Bioekonomi i Norden

Fisk
Photographer
iStock
Bioekonomi omfattar sektorer som är beroende av förnybara biologiska resurser, till exempel råvaror från skogsbruk, jordbruk och fiskbestånd. Hållbar resursförvaltning är därför en viktig del av bioekonomin och innebär att man nyttjar naturresurser på hållbara nivåer för att bevara dem även för kommande generationer.

Jordbruk

Det mesta av jordbruksmarken i Norden används för att odla spannmål (inklusive frön) eller växter. Fem procent av åkermarken låg i träda 2020. Allt mer mark odlas ekologiskt, och Åland har den högsta andelen jordbruksmark som används för ekologisk odling i Norden.

Ekologiskt jordbruk som andel av den totala jordbruksarealen

Fiske

På årsbasis fångar Norge mest fisk, följt av Danmark och Island. Statistiken över fiske och fiskodling omfattar fångade arter, årliga fångster och fiskeflottor. 

Årliga fiskfångster i tusen ton

Skogsbruk

Skogsbruket omfattar statistik om avverkning och virkesproduktion. Sverige och Finland är de största producenterna av virke i Norden.

Virkesproduktion i tusen kubikmeter

Fler fakta om den nordiska bioekonomin

Den nordiska statistikdatabasen om bioekonomi innehåller uppgifter om jordbruk, skogsbruk och fiske. 

I State of the Nordic Region hittar du analyser, siffror och statistik om sociala förhållanden i Norden med en regional infallsvinkel. 

Mer information om bioekonomi i det nordiska samarbetet hittar du här