Finsk familjepension till efterlevande

Omaisen kuolema Suomessa
Här kan du läsa om familjepension i Finland, det vill säga efterlevandepension och barnpension vid anhörigs död. Reglerna gäller även Åland.

Den som har förlorat en anhörig kan få familjepension från Folkpensionsanstalten (FPA), en arbetspensionsanstalt och till exempel också från ett trafikförsäkringsbolag. Familjepensionerna ger familjerna ekonomiskt stöd.

Om den avlidna var socialförsäkrad i Finland kan familjepension betalas till efterlevande make eller maka och barn även när de är bosatta utomlands.

Efterlevandepension

Du kan få familjepension från FPA och arbetspensionssystemet. FPA:s och arbetspensionssystemets efterlevandepensioner kan fås samtidigt och de kan också beviljas sambor.

Den efterlevandepension som FPA betalar ut består av begynnelsepension och fortsättningspension som upphör senast när du fyller 65 år. Läs mer på FPA:s webbplats.

Arbetspensionsanstalterna betalar ut efterlevandepension utan åldersgräns, men efterlevandepension som betalas ut på grund av dödsfall 2022 eller senare är tidsbegränsad om änkan eller änklingen är född 1975 eller senare. Efterlevandepension från arbetspensionsanstalten baseras på den arbets- eller företagarpension som din make eller maka intjänat, men din egen inkomst kan minska beloppet. Läs mer på Arbetspension.fi.

Barnpension

FPA betalar barnpensionens grundbelopp och kompletteringsbelopp till barn under 18 år. Om barnet studerar fortsätter FPA att betala ut grundbeloppet tills det fyller 21 år. Det kallas också studiepension. Läs mer på FPA:s webbplats.

Arbetspensionsanstalterna beviljar barnpension till barn som är under 20 år. Pensionen baseras på den arbetspension som vårdnadshavaren intjänat före sin död. Läs mer på Arbetspension.fi.

Andra försäkringar

Änkan eller änklingen och barnen kan även få familje- eller underhållspension ur olycksfalls-, trafik-, militärolycksfalls-, militärskade- och patientskadeförsäkringen. Änkan eller änklingen och barnen kan också få en engångsersättning från en grupplivförsäkring om förmånslåtaren var i arbetslivet vid sin död. Läs mer på FPA:s webbplats.

Om den avlidna har haft en privat pensionsförsäkring eller livförsäkring kan du även få ekonomiskt stöd från försäkringsbolaget vid makans/makens eller vårdnadshavarens död. Kontakta försäkringsbolaget för mer information.

Familjepension från utlandet

Om den avlidna under sin livstid arbetat i ett annat nordiskt land kan änkan eller änklingen och barnen ha rätt till familjepension även från dessa länder. Läs mer nedan.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.