Näringsministrar satsar på turismsamarbete och hållbar gruvnäring

16.09.21 | Nyhet
Turister i Helsinki
Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org
De nordiska näringsministrarna satsar 20 miljoner danska kronor på nordiska samarbetsprojekt inom turism. Ministrarna fattade beslutet på ett digitalt möte torsdagen den 16 september. På mötet enades de också om att stärka samarbetet kring hållbar mineralutvinning och -produktion i Norden.

Summan som nu satsas på turismen ska gå till en rad nordiska samarbetsinitiativ under åren 2021-2024. Det handlar om konkreta projekt inom bland annat hållbar turism, statistkutbyte, marknadsföring, produktutveckling med fokus på kulturturism samt innovativa digitala lösningar.

Satsningen är ett resultat av den nordiska turismplanen för 2019-2021 som näringsministrarna enades om 2019 och som ska understödja de enskilda ländernas turismpolitik och -strategier. Rent konkret är projekten en implementering av turismplanen, men det handlar också om att stödja en bransch som har drabbats oerhört hårt av covid-19-pandemin.

- Resandet och turismen väntas så småningom återhämta sig efter pandemin. Men turismbranschen står inför en markant förändrad marknad med nya resvanor och nya krav från kunderna. Det betyder också att det behövs nya typer av initiativ och samarbetsformer, och målet med den här satsningen är att stödja projekt där vi ser en klar nordisk nytta av samarbetet, säger Finlands näringsminister Mika Lintilä, som är ordförande för de nordiska ministrarna för turism under 2021.

Hållbar mineralproduktion

På mötet enades näringsministrarna också om att stärka samarbetet kring hållbar mineralproduktion för att säkra att Norden så långt som möjligt kan etablera försörjnings- och värdekedjor för kritiska råmaterial. Bakgrunden är att den gröna omställningen och den omfattande elektrifiering som vi står inför kräver en teknik som fordrar stora mängder råmaterial.

Ministrarna enades om att det finns behov av fördjupat samarbete inom försörjningssäkerhet för råmaterial. Ökat samarbete behövs också inom cirkulär ekonomi baserad på mineraler, till exempel inom forskning och innovation, kring återanvändning av mineraler samt kring nordiska intressen i EU och internationellt, inklusive Arktis. Samtidigt måste hanteringen i alla led göras på ett sätt så att även andra miljömål beaktas.

På sitt möte godkände ministrarna en deklaration med målet att främja det nordiska samarbetet kring hållbara lösningar för utvinning, bearbetning, produktion och återvinning av råmaterial. I deklarationen sägs att de nordiska länderna bland annat bör satsa på samarbete och dialog så att ländernas råmaterialförsörjning är stabil, spårbar och ansvarsfull.

Viktigt för att nå klimatmålen

Tillgången till råmaterial är av central betydelse om Norden ska kunna uppnå sina ambitiösa klimatmål och bidra till EU:s ambitiösa Green Deal-paket och Fit for 55-paket. Covid-19-pandemin har visat hur sårbar produktionen och leveranskedjorna är inom råmaterialindustrin är, och i framtiden kan man dessutom förvänta sig hårdare internationell konkurrens när länder vill trygga sina egna behov.

En hållbar mineralutvinning är av stor vikt också i arbetet att nå den nordiska visionen, som har som mål att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Pandemin och nordiska utmaningar

Också covid-19-pandemins effekter på näringslivet behandlades på mötet. Risto Siilasmaa, grundare av och styrelseordförande för IT-säkerhetsföretaget F-Secure, höll ett inlägg som inspiration till ministrarnas diskussion kring vilka utmaningar och möjligheter som pandemin ger upphov till för näringslivet och vad det innebär för det nordiska samarbetet.