Underhållsbidrag i Norge

Far og datter
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Här kan du läsa om reglerna för att betala och få norskt underhållsbidrag (barnebidrag).

Vad är underhållsbidrag?

Föräldrarna är ekonomiskt ansvariga för sina barn tills barnet fyller 18 år. När en förälder inte bor med barnet ska föräldern betala underhåll till den förälder som bor med barnet. Det gäller till exempel vid skilsmässa. Underhållsbidraget ska användas till barnets försörjning och utbildning.

När barnet bor hos dig och du har den dagliga omvårdnaden om barnet räknas du som bidragsmottagare. När du inte bor med barnet räknas du som underhållsskyldig och ska betala underhållsbidrag.

I regel upprättas ett privat avtal om underhållsbidrag, men om föräldrarna inte kommer överens kan underhållsbidraget fastställas av den norska arbets- och välfärdsmyndigheten NAV.

Om ni som föräldrar har kommit överens om växelvist boende kan den andra föräldern i vissa fall få bidrag.

Hur avtalas underhållsbidraget?

Ni kan komma överens om underhållsbidraget genom att ingå ett privat avtal. Om ni inte är överens kan ni kontakta NAV som kan fastställa underhållsbidraget för er.

Hur beräknas underhållsbidrag?

Föräldrarna ska dela kostnaden för ett barns försörjning. Kostnaden (underhållskostnad) består av konsumtionsutgifter, boendekostnader och eventuella barnomsorgskostnader. Hur stor eller liten den är varierar från familj till familj. Kostnaden för försörjning ökar i takt med barnets ålder.

NAV ta hänsyn till följande vid beräkning av underhållsbidrag:

  • kostnader för försörjning
  • föräldrarnas inkomster
  • barns inkomster
  • den underhållsskyldigas betalningsförmåga
  • samvaro
  • växelvist boende för barnet.

Om du anser att beräkningen av underhållsbidrag är felaktig

Båda parterna i underhållsärendet kan överklaga NAV:s beslut. Det gäller både NAV:s beslut om fastställande av bidrag och NAV Innkrevings beslut om indrivning.

Hur länge ska du betala underhållsbidrag?

Underhållsbidrag ska betalas från månaden då föräldrarna inte längre försörjer barnet tillsammans. Om ni ingår ett privat avtal kan ni själva bestämma när underhållsbidraget ska börja betalas.

Du måste i regel betala underhållsbidrag till slutet av månaden då ditt barn fyller 18 år. Om barnet går i gymnasiet kan du behöva betala underhållsbidrag även efter att barnet har fyllt 18 år.

Underhållsbidraget drivs in av NAV Innkreving (Skatteetaten).

Om den underhållsskyldiga inte betalar i tid

Om den underhållsskyldiga inte betalar underhållsbidrag anmäls ärendet till NAV Innkreving som följer upp det. Som bidragsmottagare kan du i vissa fall få underhållsförskott från NAV.

Om en av föräldrarna flyttar till eller bor i ett annat land

Du anses bo utomlands om din faktiska bostadsort är utomlands. Det gäller oavsett om du är folkbokförd i Norge eller inte. Om du eller den andra föräldern bor utomlands kan underhållsbidraget fastställas på ett av följande sätt:

  • Ni avtalar bidraget privat.
  • Bidraget fastställs av NAV.
  • Bidraget fastställs av myndigheterna i det land där en av föräldrarna bor.

Det har ingen betydelse för ett fastställt bidrag om bidragsmottagaren eller den underhållsskyldiga flyttar till ett annat nordiskt land. Om underhållsbidraget redan har fastställts kan det indrivas i Norge om den underhållsskyldiga bor i landet.

Skatteregler i det land där den underhållsskyldiga bor kan påverka bidraget.

Du bör kontakta NAV om en av er bor utomlands eller ska flytta utomlands.

Underhållsbidrag i speciella situationer

I situationer som kräver särskilda utgifter, såsom konfirmation, glasögon eller tandställning, kan du ansöka om ersättning för särskilda utgifter. Både den underhållsskyldiga och bidragsmottagaren kan ansöka om bidrag till särskilda utgifter.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Kontakta NAV om du har frågor om underhållsbidrag.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.