Bostadsbidrag i Finland

Asumisen tuet Suomessa
Här kan du läsa om vilka bostadsbidrag man kan få i Finland. Om du flyttar till Finland permanent kan du i regel få förmåner från FPA från det att du flyttar.

Du kan få olika typer av bostadsbidrag från Folkpensionsanstalten (FPA). Det kan vara allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare, bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet och studiestödets bostadstillägg.

Allmänt bostadsbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare beviljas endast för boendekostnader för en bostad i Finland. Bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet och studiestödets bostadstillägg kan också betalas för boendekostnader för en bostad utomlands.

I regel kan du bara få en typ av bostadsbidrag i taget. När du ansöker om bostadsbidrag från FPA, ta först reda på vilken typ av bostadsbidrag du och din familj kan få.

Allmänt bostadsbidrag

Allmänt bostadsbidrag är för hushåll med låga inkomster. Ett hushåll utgörs i regel av personer som bor i samma bostad, och bostadsbidraget beviljas för hela hushållet tillsammans.

Storleken på bostadsbidraget påverkas av

  • boendekostnader
  • antalet vuxna och barn i hushållet 
  • hushållets sammanlagda inkomst 
  • bostadens läge.

För att du ska kunna få allmänt bostadsbidrag måste du bo stadigvarande i Finland. Huruvida du bor i Finland bedöms enligt lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall. Bidraget beviljas endast för bostad i Finland. 

Läs mer om allmänt bostadsbidrag på FPA:s webbplats..

Bostadsbidrag för pensionstagare

Bostadsbidrag för pensionstagare är avsett för pensionstagare med låga inkomster. Du har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare om du är stadigvarande bosatt i Finland och får pension eller ersättning som berättigar till bostadsbidrag för pensionstagare. Du kan inte få detta bostadsbidrag om du får allmänt bostadsbidrag. Du anses bo i Finland om du enligt lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall bor i Finland.

Du kan ansöka om bostadsbidrag för pensionstagare om

  • du bor ensam och har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare
  • du bor tillsammans med din partner och en av er eller båda har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare 
  • du bor i en bostad där också de andra har sådan pension som ger rätt till bostadsbidrag för pensionstagare.

Bostadsbidrag för pensionstagare påverkas av bland annat boendekostnader, familjeförhållanden (om du är gift/sambo eller inte), inkomster och tillgångar. Bidraget beviljas endast för bostad i Finland. 

Läs mer om bostadsbidrag för pensionstagare på FPA:s webbplats.

Bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet

Bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet är avsett för värnpliktiga eller deras anhöriga. Med värnpliktig avses en person som gör militärtjänst eller civiltjänst (vapenfri tjänst). Läs mer om bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet på FPA:s webbplats.

Studiestödets bostadstillägg

Studiestödets bostadstillägg kan du få endast

  • om du studerar utomlands och hyr din bostad
  • om du studerar i Finland på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter eller Sameområdets utbildningscentral och bor i skolans elevhem
  • om du studerar på Åland och hyr din bostad.

Andra studerande i Finland kan få allmänt bostadsbidrag på lika villkor som andra personer. Läs mer om studiestödets bostadstillägg och allmänt bostadsbidrag på FPA:s webbplats.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.