Eyde-klyngen (Norge)

Eyde-klyngen (Norge)
Photographer
Birte Hegerlund Runde
Utvecklar cirkulär ekonomi inom industrin: Värde ur avfall.

Klustret Eyde-klyngen består av 43 företag, av vilka 15 är stora processindustriföretag. Klustret ska förstärka företagens konkurrenskraft genom ökad resurseffektivitet och utveckling av hållbara lösningar.

Ett exempel på Eyde-klyngens aktiviteter är projektet Waste to Value. Projektets mål är att framställa kommersiella råvaror för tillverkning av råjärn eller mangan, baserat på att avfall och sidoströmmar uppgraderas till produkter som kan säljas på marknaden eller användas i de ursprungliga processerna. Ett separat program startas nu för att utforska möjligheterna att utnyttja sidoströmmar från träindustrin som råvara i metallindustrin. Därtill evalueras nya cirkulära affärsmodeller.

Det har etablerats flera andra spännande FoU-projekt i regi av klustret.

Eyde-klyngens kärnmedlemmar har genom samarbetet skapat sig en stark position som innovationscenter inom sina respektive koncerner. Det möjliggör internationell spridning av nordisk kunskap om den gröna övergången. Eyde-klyngen har också varit en drivkraft i etableringen av ett nordiskt symbiosnätverk, med syftet att öka utnyttjandet av resurser från avfalls- och sidoströmmar.