Finsk ålderspension

Suomen vanhuuseläke
Här kan du läsa om den finska ålderspensionen. Reglerna gäller även Åland.

Den finska ålderspensionen består huvudsakligen av arbetspension, som tjänas in av alla som förvärvsarbetar under sina yrkesverksamma år. Om du har en liten arbetspension eller ingen arbetspension alls, betalas ålderspensionen som folkpension och eventuellt garantipension, som båda är baserade på att du bor i Finland.

På den här sidan hittar du information om den finska ålderspensionen. Mer information om andra finska pensioner hittar du på sidan om det finska pensionssystemet. 

Har du rätt till ålderspension från Finland?

Rätt till arbetspension får du via den obligatoriska arbetspensionsförsäkringen genom att förvärvsarbeta som anställd eller som egenföretagare. Även stipendier till forskare och konstnärer räknas som pensionsgrundande inkomst. Pensionen utökas årligen med en viss procent av förvärvsinkomsten. Om du har haft pensionsgrundande inkomst i Finland betalas arbetspensionen ut till dig oavsett vilket land du bor i.

För att ha rätt till folkpension måste du ha bott i Finland. För att få folkpension måste du ha bott i Finland i minst tre år efter att du har fyllt 16 år. Men du kan också inkludera tiden du omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz innan du flyttar till Finland. Även personer som bor i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz och som tidigare har omfattats av den sociala tryggheten i Finland kan få folkpension från Finland.

Dina andra pensioner och ersättningar får inte överskrida en viss gräns. Folkpensionsbeloppet baseras på antal år du har bott i Finland. Om du inte har bott i Finland i minst 80 procent av tiden mellan 16 och 65 år minskas folkpensionen utifrån hur länge du har bott utomlands. Folkpensionsbeloppet påverkas förutom av andra pensioner också av din familjesituation.

FPA:s garantipension garanterar en minimipension för dig som bor i Finland. Du kan ha rätt till garantipension om dina andra pensioner inte når upp till en viss inkomstgräns.

När kan du få ålderspension från Finland?

Arbetspensionens pensionsåldrar

Den nedre och övre åldersgränsen är olika för olika åldersgrupper. Du kan tidigast gå i pension vid den lägsta pensionsåldern, 63–65 år, för din åldersgrupp. Om du fortsätter att arbeta efter den lägsta pensionsåldern kan du tjäna in ny pension ända fram till den övre åldersgränsen, 68–70 år, för försäkringsskyldigheten. Om du inte tar ut pension vid den lägsta pensionsåldern får du en uppskovsförhöjning på pensionen. Ålderspension kan börja tas ut när din anställning har upphört. Men du kan fortsätta arbeta i en ny anställning eller som egenföretagare.

I enlighet med pensionsreformen 2017 höjs pensionsåldern gradvis.

Pensionsåldern för folkpensionens ålderspension 

Pensionsåldern för folkpensionens ålderspension är 65 år för personer födda 1965 eller tidigare. För personer födda efter 1965 är folkpensionens ålderspension knuten till en individuell pensionsålder enligt arbetspensionslagarna.

Du kan också ta ut förtida ålderspension, men då görs en förtidsminskning. Läs mer om folkpensionens förtida ålderspension i slutet av den här sidan.

Hur ansöker du om ålderspension från Finland?

Om du bor i Finland

Om du bor i Finland kan du ansöka om både arbets- och folkpension med samma ålderspensionsansökan. Du kan ansöka elektroniskt på webbtjänsten Arbetspension.fi, på din arbetspensionsanstalts webbtjänst eller på FPA:s e-tjänst. Ansökningsblanketter får du hos FPA, arbetspensionsanstalter och Pensionsskyddscentralen. Pension som intjänats utomlands kan du ansöka om med samma blankett, men till din ansökan ska du bifoga blanketten Bilaga U där du anmäler att du arbetat och bott utomlands.. Om du har arbetat utomlands bör du ansöka redan 6 månader innan du vill att pensionen ska börja betalas ut.

Om du bor i ett annat nordiskt land

Om du bor i ett annat nordiskt land kan du ansöka om finsk pension samtidigt som du ansöker om pension i landet du bor i. Även om du ännu inte har nått pensionsåldern i det land du bor i men vill ansöka om pension från ett annat nordiskt land, kan du ansöka om din finska pension via ditt bosättningslands pensionsmyndighet.

Kan du ta med din finska ålderspensionen till ett annat nordiskt land?

Arbetspension och folkpension betalas ut även till ett annat nordiskt land. Bostadsbidrag för pensionstagare betalas inte ut till utlandet. Garantipension betalas ut endast till dig som bor i Finland. Du som får garantipension kan dock vistas tillfälligt utomlands utan att förlora din rätt till garantipensionen.

Hur betalas ålderspension ut efter dödsfall?

När den som får ålderspension dör upphör ålderspensionen i slutet av den kalendermånad då pensionstagaren dör. Efterlevande maka/make och minderåriga barn kan få familjepension (efterlevandepension och barnpension), som man ansöker om separat.

Hur får du reda på hur mycket pension du har tjänat in i Finland?

Arbetspensionsutdraget innehåller uppgifter om dina pensionsgrundande inkomster i Finland. Om du har internetbankkoder från en finsk bank kan du kontrollera ditt pensionsutdrag på Arbetspension.fi.

Om du bor i Finland kan du per telefon beställa ett arbetspensionsutdrag från din arbetspensionsanstalt eller från Pensionsskyddscentralen på nummer 029 411 2110. Utdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Om du bor utomlands och din utländska adress är registrerad hos Finlands folkbokföringsmyndighet kan du beställa ett arbetspensionsutdrag på telefon +358 29 411 2110. Annars kan du beställa det skriftligt från Pensionsskyddscentralen, 00065 Pensionsskyddscentralen, Finland eller med fax till nummer +358 29 411 2595. I ditt brev anger du dina personuppgifter, din finska personbeteckning (personnummer) och din adress samt undertecknar brevet.

Hur beskattas du om du bor utomlands och får pension från Finland?

Information om beskattning av pension hittar du på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Att arbeta som pensionstagare

Om du är anställd måste din anställning upphöra innan du kan få ålderspension. Om du är egenföretagare behöver du inte upphöra med din verksamhet för att få ålderspension. När du får ålderspension kan du fortsätta arbeta i en ny anställning eller som egenföretagare. Inkomsten är pensionsgrundande till och med försäkringsskyldighetens övre åldersgräns.

Partiell ålderspension

Med partiell ålderspension kan du arbeta fritt vid sidan av pensionen. Det finns varken begränsningar för eller krav på förvärvsarbete. Du kan ta ut partiell ålderspension i förtid, antingen när du uppnått din lägsta pensionsålder eller senare. Förtida partiell ålderspension kan du ta ut tidigast vid 61 års ålder. Du kan ta ut antingen 25 eller 50 procent av din intjänade pension. Den del av pensionen som betalas ut i förtid minskas genom en så kallad förtidsminskning. Om du tar ut partiell pension vid den lägsta ålderspensionsåldern görs ingen förtidsminskning.

Folkpensionens förtida ålderspension

Om du blir arbetspensionär innan du har fyllt 65 år och din arbetspension är liten, kan du få folkpensionens ålderspension i förtid. Du kan ansöka om den så snart du går i arbetspension eller när du uppfyller det egentliga ålderskravet för ålderspension. Om du ansöker om folkpension först när du uppnått den egentliga pensionsåldern görs ingen förtidsminskning.

Förtida ålderspension kan du få

  • om du har fyllt 63 år och är född före 1958 
  • om du har fyllt 64 år och är född 1958–1961.

Förtida ålderspension blir permanent lägre än ålderspension som börjar vid 65 års ålder. Den minskas med 0,4 procent för varje månad före den egentliga pensionsåldern. Du kan i förväg ta reda på hur stor den förtida ålderspensionen skulle vara. Din arbetspensionsinrättning kan göra en beräkning av din arbetspension. Utifrån den kan FPA bedöma om du kan få folkpension. Men bedömningen kan inte göras om du har bott utomlands.

Mer information

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.