Ekonomiskt bistånd i Norge

Kvinde i supermarked
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Här kan du läsa om möjligheterna att ansöka om ekonomiskt bistånd (sosialhjelp) i Norge. Biståndet kallas också ekonomiskt bidrag (økonomisk stønad) eller ekonomisk socialhjälp (økonomisk sosialhjelp).

När kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för att täcka utgifter?

Bor du i Norge och behöver hjälp att klara dig och inte har andra möjligheter till självförsörjning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd även om du inte är norsk medborgare. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du vistas lagligt i Norge.

Ekonomiskt bistånd är ett tillfälligt bidrag som är tänkt att vara en hjälp i situationer där du behöver det för att klara av levnadskostnaderna. Ekonomiskt bistånd kan beviljas i situationer där du inte har tillräckliga medel, intäkter eller rätt till andra inkomstbringande socialförsäkringsförmåner såsom arbetslöshetsersättning eller rehabiliteringsbidrag (arbeidsavklaringspenger, AAP).

Arbets- och välfärdsmyndigheten NAV ansvarar för ekonomiskt bistånd i Norge.

Du kan också ha rätt till bostadsbidrag. Husbanken ansvarar för bostadsbidrag.

Vilka villkor måste du uppfylla för att få ekonomiskt bistånd?

För att kunna få ekonomiskt bistånd måste du vistas lagligt i Norge. Alla som vistas i Norge har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd, och alla ansökningar behandlas individuellt. Du har inte rätt till norskt ekonomiskt bistånd om du vistas utomlands.

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd bör du undersöka andra möjligheter att försörja dig. Om du ansöker om bistånd blir du ombedd att dokumentera din ekonomiska situation. Vad du kan bli ombedd att visa upp varierar, men nedan är exempel på dokumentation som NAV kan be om att få se

  • giltig legitimation
  • giltigt uppehållstillstånd – medborgare i de andra nordiska länderna har automatisk uppehållstillstånd i Norge och behöver därmed inga bevis på det
  • självdeklaration
  • slutskattebesked
  • lönespecifikation
  • översikt över dina bankkonton och saldot på dem
  • kontoutdrag (om nödvändiga uppgifter annars inte kan dokumenteras – du kan stryka text som inte är relevant i ärendet)
  • dokumentation om boendeförhållanden (hyreskontrakt)
  • fakturor för hyra, bolån, el, förskola, skolfritids och fritidsaktiviteter för barn
  • fasta eller höga utgifter för hälsa och tandvård.

Kommunen är ansvarig för ekonomiskt bistånd och andra sociala tjänster. Det innebär att det är NAV-kontoret i den kommun du vistas i som tar emot och bedömer din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Har du rätt till ekonomiskt bistånd direkt efter att du har flyttat till Norge?

Om du vistas lagligt i Norge kan du ansöka om ekonomiskt bistånd i den kommun du vistas i. Din folkbokföringsadress är inte avgörande, det är den kommun du faktiskt bor i som ska bedöma din ansökan. Om du beviljas ekonomiskt bistånd eller inte avgörs i en individuell bedömning av dina behov.

Till vilka utgifter kan du få ekonomiskt bistånd?

Du kan beviljas stöd som täcker de mest nödvändiga levnads- och boendekostnaderna samt hälso- och tandvårdskostnader. Kostnaderna som täcks ska ligga på en skälig nivå.

Det finns inget fast belopp för ekonomiskt bistånd. Men staten har fastställt vägledande belopp som många kommuner utgår från. Andra kommuner har fastställt egna belopp. Beloppen är endast vägledande och ersätter inte den individuella bedömningen som kommunen är skyldig att göra i varje enskilt fall. Varje ansökan behandlas separat, och hur mycket du kan få beror på dina individuella behov. Det är NAV-kontoret i kommunen du bor i som fattar beslut om ekonomiskt bistånd. Om du beviljas ekonomiskt bistånd får du ett beslutsbrev med belopp, utbetalningsdatum och eventuella villkor för biståndet.

Hur ansöker du om ekonomiskt bistånd?

Ansökan lämnas till NAV-kontoret i kommunen du bor i. NAV-kontoret vill i regel ha ett samtal med dig så att ni tillsammans kan se över ditt hjälpbehov.

Du har rätt att få vägledning från NAV-kontoret i samband med din ansökan om du har behov av det. Oavsett om du ansöker om ekonomiskt bistånd eller inte så har du också rätt till information, råd och vägledning från NAV-kontoret i din kommun. Kontakta därför gärna ditt lokala NAV-kontor eller använd chatten på nav.no.

I de flesta kommuner kan du ansöka digitalt, medan du i andra kommuner för närvarande måste be om ett ansökningsformulär på papper från ditt NAV-kontor. Läs mer om detta via länkarna nedan.

Handläggningstiden varierar från kommun till kommun. Om det går mer än en månad ska du få ett brev om förlängd handläggningstid. Du kan bli ombedd att komplettera din ansökan om NAV saknar uppgifter.

Kan du få ekonomiskt bistånd när du vistas utomlands?

Du kan inte få norskt ekonomiskt bistånd om du vistas utomlands. Du kan undersöka om du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd i det land du vistas i. 

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Kontakta NAV om du har frågor om ekonomiskt bistånd i Norge. 

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.