Finsk ålderspension

Suomen vanhuuseläke
Här kan du läsa om den finska ålderspensionen. Reglerna gäller även Åland.

Den finska ålderspensionen består huvudsakligen av arbetspension, som tjänas in av alla som förvärvsarbetar under sina yrkesverksamma år. Om du har en liten arbetspension eller ingen arbetspension alls, betalas ålderspensionen som folkpension och eventuellt garantipension, som båda är baserade på att du bor i Finland.

På den här sidan hittar du information om den finska ålderspensionen. Mer information om andra finska pensioner hittar du på sidan om det finska pensionssystemet.

Har du rätt till ålderspension från Finland?

För de flesta pensionärer är arbetspensionen den viktigaste inkomstkällan. Pensionen kan dock bestå av flera delar. Utöver arbetspensionen kan pensionen bestå av folkpension, garantipension och utländsk pension.

Rätt till arbetspension

Rätt till arbetspension får du via den obligatoriska arbetspensionsförsäkringen genom att förvärvsarbeta som anställd eller som egenföretagare. Även stipendier till forskare och konstnärer räknas som pensionsgrundande inkomst. Pensionen utökas årligen med en viss procent av förvärvsinkomsten. Om du har haft pensionsgrundande inkomst i Finland betalas arbetspensionen ut till dig oavsett vilket land du bor i. 

Rätt till folkpension

För att ha rätt till folkpension måste du ha bott i Finland. För att få folkpension måste du ha bott i Finland i minst tre år efter att du har fyllt 16 år. Men du kan också inkludera tiden du omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz innan du flyttar till Finland. Även personer som bor i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz och som tidigare har omfattats av den sociala tryggheten i Finland kan få folkpension från Finland.

Dina andra pensioner och ersättningar får inte överskrida en viss gräns. Folkpensionsbeloppet baseras på antal år du har bott i Finland. Om du inte har bott i Finland i minst 80 procent av tiden mellan 16 och 65 år minskas folkpensionen utifrån hur länge du har bott utomlands. Folkpensionsbeloppet påverkas förutom av andra pensioner också av din familjesituation.

Rätt till garantipension

FPA:s garantipension garanterar en minimipension för dig som bor i Finland. Du kan ha rätt till garantipension om dina andra pensioner inte når upp till en viss inkomstgräns.

Hur får du reda på hur mycket pension du har tjänat in i Finland?

Arbetspensionsutdraget innehåller uppgifter om dina pensionsgrundande inkomster i Finland. Om du har internetbankkoder från en finsk bank kan du kontrollera ditt pensionsutdrag på Arbetspension.fi.

Du kan också beställa ett arbetspensionsutdrag per telefon eller per brev från Pensionsskyddscentralen. Läs mer på Arbetspension.fi.

När kan du få ålderspension från Finland?

Den nedre och övre åldersgränsen är olika för olika åldersgrupper. Du kan tidigast gå i pension vid den lägsta pensionsåldern, 63–65 år, för din åldersgrupp. Pensionsåldern för folkpensionens ålderspension är 65 år för personer födda 1965 eller tidigare. För personer födda efter 1965 är folkpensionens ålderspension knuten till en individuell pensionsålder enligt arbetspensionslagarna. Du kan kontrollera din pensionsålder på Arbetspension.fi.

Partiell ålderspension gör att du kan arbeta medan du får pension. Det finns inga begränsningar för arbetet, men det krävs inte heller att du arbetar. Partiell ålderspension kan du få utbetald som förtida pension, vid din egen lägsta pensionsålder eller först senare. Du kan få partiell förtida pension tidigast vid 61 års ålder. Du kan ta ut antingen 25 eller 50 procent av din intjänade pension. Läs mer på Arbetspension.fi.

Du kan också ta ut förtida ålderspension, men då görs en förtidsminskning. Läs mer om folkpensionens förtida ålderspension på FPA:s webbplats.

Om du fortsätter att arbeta efter den lägsta pensionsåldern kan du tjäna in ny pension ända fram till den övre åldersgränsen, 68–70 år, för försäkringsskyldigheten. Om du inte tar ut pension vid den lägsta pensionsåldern får du en uppskovsförhöjning på pensionen. Läs mer på Arbetspension.fi.

Ålderspension kan börja tas ut när din anställning har upphört. Men du kan fortsätta arbeta i en ny anställning eller som egenföretagare.

Hur ansöker du om ålderspension från Finland?

Du ansöker om pension på olika sätt beroende på om du bor i Finland eller i ett annat nordiskt land.

Om du bor i Finland

Om du bor i Finland kan du ansöka om både arbets- och folkpension med samma ålderspensionsansökan. Du kan ansöka elektroniskt på Arbetspension.fi, på din arbetspensionsanstalts webbtjänst eller på e-tjänsten MittFPA. På Arbetspension.fi finns också pappersformulär som kan skrivas ut.

Pension som intjänats utomlands kan du ansöka om med samma blankett, men till din ansökan ska du bifoga blanketten Bilaga U där du anmäler att du arbetat och bott utomlands.. Om du har arbetat utomlands bör du ansöka redan 6–9 månader innan du vill att pensionen ska börja betalas ut.

Om du bor i ett annat nordiskt land

Om du bor i ett annat nordiskt land kan du ansöka om finsk pension samtidigt som du ansöker om pension i landet du bor i. Även om du ännu inte har nått pensionsåldern i det land du bor i men vill ansöka om pension från ett annat nordiskt land, kan du ansöka om din finska pension via ditt bosättningslands pensionsmyndighet. Läs mer på sidan om pension i ditt land.

Kan du ta med din finska ålderspensionen till ett annat nordiskt land?

Arbetspension och folkpension betalas ut även till ett annat nordiskt land. Bostadsbidrag för pensionstagare betalas inte ut till utlandet.

Garantipension betalas ut endast till dig som bor i Finland. Du som får garantipension kan dock vistas tillfälligt utomlands utan att förlora din rätt till garantipensionen.

Att arbeta som pensionär

Om du är anställd måste din anställning upphöra innan du kan få ålderspension. Om du är egenföretagare behöver du inte upphöra med din verksamhet för att få ålderspension.

När du får ålderspension kan du fortsätta arbeta i en ny anställning eller som egenföretagare. Inkomsten är pensionsgrundande till och med försäkringsskyldighetens övre åldersgräns. Läs mer på Arbetspension.fi.

Hur beskattas du om du bor utomlands och får pension från Finland?

Information om beskattning av pension hittar du på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Hur betalas ålderspension ut efter dödsfall?

När den som får ålderspension dör upphör ålderspensionen i slutet av den kalendermånad då pensionstagaren dör. Ålderspensionen betalas alltså inte ut till den avlidnas anhöriga. Efterlevande maka/make och minderåriga barn kan få familjepension (efterlevandepension och barnpension), som man ansöker om separat.

Om pensionstagaren inte var finsk medborgare eller varaktigt bosatt i Finland förmedlas i regel inte uppgifter om dödsfallet till de finska myndigheterna. I så fall ska den som betalar ut pensionen underrättas om dödsfallet så snart som möjligt per telefon eller per brev.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.