Grönländsk ålderspension

People in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Här kan du läsa om reglerna för grönländsk ålderspension.

Det finns flera typer av pensioner på Grönland:

  • lagbaserade pensioner som ålderspension och förtidspension
  • arbetsmarknadspensioner som tecknas i förbindelse med ett anställningsförhållande
  • individuella pensioner som du själv tecknar, exempelvis som komplement till de övriga pensionerna eller för att du är självständig företagare.

Läs om det grönländska pensionssystemet nedan:

Har du rätt till grönländsk ålderspension?

För att ha rätt till grönländsk ålderspension ska du vara dansk medborgare eller omfattas av den nordiska konventionen om social trygghet (medborgare i Norden och EU-/EES-länder).

Om du ansöker om ålderspension utifrån danskt medborgarskap ska du i minst tre år ha varit fast bosatt i Danmark, på Grönland eller på Färöarna mellan året du fyllde 15 år och pensionsåldern. De tre åren behöver inte vara sammanhängande.

Om du ansöker om ålderspension utifrån den nordiska konventionen om social trygghet ska du i minst tre år ha varit fast bosatt i Danmark, på Grönland eller på Färöarna, varav ett år ska ha varit på Grönland. Därtill ska du vid ansökningstidpunkten vara bosatt i ett av länderna som omfattas av konventionen, det vill säga de nordiska länderna och EES-länderna.

När kan du få utbetalt grönländsk ålderspension?

För att få utbetalt grönländsk ålderspension ska du ha fyllt 66 år. Du kan dock få beviljat ålderspension från 65 år om du är utsliten efter minst 35 års hårt fysiskt eller psykiskt arbete.

Den 1 januari 2021 höjs pensionsåldern till 67 år. Du kan ansöka hos kommunstyrelsen om att din pensionsålder höjs till 67 år först från 1 januari 2025 om du är utsliten efter minst 35 års hårt fysiskt eller psykiskt arbete.

Hur kan du få veta om du har intjänat pension på Grönland?

Om du bor på Grönland ska du kontakta den kommun du bor i för att få veta om du är berättigad till ålderspension.

Om du bor i ett annat nordiskt land ska du kontakta myndigheterna i det land där du bor.

 

Hur ansöker du om ålderspension?

Om du är fast bosatt på Grönland ska du ansöka ålderspension i den kommun du bor i. Det kan du göra med hjälp av NemID på Sullissivik (medborgarservice).

Om du ansöker pension från ett annat nordiskt land fastän du bor på Grönland, ska du kontakta det grönländska socialdepartmentet.

Beskattning av ålderspension

Du ska betala skatt på din ålderspension, liksom du har betalt skatt på din lön. Du har både ett personavdrag och ett standardavdrag, som säkrar dig skattefrihet på en del av din ålderspension. Du kan se den aktuella storleken på avdraget på Skattestyrelsens hemsida.

Belopp för ålderspension och extra tillägg

Ålderspensionen på Grönland består av två delar: grundpension och tilläggspension. Därtill är det i vissa fall möjligt att få extra tillägg.

  • Grundpensionen är lika för alla ålderspensionärer på Grönland. Den beror på din inkomst, men inte din partners.
  • Tilläggspensionen beror på om du är ensamstående eller har en partner. Därtill är det även skillnad på tilläggspensionen beroende på om din partner arbetar och vilken er samlade inkomst i hushållet är.

Utöver grundpension och tilläggspension finns det en mängd sociala omständigheter som kan göra dig berättigad till extra tillägg:

  • om du har försörjningsplikt för ett barn under 18 år
  • om du har omfattande fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar
  • om kommunen värderar att ditt pensionsbelopp efter skatt är för lågt för att ha en rimlig levnadsstandard.

Om du har ekonomiska svårigheter kan kommunen bevilja ett engångsbelopp om du under en period saknar pengar till mat eller större oförutsedda utgifter.

Hur mycket kan du tjäna vid sidan av din ålderspension?

Som ålderspensionär har du möjlighet att fortsätta arbeta – eventuellt på nedsatt arbetstid. Storleken på din ålderspension beror på hur stora övriga inkomster du har. Om din eller din partners aktuella inkomst överskrider en viss gräns sker en avtrappning av beloppet du kan få utbetalt i ålderspension.

Kontakta din kommun om du är osäker på hur mycket du kan få utbetalt i ålderspension vid sidan av ditt arbete.

Kan du ta med grönländsk ålderspension till ett annat nordiskt land?

Som utgångspunkt kan du inte ta din ålderspension med dig från Grönland. Om du flyttar till ett annat nordiskt land ska du därför kontakta myndigheterna i det aktuella landet. De kan hjälpa dig med ansökan om grönländsk eller annan nordisk pension.

Du kan inte heller få utbetalt dansk eller färöisk ålderspension om du är bosatt på Grönland. Då ska du ansöka om grönländsk ålderspension.

Hur utbetalas ålderspension vid dödsfall?

När en ålderspensionär dör betalas den avlidnas ålderspension ut till dennas eventuella partner eller make/maka i två månader efter slutet av den månad då dödsfallet inträffade.

En partner är en person som den avlidna ålderspensionären har varit gift med, har ingått registrerat partnerskap med eller har levt i äktenskapsliknande förhållande med i minst ett år.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Om du har frågor om lagstiftningen gällande ålderspension ska du kontakta departementet för sociala frågor.

Om du har frågor om din ansökan om grönländsk ålderspension ska du kontakta kommunen där du bor.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.