Eyde-klyngen (Norge)

Eyde-klyngen (Norge)
Photographer
Birte Hegerlund Runde
Utvikler sirkulærøkonomien i industrien: Avfall til verdi.

Eyde-klyngen består av 43 bedrifter, hvorav 15 store prosessindustribedrifter. Klyngen skal styrke bedriftenes konkurransekraft, ved økt ressurseffektivitet og utvikling av bærekraftige løsninger.

Et eksempel på aktiviteter i Eyde-klyngen er prosjektet Waste to Value. Prosjektets formål er å framstille kommersielle råstoff til råjernsproduksjon eller manganproduksjon, basert på at avfall og sidestrømmer oppgraderes til produkter som kan selges i markedet eller brukes i opprinnelige prosesser. Det startes nå opp et eget program for å se på mulighetene for å utnytte sidestrømmer fra treindustri som råstoff til metallindustri. I tillegg vurderes nye sirkulære forretningsmodeller.

Det er etablert flere andre spennende FoU-prosjekter i regi av klyngen.

Eyde-klyngens kjernemedlemmer har, gjennom samarbeidet, skapt seg en sterk posisjon som innovasjonssentre innen sine respektive konsern. Dette muliggjør internasjonal spredning av nordisk kunnskap om det grønne skiftet. Eyde-klyngen har også vært en drivkraft i etableringen av et nordisk symbiose-nettverk, med mål om økt ressursutnyttelse av avfalls- og sidestrømmer.