Grønlandsk alderspensjon

People in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du lese om reglene for grønlandsk alderspensjon.

På Grønland finnes det flere typer pensjon:

  • Lovbaserte pensjoner som alderspensjon og uføretrygd
  • Arbeidsmarkedspensjoner som opprettes i forbindelse med et ansettelsesforhold
  • Individuelle pensjoner du selv oppretter, for eksempel som supplement til de andre pensjonene eller fordi du er selvstendig næringsdrivende

Les om det grønlandske pensjonssystemet her:

Har du rett til grønlandsk alderspensjon?

For å ha rett til grønlandsk alderspensjon må du ha dansk statsborgerskap eller være omfattet av Nordisk konvensjon om trygd (borgere i Norden samt EU/EØS-land).

Hvis du søker alderspensjon på bakgrunn av dansk statsborgerskap, må du ha hatt fast bolig innenfor riksfellesskapet (Danmark, Grønland eller Færøyene) i minimum tre år mellom fylte 15 år og pensjonsalderen. De tre årene trenger ikke være sammenhengende.

Søker du om alderspensjon som omfattet av Nordisk konvensjon om trygd, må du ha hatt jobb og bolig innenfor riksfellesskapet i minst tre år, hvorav ett år må ha vært på Grønland. I tillegg må du på søknadstidspunktet være bosatt i et av landene som er omfattet av konvensjonen, det vil si de nordiske landene og EØS-landene.

Når kan du få utbetalt grønlandsk alderspensjon?

For å få utbetalt grønlandsk alderspensjon må du ha fylt 66 år. Du kan imidlertid få innvilget alderspensjon fra 65 år hvis du er nedslitt etter minst 35 års fysisk eller psykisk hardt arbeid.

1. januar 2021 forhøyes pensjonsalderen til 67 år. Du kan søke kommunestyret om at pensjonsalderen din først forhøyes til 67 år fra 1. januar 2025 hvis du er nedslitt etter minst 35 års fysisk eller psykisk hardt arbeid.

Hvordan kan du vite om du har opptjent pensjon på Grønland?

Bor du på Grønland, må du kontakte kommunen du bor i, for å få opplyst om du er berettiget til alderspensjon.

Hvis du bor i et annet nordisk land, må du kontakte myndighetene i landet du bor i.

 

Hvordan søker du om alderspensjon?

Hvis du har bolig på Grønland, må du søke alderspensjon i kommunen du bor i. Det kan du gjøre ved hjelp av NemID på Sullissivik (borgerservice).

Søker du pensjon fra et annet nordisk land selv om du har bolig på Grønland, må du kontakte Departementet for sosiale saker.

Beskatning av alderspensjon

Du må betale skatt av alderspensjonen, slik du har betalt skatt av lønnen din. Du har både et personfradrag samt et standardfradrag som sikrer deg skattefrihet på en del av alderspensjonen. Du kan se den aktuelle størrelsen på fradraget på Skattestyrelsens hjemmeside.

Takster for alderspensjon og ekstra tillegg

Alderspensjon på Grønland består av to deler: grunnpensjon og tilleggspensjon. Dessuten er det i visse tilfeller mulighet for ekstra tillegg.

  • Grunnpensjonen er lik for alle alderspensjonister på Grønland. Den er avhengig av inntekten din, men ikke din partners inntekt.
  • Tilleggspensjonen avhenger av om du er enslig eller har en partner. I tillegg er det også forskjell på tilleggspensjonen avhengig av om partneren din er i jobb, og hva den samlede husstandsinntekten deres er.

I tillegg til grunnpensjon og tilleggspensjon er det en rekke sosiale forhold som kan gjøre deg berettiget til ekstra tillegg:

  • Hvis du har forsørgelsesplikt for et barn under 18 år
  • Hvis du har omfattende fysiske eller psykiske handikap
  • Hvis kommunen vurderer at beløpet du har til rådighet etter skatt, er for lavt til at du kan ha en fornuftig levestandard

Hvis du er i økonomiske vanskeligheter, kan kommunen bevilge et engangsbeløp hvis du i en periode mangler penger til mat eller større uforutsette utgifter

Hva kan du tjene ved siden av alderspensjonen?

Som alderspensjonist har du mulighet for å fortsette med å jobbe – eventuelt med redusert arbeidstid. Størrelsen på alderspensjonen avhenger av hva du tjener ved siden av. Hvis du eller partnerens aktuelle inntekt overskrider en bestemt grense, blir beløpet du kan få utbetalt i alderspensjon, redusert.

Kontakt kommunen hvis du er i tvil om hva du kan få utbetalt i alderspensjon ved siden av jobb.

Kan du ta med deg grønlandsk alderspensjon til et annet nordisk land?

I utgangspunktet kan du ikke ta med deg alderspensjonen ut av Grønland. Hvis du flytter til et annet nordisk land, må du derfor kontakte myndighetene i landet du flytter til. Da kan de hjelpe deg med søknad om grønlandsk eller annen nordisk pensjon.

Du kan heller ikke få utbetalt dansk eller færøysk alderspensjon hvis du er bosatt på Grønland. Da må du søke om grønlandsk alderspensjon.

Hvordan utbetales alderspensjon ved dødsfall?

Når en alderspensjonist dør, blir den avdødes alderspensjon utbetalt til en eventuell partner i to måneder etter utgangen av måneden da dødsfallet inntraff.

En partner er en person som den avdøde alderspensjonisten har vært gift med, har inngått registrert partnerskap med, eller har levd i ekteskapslignende forhold med i minst ett år.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Hvis du har spørsmål om lovgivning om alderspensjon, må du kontakte Departementet for sosiale saker.

Hvis du har spørsmål om søknaden din om grønlandsk alderspensjon, må du kontakte kommunen du bor i.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.