Ministermöte om fortsatt samarbete på miljö- och klimatområdet

31.10.18 | Nyhet
De nordiska miljöministrarna samlade på Nordiska rådets session i Oslo 2018

De nordiska miljöministrarna samlade på Nordiska rådets session i Oslo 2018

Fotograf
Johannes Jansson
Den 31 oktober arrangerades det sista miljö- och klimatministermötet under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Behovet av gemensamma nordiska insatser för att stödja ett bra utfall från COP24 betonades. På agendan stod också hållbara städer, klimatanpassning, hav och klimat och genomförande av två av rekommendationerna från Tine Sundtofts genomlysning av sektorns arbete.

Ministrarna diskuterade hur viktigt det är att det nordiska samarbetet kan verka som positiv kraft under FN:s klimatmöte COP24 i Polen i december.

– De nordiska länderna har en lång tradition av att agera brobyggare mellan utvecklade länder och utvecklingsländer. Det är en styrka som vi måste ta vara på i förhandlingarna vid det kommande klimatmötet”, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin.

Klimat och hav

I det nya nordiska samarbetsprogrammet som ska gälla för 2019–24 lyfts hållbara städer fram. Ministrarna diskuterade hur det nordiska samarbetet om hållbara städer kan stärkas.

– Utvecklingen i våra städer är central utifrån många miljö- och hållbarhetsaspekter, inte minst klimatet. Därför är det väldigt positivt att vi stärker det nordiska samarbetet kring hållbara städer i det nya samarbetsprogrammet,” säger miljöminister Karolina Skog.

Efter förslag från Norge har de nordiska miljö- och klimatministrarna idag beslutat att intensifiera samarbetet om klimat och hav.

- Ett nordiskt samarbete ger Norden en tydligare och starkare röst i det internationella samarbetet kopplat till klimat och hav” säger klimat- och miljöminister Ola Elvestuen.

Beställardialoger mellan nordiska kommuner

Norges tidigare minister för klimat och miljö Tine Sundtoft presenterade i april 2018 en rapport om strategiska rekommendationer för det nordiska miljö- och klimatsamarbetet. De nordiska miljöministrarna beslutade om att gå vidare med två av rekommendationerna, dels att inleda ett samarbete om beställardialoger mellan nordiska kommuner, dels att genomföra en förstudie och en ministerkonferens om gröna finansmarknader.

Islands miljöminister, Gudmundur Ingi Gudbrandsson presenterade avslutningsvis programmet för Islands kommande ordförandeskap i det nordiska ministerrådet 2019. Fokus läggs på barn och unga, hållbar turism och den marina miljön.

I anslutning till ministermötet presenterade den svenska miljöministern Karolina Skog det nya nordiska samarbetsprogrammet för åren 2019–2024 för Nordiska Rådet i plenum.