Befolkningen i Norden

Spedbarn sover
Photographer
Johnér
Norden sticker ut i ett europeiskt sammanhang med ett ökat barnafödande och en positiv naturlig befolkningstillväxt, om än mycket liten. Invandring är därför fortfarande den främsta orsaken till befolkningstillväxt.

Befolkningens storlek

Totalt bor det 27,8 miljoner människor i Norden. Sedan 2000 har den nordiska befolkningen ökat med 13 procent, eller 3,6 miljoner invånare. Ändå är Norden fortfarande en glest befolkad region med stora orörda naturområden som huvudsakligen består av skogar, ängar, berg och vatten. Det enda undantaget är Danmark, som är ett av de mest tätbefolkade länderna i Europa med en befolkningstäthet på 141 invånare per km².

Befolkningen den 1 januari 2022

Barnafödande i Norden

Vi föder allt färre barn i Norden, men ändå fler än i EU i genomsnitt. Bara i Finland är fertiliteten lägre. Färöarna har den högsta fertiliteten i Norden med 2,3 barn per kvinna i fertil ålder.

Fertilitet

Befolkningsprognos

Den nordiska befolkningen blir allt äldre. År 2022 var 20 procent av befolkningen 65 år eller äldre. Andelen äldre förväntas öka till 25 procent år 2040. I EU är trenden ännu tydligare. År 2040 förväntas 28 procent av befolkningen tillhöra åldersgruppen 65 eller äldre.

Andel äldre i befolkningen (65+)

Migration

Nettoinvandringen är positiv för de flesta nordiska länder. Det betyder att invandringen är större än utvandringen. Sverige har under många år haft den största nettoinvandringen i Norden. 

Nettoinvandring

Fler fakta om Nordens befolkning

I Nordic Statistics database hittar du siffror om befolkningens storlek, befolkningens rörelser, befolkningsprognoser, familjer, fertilitet, invandring och urbaniseringsgrad.

I State of the Nordic Region hittar du analyser, siffror och statistik om Norden med en regional infallsvinkel. I 2022 års upplaga är det särskilt fokus på befolkningsutvecklingen under coronakrisen. ​

Mer information om befolkning i det nordiska samarbetet hittar du här