Visste du att Nordens blå skogar lagrar koldioxid i en mängd som motsvarar utsläppen från 700 000 bilar varje år?

08.06.21 | Nyhet
En fisk svømmer i tangskov
Photographer
Rune E Haldorson
Nordens blå skogar är en viktig nyckel till naturlig koldioxidlagring och klimatreglering. De nordiska blå skogarna lagrar betydande mängder kol och har kapacitet att lagra omkring 1,8 procent av Nordens totala koldioxidutsläpp, visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

Nordens blå skogar omfattar kustnära fastsittande vegetation, såsom algskogar, ålgräsängar och tångsamhällen, som alla är viktiga naturliga kolsänkor.

I den nya rapporten har man identifierat ekosystemeffekterna av klimatförändringar och annan mänsklig påverkan och för första gången beräknat en klimatbudget för blå skogar i Norden. Samtidigt har man tagit fram en interaktiv heltäckande karta över områden med blå skog i den nordiska regionen.

De blå skogarna är särskilt sårbara för klimatförändringar och det är därför viktigt att förvalta dem på ett hållbart sätt. De nordliga havsområdena är särskilt rika på blå skog och Norden har därför en unik möjlighet att förbättra klimatet genom att skapa förutsättningar för tillväxt av tång, alger och sjögräs, visar rapporten.

En förbisedd möjlighet för koldioxidlagring

Blå skog har en unik förmåga att lagra koldioxid som annars skulle ha släppts ut i atmosfären. I rapporten presenteras för första gången en nordisk budget för blått kol, och uppskattningen är att cirka 3,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter långtidslagras i de nordiska blå skogarna varje år.

Det motsvarar enligt myclimate.org ett årligt utsläpp från 700 000 bilar. Budgeten visar hur mycket kol som varje år avlägsnas permanent från atmosfären och lagras i de nordiska blå skogarna. Dessutom uppskattar man att upp till 33 miljoner ton koldioxidekvivalenter redan har absorberats och lagrats i den befintliga kustnära vegetationen.

De norska algskogarna står ensam för 46 procent av långtidslagringen av kol, som äger rum i Nordens blå skogar, på grund av algskogarnas stora utbredning och höga nivå av kolproduktion och -export.

Om rapporten

Rapporten är baserad på resultaten från det treåriga projektet med samma namn. Det leds av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tillsammans med GRID-Arendal, Havforskningsinstituttet, Århus universitet och Åbo Akademi. Projektet är finansierat av Nordiska ministerrådet.