Det danske pensjonssystemet

Det danske pensionssystem
Her kan du lese om de ulike typene pensjoner som finnes i Danmark.

I Danmark finnes det forskjellige typer pensjon. På denne siden finner du en oversikt. Du kan lese mer på borger.dk.

Lovbestemte pensjoner og ytelser

Du kan lese mer om dansk alderspensjon (folkepension), seniorpensjon og uføretrygd (førtidspension) på Hallo Nordens nettsider.

ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension er en lovfestet pensjonsordning som nesten alle innbetaler til. Pensjonen din blir automatisk utbetalt når du når pensjonsalderen.

Ved dødsfall kan ektefellen, samboeren eller barna dine få utbetalt et beløp fra ATP.

Du kan lese mer om ATP på borger.dk.

Obligatorisk pensjon

Hvis du mottar én av en rekke offentlige ytelser, som for eksempel dagpenger ved arbeidsledighet, foreldrepenger, tidligpensjon, fleksytelse, uføretrygd, sosialhjelp, seniorpensjon eller sykepenger, innbetaler staten et pensjonsbidrag til deg.

Du kan se den fulle listen over ytelser og lese mer om obligatorisk pensjon på borger.dk.

Tidligpensjon (efterløn)

Tidligpensjon (efterløn) er en ordning som gir deg mulighet for å trekke deg tilbake fra arbeidsmarkedet fire år før du når pensjonsalderen. Du må oppfylle en rekke betingelser for å ha rett til tidligpensjon. Hvilke betingelser som gjelder for deg, avhenger av når du er født.

Blant kravene for å motta tidligpensjon når du har nådd tidligpensjonsalderen, er at du er medlem av en a-kasse, har betalt “efterlønsbidrag” i 30 år, og senest begynte å betale inn bidraget på din 30-årsdag.

Du kan lese mer på borger.dk.

Tjenestepensjoner og individuelle pensjoner

Tjenestepensjoner (arbejdsmarkedspensioner) blir avtalt mellom partene i arbeidslivet gjennom overenskomst på et arbeidsområde. Hvis du vil ha opplysninger om pensjonsordninger på arbeidsplassen din, kan du kontakte arbeidsgiveren din.

En individuell pensjonsordning er en oppsparing du selv oppretter i finansinstititusjon eller et pensjonsselskap uavhengig av arbeidsgiveren din.

De fleste danske finansinstitusjoner og pensjonsselskaper inngår i Pensionsinfo. Her kan du finne en samlet oversikt over dine danske pensjonsordninger. Det krever at du har dansk NemID.

Hvis du har spørsmål om din egen pensjonsordning, må du kontakte ditt pensjonsselskap eller finansinstitusjon.

Du kan lese mer på borger.dk.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende

Hvis du er selvstendig næringsdrivende, tjener du opp rett til alderspensjon som alle andre, men du har ikke en tjenestepensjon, og du må selv velge om du vil betale inn til ATP Livslang Pension.

Du kan lese mer på borger.dk.

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.