Om det nordiska samarbetet om digitalisering

Unge kvinder med telefoner
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org
Visionen att Norden och Baltikum ska vara världens mest integrerade region står som ledstjärna för arbetet i ministerrådet.

En digital inre marknad i Norden og Baltikum, ett fördjupat digitalt sammarbete och utveckling av en sammanhängande digital infrastruktur för medborgarna, företagen och förvaltningen i regionen är målet för Ministerrådet för Digitalisering.

Norden och Baltikum är bland de mest digitaliserade och innovativa länderna i världen, men för att kunna realisera potentialen som dessa förutsättningar ger så måste regionen ytterligare integreras och innovation främjas. Genom MR-Digitals arbete för att skapa multinationella lösningar för problem som medborgarna och företagen i alla medlemsländer upplever samt främja innovativa teknologier och underlätta för entreprenörer att skapa nya tjänster för individer och företag inom hela regionen. På detta sätt så skapas förutsättningar till att den här potentialen ska förverkligas.

Ministerådet för digitalisering (MR-Digital) består av ministrar och företrädare från de nordiska och baltiska länderna och arbetar för att främja digitaliseringen i och mellan länderna i regionen. Skapandet av en digital inre marknad i Norden och Baltikum är ett av prioriteringsområdena, främjandet av innovativa digitala lösningar ett annat.

Digitalisering är ett tvärsektoriellt område som sträcker sig igenom en rad ministerråd inom det nordiska sammarbetet. Arbetet för digitalisering utgår ifrån minister-deklarationen (link) som skapades vid Digital North konferensen i Oslo 25 april 2017.

För att främja arbetet inom digitalisering och koordinera insatsen för uppföljning på deklarationens mål skapades även ett så kallat ad-hoc ministeråd för digitalisering (MR-Digital) for perioden 2017-2020 som organiserar ministrar och företrädare från de nordiska länderna samt Estland, Lettland och Litauen. Via detta ministerråd drivs digitaliserings-relaterade frågor, och målet är att främja utvecklingen inom tre områden, nämligen:

  1. Gränsöverskridande digitala tjänster (Cross-border digital services)
  2. Digital innovation riktad mot företag (Digital innovation)
  3. Genomförandet av EU:s digitala inre marknad (Completion of the EU digital single market)

För att främja dessa områden skapar MR-DIGITAL och medlemsländerna ett antal projekt där varje projekt drivs av ett enskilt land, men som koordineras och styrs gemensamt via MR-DIGITALs organisation. Läs mer om de prioriterade digitaliseringsinsatserna här:

Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030

Handlingsplanen beskriver hur Nordiska ministerrådet ska arbeta för att uppnå visionens mål genom en rad initiativ, som anknyter till visionens tre strategiska prioriteringar: Ett grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett socialt hållbart Norden. Kopplat till de strategiska prioriteringarna finns 12 mål. De strategiska prioriteringarna och målen är styrande för all verksamhet i Nordiska ministerrådet de kommande 4 åren. Handlingsplanen är uppdelad i 12 delar, kopplade till de 12 målen.