Næringsministre satser på turismesamarbeid og bærekraftig gruvenæring

16.09.21 | Nyhet
Turister i Helsinki
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org
De nordiske næringsministrene satser 20 millioner danske kroner på nordiske samarbeidsprosjekter innenfor turisme. Ministrene fattet vedtaket på et digitalt møte torsdag 16. september. På møtet ble de også enige om å styrke samarbeidet om bærekraftig mineralutvinning og -produksjon i Norden.

Summen som nå satses på turismen, skal gå til en rekke nordiske samarbeidsinitiativer i årene 2021–2024. Det dreier seg om konkrete prosjekter innenfor blant annet bærekraftig turisme, statistikkutveksling, markedsføring, produktutvikling med fokus på kulturturisme samt innovative digitale løsninger.

Satsingen er et resultat av den nordiske turismeplanen for 2019–2021, som næringsministrene ble enige om i 2019, og som skal støtte opp om de enkelte landenes turismepolitikk og -strategier. Rent konkret er prosjektet en implementering av turismeplanen, men det handler også om å støtte en bransje som er uhyre hardt rammet av covid-19-pandemien.

– Reisingen og turismen ventes etter hvert å ta seg opp etter pandemien. Men turismebransjen står overfor et markant endret marked med nye reisevaner og nye krav fra kundene. Det betyr også at det trengs nye typer initiativer og samarbeidsformer, og målet med denne satsingen er å støtte prosjekter der vi ser klar nordisk nytte av samarbeidet, sier Finlands næringsminister Mika Lintilä, som er leder for de nordiske ministrene for turisme i 2021.

Bærekraftig mineralproduksjon

På møtet ble næringsministrene også enige om å styrke samarbeidet om bærekraftig mineralproduksjon for å sikre at Norden så langt som mulig kan etablere forsynings- og verdikjeder for kritiske råmaterialer. Bakgrunnen er at den grønne omstillingen og den omfattende elektrifiseringen vi står overfor, krever en teknikk som fordrer store mengder råmateriale.

Ministrene ble enige om at det er behov for tettere samarbeid om forsyningssikkerhet for råmateriale. Økt samarbeid trengs også innenfor sirkulær økonomi basert på mineraler, for eksempel innenfor forskning og innovasjon, om gjenbruk av mineraler samt om nordiske interesser i EU og internasjonalt, inklusive Arktis. Samtidig må håndteringen i alle ledd gjøres slik at det også tas hensyn til andre miljømål.

På sitt møte godkjente ministrene en deklarasjon med målet å fremme det nordiske samarbeidet om bærekraftige løsninger for utvinning, bearbeiding, produksjon og gjenvinning av råmateriale. I deklarasjonen sies det at de nordiske landene blant annet bør satse på samarbeid og dialog slik at landenes råmaterialeforsyning er stabil, forutsigelig og ansvarlig.

Viktig for å nå klimamålene

Tilgangen til råmateriale er av sentral betydning hvis Norden skal kunne nå sine ambisiøse klimamål og bidra til EUs ambisiøse Green Deal-pakke og Fit for 55-pakke. Covid-19-pandemien har vist hvor sårbar produksjonen og leveransekjedene er innenfor råmaterialeindustrien, og i framtiden kan man dessuten regne med hardere internasjonal konkurranse når land vil sikre sine egne behov.

En bærekraftig mineralutvinning er av stor betydning også i arbeidet med å nå den nordiske visjonen, som har som mål at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030.

Pandemien og nordiske utfordringer

Også covid-19-pandemiens effekter på næringslivet ble behandlet på møtet. Risto Siilasmaa, grunnlegger av og styreleder for IT-sikkerhetsbedriften F-Secure, holdt et innlegg til inspirasjon for ministrenes diskusjon om hvilke utfordringer og muligheter pandemien gir opphav til for næringslivet, og hva det innebærer for det nordiske samarbeidet.