Bolig i Finland

Asuminen Suomessa
På denne siden kan du lese om å bo og å finne bolig i Finland. Det er størst utvalg av leie- og eierboliger. Her finner du også informasjon om kjøp av tomt og sommerbolig.

De vanligste boligformene i Finland er selveierbolig (ägarbostad), andelsbolig (bostadsrättslägenhet) samt statsstøttet og privat leiebolig.

Å bo støttes på mange måter i Finland. Det kan for eksempel være i form av bostøtte og skattelettelser. Du bør undersøke nøye hvilke støtteformer som finnes, samt betingelsene for disse, før du bestemmer deg for hvilken type bolig du vil velge.
Du finner mer informasjon på siden Bostøtte i Finland.

For studenter finnes det spesielle studentboliger som formidles av stiftelser og foretak. Du finner mer informasjon om disse på siden Studentboliger i Finland.

Åland har særskilte ordninger som du kan lese om i artikkelen Bolig på Åland.

På boligjakt

De fleste boligannonser finnes nå på Internett. De mest populære søketjenestene er Oikotie, Vuokraovi.com og Etuovi.com.

Boligannonser kan du også finne i aviser, på sosiale medier og oppslagstavler. Du kan også oppsøke en eiendomsmegler eller legge ut egen annonse.

Boformer

De vanligste boformene i Finland er leiebolig og selveierbolig. Dessuten kan du lese om andelsleiligheter (bostadsrätt), sommerboliger og ander boformer.

Leiebolig

I Finland kan man leie boliger på det frie markedet eller søke om statsstøttede leieboliger som har regulert husleie og der beboerne velges ut på grunnlag av behov. Du bør sette deg grundig inn i de forskjellige alternativene før du flytter til Finland Spesielt i hovedstadsregionen er det alltid mangel på utleieleiligheter.

Tilgangen til utleieboliger og leienivået varierer betydelig mellom forskjellige deler av Finland. Du kan søke etter leiebolig på søketjenester. De største er Oikotie og Vuokraovi.com. Hvis du flytter til Finland i forbindelse med jobb, bør du forhøre deg om arbeidsgiveren kan ordne en utleiebolig.

De statsstøttede utleieleilighetene har som regel noe lavere husleie enn de private. Slike leiligheter eies av kommunene og av allmennyttige boligsammenslutninger. Man søker eierne om utleieleilighet, og leilighetene leies vanligvis ut etter behov og på grunnlag av inntekt og formue. Les mer på Miljöministeriets nettside.

Både for unge som studerer og unge i jobb finnes det boliger med en husleie man prøver å holde på et rimelig nivå. Les mer på siden Studentboliger i Finland og på Ungdomsbostadsförbundets nettsted.

Leietakernes rettigheter ivaretas av Hyresgästernas centralförbund, som du kan kontakte hvis det oppstår problemer

Selveierbolig

I Finland er selveierbolig den vanligste boligformen. Du kan søke etter selveierboliger til salgs på søketjenester. De største er Oikotie og Etuovi.com.

Du kan eie boligen din direkte eller indirekte via et boligaksjeselskap. I et boligaksjeselskap (bostadsaktiebolag) betaler andelseierne husleie (bostadsvederlag) hver måned. Boligaksjeselskapets virksomhet reguleres av loven om boligaksjeselskaper og boligaksjeselskapets egne vedtekter. Les mer om loven om boligaksjeselskap på Finlex’ nettsted.

Kjøp av leilighet eller hus finansieres vanligvis ved oppsparing og banklån. Den vanligste måten å finansiere kjøp av selveierbolig på, er å ta opp boliglån. Kostnadene for boliglån påvirkes av det generelle rentenivået, nedbetalingsmåten, lånetiden og egenkapitalens størrelse, sikkerhetens kvalitet og hvilket kundeforhold man har til banken. Vær oppmerksom på at hvis du planlegger å kjøpe bolig i Finland og ta opp banklån i et annet nordisk land, vil du som regel ikke kunne bruke boligen i Finland som sikkerhet for lånet. Les mer på siden Bankkonto i Finland.

Andelsleilighet (bostadsrättslägenhet)

Andelsleilighet (bostadsrättslägenhet) er et alternativ til ren selveierbolig og leiebolig. Den som søker om andelsleilighet finansiert med statlig lån eller rentestøtte, må oppfylle visse betingelser. Eier av hus bygd med annen finansiering avgjør selv valg av beboer.

Man betaler et innskudd (bostadsrättsavgift) for leiligheten, og i tillegg betaler man en månedlig avgift. Man kan forvalte sin andelsleilighet på samme måte som en selveierleilighet, men en andelsleilighet kan aldri bli beboerens helt egen eiendom.
Når beboeren flytter ut, får han eller hun innskuddet tilbake korrigert etter en indeks.

Andelsleiligheter som er bygd med statlig støtte, eies av kommuner, allmennyttige sammenslutninger og "bostadsrättsföreningar". Hus som er bygd med annen finansiering, kan også være eid av andre eiere i form av aksjeselskaper eller stiftelser. For å søke om andelsleilighet bygd med statlig støtte, skal du ta kontakt med kommunens boligkontor (bostadskontor) samt eieren av eiendommen som du vil søke om andelsleilighet i.

Sommerboliger

I tillegg til permanent bolig kan man også kjøpe feriebolig, altså en hytte, i Finland. Flest hytter er det i landskapene Egentliga Finland, Birkaland og Södra Savolax. I de fleste kommunene er eiendomsskatten på ferieboliger høyere enn skatten på bygninger som skal brukes som permanent bolig.

Å bygge en ny hytte er ikke alltid det beste eller det eneste alternativet. En kan også få en god hytte ved å renovere en gammel eller ved å leie.

Å gjøre om en sommerbolig til permanent bolig krever en unntakstillatelse, hvis det ikke finnes noen plan for området, eller hvis planen ikke viser at tomten er ment for permanent bolig. Den som planlegger å flytte permanent til en sommerbolig, må først ta kontakt med plan- og bygningskontoret (byggnadsinspektionskontoret) i kommunen, som gir anvisninger om gangen i søknadssaken og forhåndsopplysninger om eventuelle endringer som må gjøres på bygningen.

Andre boligformer

Informasjon om andre boligformer, som deleierbolig, bolig for grupper med spesielle behov og eldrebolig, finner du på Miljöministeriets nettsider.

Kjøp og leie av tomt

Når du kjøper tomt, bør du se på reguleringssituasjonen og på byggebegrensninger for tomten samt bruksformålet, dvs. hvor mye, hvordan og for hvilket formål det er tillatt å bygge på tomten. På panteattesten (gravationsbeviset), utskrift fra eiendomsregisteret (fastighetsregistret) og kart framgår det om eiendommen er pantsatt (inteckning), om rettigheter til felles mark- og vannområder inngår i tomten, tomtens areal og tomtegrensene. Du bør også kontakte kartverket (Lantmäteriet) og undersøke om veien til tomten er offentlig eller privat. Det er ikke tillatt å kjøre bil regelmessig på private veier hvis man ikke har bruksrett.

Når man overtar en tomt, skal man betale en overdragelsesavgift (överlåtelseskatt) på 4 prosent av kjøpesummen. I forbindelse med kjøpet skal kjøper få anvisninger om registrering i eiendomsregisteret og blanketter for søknad om byggetillatelse.

Det er kommunen som tildeler byggetillatelse (bygglov), og kommunens generalplan viser om området er for helårsboliger eller ferieboliger.

Det er også mulig å leie tomt. Man kan inngå leieavtale med blant andre kommunene og Forststyrelsen.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.