Rehabilitering i Sverige

Rehabilitering i Sverige
Här kan du läsa om de svenska reglerna för rehabilitering. Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom kan Försäkringskassan i Sverige reda ut dina behov av rehabilitering och hjälpa dig med de insatser du behöver för att kunna återgå i arbete. Din svenska arbetsgivare kan också hjälpa dig med hjälpmedel och möjligheter att anpassa din arbetsplats efter dig.

Rehabilitering avser olika åtgärder som kan vara nödvändiga för dig om du har varit sjuk eller skadad så att du kan återfå din fysiska och mentala förmåga så mycket som möjligt.

Rehabiliteringssystem i Sverige

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom omfattas du av reglerna om rehabilitering. Med rehabilitering menas åtgärder som syftar till att du ska kunna börja arbeta igen. Rehabiliteringsåtgärderna ska planeras tillsammans med dig som är sjuk och utgå från dina förutsättningar och behov.

Försäkringskassan ska se till att ditt behov av rehabilitering klarläggs och att de åtgärder som behövs för att du ska kunna återgå i arbete vidtas.

Om du har en arbetsgivare i Sverige är det din arbetsgivare som är ansvarig för rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om anpassning av dina arbetsuppgifter, arbetstider och din arbetsmiljö eller om tekniska hjälpmedel. Det kan också handla om omplacering till ett annat arbete. Ibland kan det även behövas så kallad arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga arbetsträning eller utbildning, för att du ska kunna återgå i arbete.

Om du saknar arbetsgivare och har behov av rehabiliteringsåtgärder för att kunna återgå i arbete ska du kontakta Arbetsförmedlingen, som är den myndighet som ansvarar för dessa i Sverige.

Villkor för att få rehabilitering i Sverige

Du kan ha rätt till rehabilitering om du bor och arbetar i Sverige, har begränsad arbetsförmåga och uppfyller villkoren i lagstiftningen.

Kontakta Försäkringskassan för att få reda på om du uppfyller villkoren för att få rehabilitering i Sverige.

Om du är nyinflyttad i Sverige och får rehabilitering i det land du flyttat från ska du kontakta landets socialförsäkringsmyndighet och Försäkringskassan i Sverige för information om din rehabiliteringskedja.

Kontakta Försäkringskassan i Sverige om du planerar att flytta eller resa till ett annat nordiskt land från Sverige.

Förmåner vid rehabilitering i arbets- och bosättningslandet

Förmåner vid rehabilitering kan delas upp i kontantförmåner och vårdförmåner. Du får dem normalt från det land du arbetar och bor i. Villkoren för rätt till förmåner skiljer sig mellan de nordiska länderna.

I regel är det lagstiftningen i det land du arbetar i som avgör om du har rätt till kontantförmåner.

Som anställd har du normalt rätt till vårdförmåner, såsom utbildning och arbetsträning, från det land du bor i.

Om du är gränsarbetare kan du också ha rätt till vårdförmåner vid rehabilitering i det land du är anställd i. Förmånerna fastställs enligt det berörda landets lagstiftning.

Om du bor i Sverige men arbetar i ett annat nordiskt land ska du kontakta Försäkringskassans motsvarighet i landet du arbetar i. Om du behöver arbetslivsinriktad rehabilitering kontaktar landet du arbetar i Försäkringskassan i Sverige. Då får du en handläggare på Försäkringskassan som kontaktar dig.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Du kan ringa Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524 eller gå in på Försäkringskassans webbplats för mer information.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.