Det nordiska brandet – och kvinnorna - en styrka i fredsmäkling

26.01.21 | Nyhet
Astrid Thors

Astrid Thors

Fotograf
Johannes Jansson

Astrid Thors från nätverket Nordic Women Mediators var en av talarna på Nordiska rådets fredsseminarium.

Det nordiska varumärket lyftes starkt fram på Nordiska rådets digitala seminarium om fred och samhällssäkerhet på måndagen. På seminariet betonades också kvinnornas roll inom fredsmedling.

- Det är viktigt att de nordiska länderna tar på sig uppgiften som fredsmäklare i internationella konflikter och går i främsta ledet i kampen för fred, frihet och demokrati. Och det har vi ju en lång erfarenhet av, sade Nordiska rådets president Bertel Haarder på seminariet.

Seminariet hade rubriken Samhällssäkerhet och nordisk fredsförmedling i en förändrad värld – Vägen framåt. Det hölls i samband med Nordiska rådets januarimöten, ett tvådagars evenemang där rådets alla partigrupper, utskott och presidiet håller möten, denna gång digitalt.

Syftet med seminariet var att identifiera möjligheter att agera på ett mer samordnat sätt för att uppnå störst nytta i det nordiska samarbetet kring fredsmäkling och konfliktförebyggande. Utgångspunkt var den nordiska fredsrapporten från 2019 New Nordic Peace: Nordic Peace and Conflict Resolution Efforts.

Nordiska brandet bra grund

Astrid Thors, som bland annat är tidigare minister och riksdagsledamot i Finland, lyfte fram det nordiska varumärket. Hon påpekade att Norden är känt för avsaknad av korruption samt för god förvaltning, öppenhet, jämställdhet och jämlikhet.

- Detta är det nordiska brandet som kan användas för att främja den nordiska insatsen i fredsmedling, särskilt i det förebyggande arbetet, sade Thors.

Astrid Thors vill att de nordiska länderna på allvar jobbar tillsammans för att främja det konfliktförebyggande arbetet i FN. De nordiska representationerna i FN bör enligt henne också se till att de tidiga varningssignalerna som kommer fram i arbetet med mänskliga rättigheter utnyttjas av FN.

- Dessutom kunde den nordiska budgeten stödja samarbetet mellan de forskningsorgan i Norden som arbetar med konfliktforskning och som kan FN-frågor, och vet hur det förebyggande arbetet kan stärkas. Nordiska biståndsmedel borde också fördelas utgående från hur de bidrar till att hindra konflikter. Även förlusten av biodiversitet bör uppmärksammas som en faktor som bidrar till konflikter, sade Thors, som är medlem av nätverket Nordic Women Mediators.

Rum för mer samarbete

Tiina Kukkamaa-Bah, chef för Afrika-enheten vid fredsorganisationen The Crisis Management Initiative CMI i Finland, sade i sitt inlägg att det finns utrymme för mer nordiskt fredssamarbete.

- Ett starkt samarbete mellan mellan staten och civilsamhället är en nordisk styrka. Mitt förslag är därför att man bygger upp ett brett expertnätverk av forskningsinstitut och praktiska utövare som ett redskap för nordisk fredsmedling. Vi vet alla att är samarbete är en styrka om vi vill få till stånd en verklig förändring, sade Tiina Kukkamaa-Bah.

Kvinnors roll viktig

Både Thors och Kukkamaa-Bah betonade den viktiga roll som kvinnor har i fredsarbetet och konfliktlösning.

Också Cecilie Tenfjord Toftby, medlem i Konservativa gruppen i Nordiska rådet, underströk kvinnornas roll. Hon hänvisade till FN:s kvinnokonferens i New York 2019 och till ett seminarium om kvinnor som fredsmäklare där hon deltog.

- Där lyftes det upp att freden håller mycket längre efter konflikter där kvinnor har deltagit som aktiva fredsmäklare. Kvinnor kanske har ett annat sätt att mäkla fred på, de agerar mer långsiktigt och ser till att man får en fred som går längre ner i gräsrötterna än bara på den politiska nivån, sade Tenfjord Toftby.

Fred och konfliktförebyggande arbete är frågor som legat högt på Nordiska rådets agenda de senaste åren, och som också ingår i den strategi om samhällssäkerhet som rådet godkände 2019.

Kontakt