Grønn luftfart, cruiseturisme og plastavfall sto på dagsordenen da Nordens miljø- og klimaministre møttes

28.10.20 | Nyhet
Plastic Change
Fotograf
Plastic Change
Plastavfall er et presserende og økende problem som må tas hånd om så raskt som mulig, er budskapet fra de nordiske ministrene for klima og miljø etter dagens møte i Nordisk ministerråd. På møtet sto også bærekraftig cruiseturisme og grønnere luftfart på dagsordenen, og de nordiske ministrene benyttet også anledningen til å diskutere EUs 2030-klimamålsetninger.

Siden 2016 har Norden bidratt til diskusjonen om behovet for en global avtale om marint plastavfall og mikroplast. På dagens ministermøte underskrev de nordiske ministrene på området også en erklæring med henblikk på å oppnå enighet om et forhandlingsmandat for en slik avtale på UNEA-5 i februar 2021 og februar 2022. Ministererklæringen legger dessuten vekt på behovet for å engasjere regjeringer så vel som privat sektor i arbeidet med å fremme en sirkulær økonomi, ettersom plastproduktenes livssyklus påvirkes av både bærekraftig produksjon og forbruk.

Det nordiske lederskapet for en ny avtale mot plastforsøpling har gitt resultater det siste halvannet året.

Sveinung Rotevatn, Norges klima- og miljøminister

Erklæringen følges opp med to nordiske utredninger med fokus på forslag til kunnskaps- og finansieringsmekanismer i en potensiell global avtale. Nordisk ministerråd har dessuten nettopp utgitt en rapport som angir konkrete tiltak og elementer som bør inkluderes i en global avtale om marint avfall og mikroplast.

 

“Det nordiske lederskapet for en ny avtale mot plastforsøpling har gitt resultater det siste halvannet året. Norden vil fortsette å ta en tydelig lederrolle i arbeidet med å få på plass et godt forhandlingsmandat, slik at avtalen blir et effektivt verktøy. Rapporten legger fram en rekke interessante forslag, og jeg ser fram til å diskutere dette med kollegaer i andre land og regioner”, sier Norges klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Bærekraftig cruiseturisme og grønn luftfart

Det danske formannskapet har satt både bærekraftig cruiseturisme og grønnere luftfart på dagsordenen. Muligheter for en felles omstilling av transportsektoren er en del av de nordiske landenes samarbeid for å bli den mest bærekraftige og integrerte regionen i verden.

 

På møtet underskrev ministrene en erklæring som stadfester at Norden vil ta lederskap og arbeide for å redusere forurensningen fra cruiseskip samt gjøre Norden til en bærekraftig cruisedestinasjon. De nordiske ministrene anerkjenner behovet for å redusere både støyplagene og luftforurensningen som følger når skipene legger til kai. Landstrøm pekes på som en stor del av løsningen, og ambisjonen er at det skal etableres anlegg i alle store havner innen 2030.

I Norden kan vi sammen skape verdens mest bærekraftige cruisedestinasjon. Vi oppfordrer nå byer, havner og cruiserederier til å bidra til å oppnå dette målet.

Lea Wermelin, Danmarks miljøminister

“Vi må legge en grønnere kurs for cruiseskipene. Derfor har jeg og de andre nordiske miljøministrene i dag vedtatt en erklæring der vi oppfordrer til at landstrøm gjøres tilgjengelig i de største cruisehavnene i Norden og Østersjøen senest i 2030. I Norden kan vi sammen skape verdens mest bærekraftige cruisedestinasjon. Vi oppfordrer nå byer, havner og cruiserederier til å bidra til å oppnå dette målet”, sier Danmarks miljøminister Lea Wermelin

 

Senere på året kommer det danske formannskapet for Nordisk ministerråd med en veikartrapport med konkrete forslag til hvordan vi i fellesskap kan komme i mål.

På møtet ble framtidsutsiktene for et samarbeid om grønn omstilling av flytransport også drøftet. På bakgrunn av en forskningsrapport utarbeidet for Nordisk ministerråd ble en rekke anbefalinger diskutert. Blant annet drøftet man mulighetene for å øke mengden bærekraftig brennstoff som brukes i flysektoren i Norden, samt potensialet ved å fremme bruk av elektrisk luftfart.

EUs 2030-klimamål

Ministermøtet ga også anledning til en drøfting av utviklingen av EUs 2030-klimamål. Ministrene diskuterte hvordan de nordiske landene kan presse på for et mål på linje med Paris-avtalen, og dessuten hvordan implementeringen av økte ambisjoner skal bidra til effektiv omstilling.

 

Møtet ble etterfulgt av et digitalt samrådsmøte med Nordisk råds utvalg for et bærekraftig Norden.

Landstrøm: Cruiseskipene kobles på det lokale kraftnettet i stedet for selv å generere strømmen via egne dieselgeneratorer. Det setter en stopper for både støyen og de store mengdene CO2, NOx og partikler fra generatorene.