Risk att kulturarvet glöms bort i den gröna omställningen

08.04.22 | Nyhet
Gamla hus i Bergen
Fotograf
Dunlop, NIKU
I hela Norden rustar vi oss för översvämningar, skogsbränder, jordskred och havsnivåhöjningar i klimatförändringarnas spår. Men ibland innebär klimatanpassningen i sig ett hot mot kulturarvet på platsen. Det visar en ny rapport som också listar exempel på goda lösningar runt om i Norden.

Bryggen, den färgglada raden av gamla trähus i norska Bergen hör till världsarvet. När staden förberedde sig för allt större nederbördsmängder, grävde man inte ner grova dräneringsrör utan etablerade regnbäddar.

En regnbädd, eller ”rain garden”, kan svälja mycket regnvatten samtidigt som den gynnar den biologiska mångfalden i staden – och skonar de arkeologiska kulturminnena i jordlagren.   

Bäddarna i Bergen lyfts fram som ett gott exempel på en klimatanpassning som också gynnar stadens kulturarv, i den nya nordiska rapporten ”Klimatilpasningstiltak og kulturarv”.  

Kulturarv förstörs av bara farten

Rapporten är resultatet av ett nordiskt projekt som undersökt hur kulturarvet i de nordiska länderna påverkas av klimatanpassningen.

Syftet är att öka förståelsen för kulturarvets sårbarhet i det gröna skiftet.

I den pågående gröna omställningen bygger vi vindkraftparker, sätter upp solcellspaneler och laddstationer, bygger översvämningsvallar, dränerar jordbruksmark, isolerar hus och gräver ner gasledningar. 

I bara farten riskerar vi samtidigt att förändra gamla kulturlandskap, natur- och kulturarv, och tidstypiska byggnadsmiljöer.

"Vi byggde hållbart förr"

Det är inte ovanligt att klimatanpassningen sker utan tanke på äldre byggnadsmiljöer, arkeologiska kulturminnen eller kulturlandskap, enligt Annika Haugen, projektledare från Norsk institutt for kulturminneforskning.

-  Men det är viktigt att vi tar med  oss vår kulturhistoria  framöver, både genom att ta hänsyn till kulturarven, men också som kunskapskälla. Vi har till exempel  byggt hållbart tidigare, och vi har genom århundradena lärt oss att anpassa konstruktioner och placering av byggnader till mycket nederbörd och andra extrema väderhändelser. Vi ska inte glömma historien, och nu försöka lösa den gröna omställningen bara med hjälp av nya metoder och teknik, säger Annika Haugen.

Kulturbaserade lösningar

Hon framhåller begreppet ”kulturbaserade lösningar”, alltså den historiska klimatanpassningen, som en del av svaret på hur vi kan hantera klimatförändringarna.  

-    I en hållbar framtid ska vi inte bygga så mycket nytt. Vi ska bygga om gammalt, och vi ska återvinna byggmaterial. Kunskapen om gamla metoder, material och byggplanering blir då enormt viktig, säger hon.

Exempel på genomtänkta vindkraftparker

De flesta kommuner i Norden arbetar med att förbereda sig för större nederbördsmängder. Om man väljer att hantera dem genom att gräva ner större avloppsrör, riskerar man att förstöra både arkeologiskt material och rubba grundvattennivån, vilket kan medföra sättningar i marken och förstörda äldre träkonstruktioner. 

Rapporten visar fram fler goda exempel på hur städer och byar förberett sig på skyfall, översvämningar och ras med metoder som gynnar både biologisk mångfald och kulturarv. 

Den visar också exempel på hur solcells- och vindkraftparker kan placeras för att undvika förändringar av kulturlandskap och kulturarv.

Inkludera experterna på kulturarvet!

Rapporten rekommenderar att alla samhällssektorer involveras tidigt i prosesserna, både om det handlar om att  etablera förnybara energikällor och direkt klimatanpassning. 

Arkeologer, arkitekter, byggnadsantikvarier, biologer och andra experter på bygdens natur- och kulturarv, bör också vara med och utforma beredskapsplaner och miljökonsekvensanalyser. 

Den föreslår också en nordisk kompetenspool i from av ett expertnätverk och en databas med goda exempel på projekt där kulturarvet är tänkt med i klimatanpassningen.

Några exempel på klimatanpassning där kulturarvet säkrats:

1. Regnbäddar i centrala Drammen, Norge

2. Tvärsektoriell skyfallsplan i Köpenhamn

3. Kulturminnes- och översvämingsskydd i Vågå kommun, Norge

4. Förstärkning av 100-åriga tångvallar mot översvämning i Falsterbo, Sverige

5. Nedmonteringen av Mårups medeltidskyrka som hotades av kusterosion, Danmark.

6. Hållbar upprustning och klimatanpassning av bebyggelsemiljö, Tjärna ängar och Huseby bruk, Sverige

7. Solcellsparker som ersättning för solcellspaneler på byggnader, Gråsten på Jylland Danmark

8. Hållbar renovering av byggnader, Realdania, Danmark

9. Solceller integredade i fasadmaterial, Drammen, Norge

10. Skydd mot stenras, utformades visuellt för minimal påverkan på landskapet Lom, Norge