Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norwegian Bokmål.

Om nordisk samarbeid om justitsspørsmål

domstol
Photographer
Unsplash
I justissektoren samarbeider de nordiske justisministrene om felles utfordringer for nordisk integrasjon, sosial holdbarhet og den frie mobiliteten i Norden. Det handler blant annet om grenseoverskridende kriminalitet, grensehinder mellom de nordiske landene og vern av rettssikkerheten i Norden.

Det er en felles utfordring for de nordiske landene å bekjempe og forebygge den alvorlige grenseoverskridende kriminalitet som utnytter den sterke integrasjonen og åpenheten som finnes i Norden. Det handler om menneskehandel, handel med narkotika og vold som forårsaker stor skade i samfunnet. Det handler også om kriminalitet på internett, som seksuelle overgrep mot barn. Et styrket politisamarbeid mellom de nordiske landene er en av flere felles innsatser som skal hindre denne utviklingen. Det er også en felles utfordring for flere av de nordiske landene å håndtere kriminalitet som springer ut fra radikalisering og voldelig ekstremisme.

Justissektoren følger også med på hvordan digitaliseringen påvirker den offentlige sektor og rettsvesenet, både ut fra et administrativt perspektiv og med tanke på rettsikkerhet for borgerne og virksomheter.

I et Norden der privatpersoner kan velge hvor de vil bo og arbeid kjenner familierelasjoner ingen grenser. Innen justissektoren samarbeides det kontinuerlig innen familierettsområdet der landene utveksler erfaringer og diskuterer problemer som blant annet er forbundet med at familier flytter mellom de nordiske landene.

Nordisk ministerråd for justitsspørsmål (MR-JUST)

De nordiske justisministrene, ministerrådet for justitsspørsmål (MR-JUST), møtes en gang i året. Justisministrenes møte forberedes av en embedsmannskomité med ledende tjenestemenn fra de nordiske justisdepartementene. Embetsmannskomitéen (EK-JUST)​​​​​​​ har ansvaret for at forberede møtene og gjennomføre og følge opp de beslutninger som ministrene fatter. Embedsmannskomitéen møtes normalt tre ganger hvert år.

Nordisk-baltisk samarbeid

Justissektoren har også et nordisk-baltisk samarbeid. Hvert annet år arrangeres et Nordisk-Baltisk justisministermøte der ministrene diskuterer spørsmål innen justisområdet som er av felles interesse for de nordiske landene og Baltikum.  En nordisk-baltisk arbeidsgruppe med tjenestemenn fra justisdepartementene i de nordiske og baltiske landene forbereder disse møtene og møtes to ganger hvert år.

Prosjektmidler

Justissektoren råder også over prosjektmidler og kan beslutte støtte til prosjekter som fremmer nordisk samarbeid innenfor rammene av de områder som justissektoren har ansvaret for og som har en nordisk merverdi. En del av disse midlene er også tilgjengelig for det nordisk-baltisk samarbeidet.

Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030

Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å oppnå visjonens mål gjennom en rekke initiativer i tilknytning til visjonens tre strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurransedyktig Norden og Et sosialt bærekraftig Norden. Tolv mål er koblet til de strategiske prioriteringene. De strategiske prioriteringene og målene er styrende for all virksomhet i Nordisk ministerråd de neste fire årene. Handlingsplanen er delt opp i tolv deler, koblet til de tolv målene.