Grönt flyg, kryssningsturism och plastavfall på dagordningen på de nordiska klimat- och miljöministrarnas möte

28.10.20 | Nyhet
Plastic Change
Photographer
Plastic Change
Plastavfall är ett akut och växande problem som måste tas itu med så snart som möjligt. Det är budskapet från de nordiska miljö- och klimatministrarna efter dagens möte i Nordiska ministerrådet. På dagordningen stod också hållbar kryssningsturism och grönare flyg. Dessutom tog de nordiska ministrarna tillfället i akt att diskutera EU:s klimatmål för 2030.

Sedan 2016 har Norden bidragit till diskussionen om behovet av ett globalt avtal om marint plastavfall och mikroplast. På dagens ministermöte undertecknade de nordiska klimat- och miljöministrarna således en förklaring i syfte att enas om ett förhandlingsmandat för ett sådant avtal vid det femte mötet i FN:s miljöförsamling i februari 2021 och februari 2022. I ministerförklaringen betonas dessutom behovet av att engagera både regeringar och den privata sektorn i arbetet med att främja en cirkulär ekonomi, eftersom plastprodukternas livscykel påverkas av såväl hållbar produktion som konsumtion.

Det nordiska ledarskapet för ett nytt avtal mot plastnedskräpning har gett resultat de senaste 18 månaderna.

Sveinung Rotevatn, Norges klimat- och miljöminister

Förklaringen följs upp med två nordiska utredningar med fokus på förslag till kunskaps- och finansieringsmekanismer i ett potentiellt globalt avtal. Nordiska ministerrådet har dessutom nyligen publicerat en rapport med konkreta åtgärder och faktorer som bör ingå i ett globalt avtal om marint plastavfall och mikroplast.

 

”Det nordiska ledarskapet för ett nytt avtal mot plastnedskräpning har gett resultat de senaste 18 månaderna. Norden ska fortsätta att ha en tydlig ledarroll i arbetet med att få till stånd ett bra förhandlingsmandat, så att avtalet blir ett effektivt verktyg. I rapporten läggs det fram ett antal intressanta förslag, och jag ser fram emot att diskutera detta med kollegor i andra länder och regioner”, säger Norges klimat- och miljöminister Sveinung Rotevatn.

Hållbar kryssningsturism och grönt flyg

Det danska ordförandeskapet har satt både hållbar kryssningsturism och grönare flyg på dagordningen. Möjligheter till en gemensam omställning av transportsektorn är en del av de nordiska ländernas samarbete för att bli världens mest hållbara och integrerade region.

 

Vid mötet undertecknade ministrarna en förklaring som bekräftar att Norden ska visa vägen och arbeta för att minska föroreningar från kryssningsfartyg och göra Norden till en hållbar kryssningsdestination. De nordiska ministrarna erkänner behovet av att minska både bullerstörningar och luftföroreningar som följer när fartygen lägger till. Landström lyfts fram som en stor del av lösningen, och ambitionen är att etablera anläggningar i alla större hamnar innan 2030.

Tillsammans kan vi göra Norden till världens mest hållbara kryssningsdestination. Vi uppmanar nu städer, hamnar och kryssningsrederier att bidra till att uppnå det målet.

Lea Wermelin, Danmarks miljöminister

”Vi måste ta ut en grönare kurs för kryssningsfartygen. Därför har jag tillsammans med de övriga nordiska miljöministrarna i dag antagit en förklaring där vi uppmanar till att tillgängliggöra landström i de största kryssningshamnarna i Norden och Östersjön senast 2030. Tillsammans kan vi göra Norden till världens mest hållbara kryssningsdestination. Vi uppmanar nu städer, hamnar och kryssningsrederier att bidra till att uppnå det målet, säger Danmarks miljöminister Lea Wermelin.

 

Senare i år ska det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet lägga fram en färdplansrapport med konkreta åtgärder för hur vi tillsammans kan nå målet.

Vid mötet diskuterades också utsikterna för samarbete om en grön omställning av flyget. Utifrån en forskningsrapport som tagits fram för Nordiska ministerrådet diskuterades ett antal rekommendationer. Bland annat diskuterades möjligheterna att öka mängden hållbart bränsle som används inom flyget i Norden samt potentialen för att främja användningen av elflygplan.

EU:s klimatmål 2030

Ministermötet gav också upphov till en diskussion om utvecklingen av EU:s klimatmål för 2030. Ministrarna diskuterade hur de nordiska länderna kan driva på för ett mål i linje med Parisavtalet, likaså hur genomförandet av ökade ambitioner ska bidra till en effektiv omställning.

 

Mötet följdes av ett digitalt samrådsmöte med Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden.

Landström: Kryssningsfartygen ansluts till det lokala elnätet istället för att själva generera ström med egna dieselgeneratorer. Det sätter stopp för både deras bullerutsläpp och de stora mängder koldioxid, kväveoxider och partiklar som generatorerna släpper ut.