Danska Riksrevisionens chef träffade de nordiska samarbetsministrarna

10.09.20 | Nyhet
De nordiska samarbetsministrarna sammanträdde per videolänk
Fotograf
Morten Skovgaard Hansen

Danmarks nordiska samarbetsminister Mogens Jensen i digitalt möte.

På inbjudan av Danmarks samarbetsminister Mogens Jensen, deltog riksrevisor Lone Strøm på de nordiska samarbetsministrarnas möte den 10. september. Anledningen var den pågående revisionen av Nordiska ministerrådets årsräkenskaper för 2019.
Riksrevisionen meddelar nu att de har funnit så många räkenskapliga brister framförallt gällande den samlade projektskulden, att de bedömer att de inte kan gå i god för att Nordiska ministerrådets räkenskaper är rättvisande. Nordiska rådets och Nordiska Kulturfondens årsräkenskaper för 2019 kommer däremot att godkännas.

- Det är naturligtvis av största betydelse att de nordiska regeringarnas pengar förvaltas så bra som möjligt,  säger Danmarks samarbetsminister Mogens Jensen, som ledde mötet.

- På mötet uppställde samarbetsministrarna konkreta krav på deadlines till ministerrådets sekretariat, och vi förväntar oss att generalsekreteraren tar ansvar för att de uppfylls. Vi beslöt också att tillsätta en tillfällig extern ekonomichef, som leder arbetet med att ta fram korrekta räkenskaper för 2020, och att sekretariatet skall öka personalresursen på ekonomiområdet, eftersom det bedöms vara helt nödvändigt, betonar han.

Efter samtalen med riksrevisionen kommer ministerrådets sekretariat nu att fokusera på att få det nya systemet på plats med full funktionalitet, att kvalitetssäkra sina ekonomiska processer och att gå igenom Nordiska ministerrådets samlade projektskuld. Målsättningen är att senast i mitten av februari presentera heltäckande och korrekta räkenskaper för 2020.

-Vi tar naturligtvis det här mycket allvarligt, säger generalsekreterare Paula Lehtomäki. Samtidigt är det viktigt för mig att lyfta fram att riksrevisionen i dialog med mig har betonat att det inte finns några som helst misstankar om oegentligheter eller om att pengar har missbrukats. 

Riksrevisionen anmärkte på Nordiska ministerrådets årsräkenskaper också i samband med revisionen av resultatet år 2018. För att försäkra att inga oegentligheter förelåg inför införandet av nytt ekonomiadministrationssystem utfördes en inre revision där 13.000 verifikat granskades. Verifikaten berörde perioden från början av januari 2018 till april 2019, och visade att allting var korrekt skött, och att inga misstankar om missbruk var befogade.