Klartecken för gröna sjöfartskorridorer i Norden

03.05.22 | Nyhet
Miljøministre på elfærge i Oslo
Fotograf
Martin Fossum Lerberg
De nordiska klimat- och miljöministrarna har enats om att länderna tillsammans ska arbeta för att skapa gröna korridorer för utsläppsfri sjöfart mellan hamnar i Norden.

Separata rutter för utsläppsfria färjor och fartyg är ett viktigt steg mot en utfasning av fossila bränslen inom sjöfarten i Norden. I dag har vi en stor färje- och fartygstrafik mellan de nordiska länderna. Tillsammans har vi resurser och teknik för att verkligen gå i bräschen med ett projekt som kan visa potentialen för grön sjöfart för hela världen, säger Norges klimat- och miljöminister Espen Barth Eide.

Tillsammans har vi resurser och teknik för att verkligen gå i bräschen med ett projekt som kan visa potentialen för grön sjöfart för hela världen.

Espen Barth Eide

De nordiska miljöministrarna har samlats i Oslo där de har diskuterat frågor som är viktiga för den internationella klimat- och miljöagendan. Överenskommelsen om att skapa nordiska gröna korridorer för utsläppsfri sjöfart är en uppföljning av Clydebankdeklarationen från klimattoppmötet i Glasgow 2021. De länder som har undertecknat Clydebankdeklarationen vill att det skapas minst sex internationella gröna sjöfartskorridorer före mitten av detta århundrade. De nordiska ministrarna vill att utsläppsfria sjöfartsrutter i Norden ska ingå bland dessa.

 

Ministrarna har därför ställt sig bakom ett pilotprojekt som kan identifiera samarbetspartner för gröna korridorer inom sjöfartsnäringen i Norden. Detta inkluderar kartläggning av specifika internordiska sjöfartsrutter för utsläppsfri sjöfart. Arbetet ska ledas av DNV och projektet har tilldelats en miljon danska kronor.

 

Det är helt avgörande att minska utsläppen från internationell sjöfart. ”I dag står sjöfarten för cirka tre procent av de internationella utsläppen, med betydande ökningar i sikte. Det är därför ett viktigt pionjärarbete som de nordiska länderna nu gör, vilket också ligger helt i linje med Nordiska ministerrådets vision om att bli världens mest hållbara region och främja grön omställning och koldioxidneutralitet”, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

 

I dag finns en stor potential för utsläppsminskningar från internationell sjöfart. Beräkningar visar att utsläppen från sjöfarten kommer att öka i framtiden om inga åtgärder vidtas för att minska dem. Nordiska farvatten har några av världens mest trafikerade färjelinjer och förutsättningarna är väl lämpade för pilotprojekt inom utsläppsfri sjöfart.

 

 

Information

Nordiska ministerrådet arbetar med sjöfartens gröna omställning på flera områden. Förutom arbetet med gröna korridorer för utsläppsfri sjöfart mellan hamnar i Norden görs också insatser för att minska föroreningarna från kryssningsfartyg och göra Norden till en hållbar kryssningsdestination.

År 2020 undertecknade ministrarna deklarationen ”Renare kryssningar med mer landström: Nordiskt ledarskap i arbetet med att göra Norden och Östersjöområdet till hållbara kryssningsdestinationer”.