Naturbaserade lösningar

11.06.21 | Projekt
Det nordiska samarbetet är ett effektivt verktyg i ambitionen att Norden ska vara världens mest hållbara region 2030. Som ett led i detta arbete har Nordiska ministerrådet avsatt 26 miljoner danska kronor till ett fyraårigt program för naturbaserade lösningar i Norden. Programmet består av fem projekt under perioden 2021–2024.

Syftet med programmet är att stärka kunskapsbasen och samarbetet mellan de nordiska länderna om naturbaserade lösningar, restaurering, begränsning av klimatförändringar och blågrön infrastruktur för att minska utsläppen av växthusgaser och skydda och förbättra den biologiska mångfalden.

Naturbaserade lösningar ses som en central del i arbetet för klimat, miljö och biologisk mångfald, och utbytet är mångfacetterat. Naturbaserade lösningar kan till exempel vara hållbar användning av markområden och resurser, skydd och restaurering av träsk och våtmarker och återställande eller öppnande av bäckar och älvar.

Forskare menar att naturbaserade lösningar kan vara lösningen till en tredjedel av den minskning av växthusgaser som krävs för att säkerställa att den globala uppvärmningen inte överstiger de två grader som man enats om i Parisavtalet. Naturbaserade lösningar bidrar också till att minska förlusten av biologisk mångfald. Dessutom är det bevisat att dessa lösningar har en positiv inverkan på flera samhälleliga faktorer såsom mat- och vattensäkerhet och människors välbefinnande.

Naturbaserade lösningar är inspirerade och stöds av naturen, de är kostnadseffektiva och ger samtidigt miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar och hjälper till att bygga upp motståndskraft. Naturbaserade lösningar ger mer natur, och mer varierad natur, och naturliga funktioner och processer i städer och landskap genom lokalt anpassade, resurseffektiva och systemiska ingripanden.

Europeiska kommissionen

Katalog över nordiska naturbaserade lösningar

De nordiska länderna arbetar på olika sätt när det gäller naturbaserade lösningar och för att förhindra klimatförändringar i allmänhet. Men det finns behov av att få en helhetsbild av vilka projekt som pågår och vad de nordiska länderna gör för att bevara och återställa naturliga ekosystem och stödja hållbar konsumtion. Projekten i programmet omfattar allt från syntes av metoder och mekanismer till kostnadsnyttoanalyser och en katalog över nationellt och regionalt arbete med naturbaserade lösningar. På detta sätt kan de nordiska länderna i ännu högre grad utbyta erfarenheter och kunskap.

De fem projekten

  1. Sammanställning av naturbaserade lösningar ur ett nordiskt perspektiv. Kartläggning av naturbaserade lösningar på regional och nationell nivå i de nordiska länderna.
  2. Nationella fallstudier och test. Koldioxidlagring, biologisk mångfald och klimatanpassning i de mest kolrika livsmiljöerna såsom blå skogar och mossar.
  3. Policyutveckling och vägledning. Projektet är avsett för nationell och regional förvaltning. Det ska resultera i en gemensam nordisk vägledning för hur länderna kan följa upp och implementera arbetet från konventionen om biologisk mångfald (CBD) med naturbaserade lösningar, och eventuellt hur det kan ingå i LULUCF-delen (markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk) av FN:s klimatpanel och Parisavtalet.
  4. Vägledning och bästa praxis. Utveckling av vägledning för bästa praxis och metoder för implementering av naturbaserade lösningar som kan fungera i hela Norden. Användning av nationella fallstudier för utveckling och testning för att hitta de bästa lösningarna, utveckling av grön infrastruktur, metoder och verktyg för optimala resultat för både klimat och biologisk mångfald.
  5. NordGen: Bevarande av genetiska resurser för klimatanpassning. Bevarande och dokumentation av nordiska genetiska resurser med fokus på vilda släktingar till odlade växter.

Om programmet

Umhvørvisstovan, miljöstyrelsen på Färöarna, samordnar programmet på uppdrag av Nordiska ministerrådet. En styrgrupp bestående av medlemmar från flera nordiska länder med Norge som ledare har det löpande ansvaret. Och NordGen ansvarar för det femte projektet med vilda släktingar till odlade växter, som är en naturbaserad lösning för biologisk mångfald, klimatförändringar och livsmedelssäkerhet.