Nordiska ministrar vill säkerställa synergier mellan ekonomisk återuppbyggnad och grön omställning efter coronakrisen

30.04.20 | Nyhet
Anholt Vindmøllepark
Photographer
NIB
När världsekonomin ska sättas i gång igen efter coronakrisen är det viktigt att den gröna omställningen utgör en motor i återuppbyggnaden. Det var budskapet från de nordiska klimat- och miljöministrarna efter torsdagens möte. Samtidigt tog de nordiska ministrarna tillfället i akt att uttrycka sitt fulla stöd för det brittiska ordförandeskapets förberedelser inför det uppskjutna klimatkonferensen COP26.

Covid-19-pandemin har lett till en hälsomässig och ekonomisk kris som vi ännu inte har sett den fulla vidden av. De nordiska ministrarna är mycket angelägna om att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för en grön återuppbyggnad av ekonomin och att öka klimatambitionerna fram till COP26.

Därför är det viktigt att främja intresset för att investera i gröna lösningar bland privata investerare samt för ett nordiskt samarbete med fokus på grön återuppbyggnad av de nordiska ekonomierna.

Möjligheterna att skapa en internationell drivkraft genom att mobilisera fler globala gröna investeringar diskuterades i ett avslutande rundabordssamtal mellan ministrar och nordiska pensionsbolag.

– Vi befinner oss i ett klimatmässigt vägskäl där det är helt avgörande att vi behåller fokus på gröna lösningar. Därför är jag mycket nöjd med signalerna från dagens möte, där alla var överens om att vi aktivt måste utnyttja synergierna mellan ekonomisk återuppbyggnad och grön omställning, säger Danmarks klimat-, energi- och försörjningsminister Dan Jørgensen.

Stöd till ordförandeskapet för COP26

Med på dagens möte var också en representant från det brittiska ordförandeskapet för COP26. De nordiska ministrarna tog tillfället i akt att uttrycka sitt fulla stöd för ordförandeskapets ansträngningar att säkerställa en framåtsträvande klimatkonferens.

Stödet kommer att följas upp av en formell deklaration.

Deklaration om en global strategi för kemikalier och avfall

Vid mötet undertecknade ministrarna dessutom en deklaration med ambitiösa rekommendationer till de kommande förhandlingarna om en global strategi för kemikalier och avfall. Den nuvarande strategin för internationell kemikaliehantering, SAICM*, ska förnyas vid den internationella konferensen om kemikaliehantering (ICCM5) i Bonn i juli 2021.

– Jag är glad över att vi har fått en stark nordisk rekommendation på plats, och särskilt glad är jag över det gemensamma stödet för att säkerställa ett globalt ramverk för säker hantering av kemikalier och avfall. Det kan få en stor positiv inverkan på vår gemensamma miljö, säger Danmarks miljöminister Lea Wermelin.

Ett konkret och viktigt bidrag

Deklarationen tar upp cirkulär ekonomi och avfallsreglering samt påpekar nödvändigheten av ett gemensamt bindande åtagande mellan regeringar, den privata sektorn, industrin och det civila samhället. Dessutom understryker den att den ökande användningen av kemikalier i världen är en stor miljöutmaning som måste tas itu med nu.

Deklarationen är ett konkret och viktigt bidrag till utvecklingen av ett ambitiöst internationellt kemikaliesamarbete.

Färdplan för marint skräp och mikroplaster

De nordiska miljöministrarna enades också om att fortsätta arbetet med att främja det ambitiösa målet om ett globalt bindande avtal om marint skräp och mikroplaster. Ministrarna antog en färdplan för arbetet fram till FN:s miljöförsamling i februari 2021, där ett globalt plastavtal som ska skydda haven står på dagordningen.

Arbetet är i linje med den nordiska ministerdeklarationen från 2019 (Nordic ministerial declaration on the call for a global agreement to combat marine plastic litter and microplastics).

– Globala och gränsöverskridande utmaningar som marint skräp löser man bäst genom ett starkt internationellt samarbete. Vi som nordiska miljöministrar är med och sätter den internationella dagordningen på miljöområdet. Det nordiska miljösamarbetet är exemplariskt och en viktig byggsten på väg mot ett globalt bindande instrument, säger Danmarks miljöminister Lea Wermelin.

*SAICM är ett politiskt men inte juridiskt bindande instrument som ska säkerställa att kemikalier hanteras säkert när det gäller miljö, hälsa och arbetsmiljö. Frivilligheten och en bred medverkan från många sektorer och intressegrupper förstärker och fördelar åtagandet och genomförandet av SAICM, bland annat i den privata sektorn.