Vägen mot ett grönare Norden är utstakad

15.12.20 | Nyhet
Samarbetsministrarna från Danmark, Färöarna och Grönland
Fotograf
Thorleif Ravnbak
Det nordiska samarbetets fokus flyttas i mer grön och hållbar riktning under år 2021. Det är en utveckling som slås fast i Nordiska ministerrådets Vision2030. Handlingsplanen för de kommande fyra åren betyder utöver den grönare politiken, att det också blir mer fokus än förr på samarbetet med civilsamhället.

Enligt visionen ska Norden bli världens mest integrerade och hållbara region – och Nordiska ministerrådets arbete ska sträva efter att uppnå ett grönt, ett konkurrenskraftigt och ett socialt hållbart Norden.

-Det kan låta som stora ord, men det är frågan om en ambitiös och konkret plan.

Norden ska vara en föregångarregion som bygger på våra gemensamma värderingar och vår förmåga att utveckla gemensamma lösningar, säger Danmarks nordiska samarbetsminister Flemming Møller Mortensen.

-Vi har verkligen genomfört en klar tyngdpunktsförskjutning. Budgeten för det gröna området stiger med drygt 30 miljoner kronor under 2021, och ökar ytterligare varje år fram till 2024, säger Flemming Møller Mortensen.

12 mål för samarbetet

Handlingsplanen är godkänd av de nordiska samarbetsministrarna, under Danmarks ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. För att nå fram till en stark gemensam plattform för arbetet under de kommande fyra åren har det förberedande arbetet gjorts i nära dialog med Nordiska rådet. Civilsamhället, med särskild fokus på unga, involverades i arbetet genom en rad dialogmöten.

Handlingsplanen slår fast 12 konkreta mål för Nordiska ministerrådets arbete under strategiperioden. Det är bland annat frågan om politiska prioriteringar för att uppnå en mer cirkulär och biobaserad ekonomi, en hållbar och konkurrenskraftig produktion och hållbara livsmedelssystem.

Samarbetet ska fokusera på aktuella utmaningar

Ministerrådet strävar också efter att involvera den enskilda nordbon i kampen för en mer hållbar konsumtion. Åtgärder planeras, som ska göra det mycket enklare och mer attraktivt för nordiska konsumenter att prioritera hälsosamma och miljö- och klimatvänliga val.

-Det nordiska samarbetet skall fokusera på aktuella utmaningar, säger Färöarnas nordiska samarbetsminister Kaj Leo Holm Johannesen. Covid-19 drabbade oss under 2020, och vi skall lära oss de erfarenheter det har gett oss. Pandemin kommer att vara en central fråga i vårt arbete också under kommande år; det gäller både i hälsovårdssamarbetet, men också på många andra områden. Vi vill särskilt fokusera på grön återuppbyggnad, säger Holm Johannesen. Vi vill också fortsätta diskussionerna om samarbete i krissituationer.

Utökat samarbete med civilisamhället

Ambitionen att engagera nordborna genomsyrar planerna för de kommande åren. De nordiska samarbetsministrarna har godkänt en plan för starkare involvering av civilsamhället, och under våren 2021 kommer den att omsättas i handling. Nordiska ministerrådet upprättar ett civilsamhällesnätverk som skall stöda arbetet, och öppnar upp för ett system med offentliga konsultationer, som ger civilsamhällets aktörer möjlighet att delta i planeringen av kommande projekt och program.

Grönlands nordiska samarbetsminister Steen Lynge understryker att Danmarks, Grönlands och Färöarnas gemensamma ordförandeskap har arbetat för en jämställd och bred folklig förankring av det nordiska samarbetet.

-Ordförandeskapets mål har varit att stärka Norden, och att bygga vidare på initiativ som möjliggör en hållbar ekonomisk utveckling i Norden. Invånare, näringslivet, civilsamhället och inte minst de unga, skall engageras, säger han.

Nordiska ministerrådets generalsekreterare, Paula Lehtomäki, bekräftar det.

- Ministrarna har också enats om tre tvärgående perspektiv som ska påverka allt arbete inom Nordiska ministerrådet, säger hon. De är hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv.

Också i övrigt är det meningen att det nordiska samarbetet ska bli mer tvärsektoriellt än tidigare.

-Vi ska försöka få ut alla ur sina silon, säger Paula Lehtomäki. Vi moderniserar samarbetet, och samtidigt blir det effektivare, konkluderar hon.