Norden ska stå samman då kriser slår till

27.06.22 | Nyhet
Nordiska samarbetsministrarna i Halden 2022.
Photographer
Norges Utenriksdepartement
De nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland ska stärka sitt samarbete i kristider. Det slår de nordiska samarbetsministrarna fast i en deklaration som godkändes vid ett möte i Halden, Norge, den 27-28 juni.

I deklarationen sägs bland annat att samarbetsministrarna har ett viktigt ansvar för att lyfta det nordiska perspektivet, både mellan länderna och internt i sina regeringar, och tydliggöra utmaningar och möjligheter, inte minst i en krissituation.

När en kris slår till ska samarbetsministrarna enligt deklarationen mötas för att se till att det tas hänsyn till nordiska perspektiv innan nationella beslut tas.

Samarbetsministrarna ska också bidra till en snabb och god kommunikation och informationsbyte, så att man i så hög grad som möjligt begränsar negativa konsekvenser av beslut som tas som del av krishanteringen.

"Viktigt att stå samman"

- Pandemin har visat hur viktigt det är att våra länder står samman i kriser. På flera områden fungerade det nordiska samarbetet bra genom krisen, men pandemin ställde oss också inför många nya utmaningar. Nu är det viktigt att vi drar lärdom av alla de erfarenheterna, både de positiva och de negativa. Nordborna har tydligt visat att de vill se ett starkare nordiskt samarbete inom bland annat krisberedskap och det budskapet tar vi på allvar, säger Norges nordiska samarbetsminister Anne Beathe Tvinnereim, som är ordförande för de nordiska samarbetsministrarna under 2022.

Coronapandemin visade att de nordiska länderna trots sitt täta samarbete inte kan ta sina öppna samhällen och gränser för givna.

I alla nordiska länder vidtog man omfattande åtgärder för att skydda liv och hälsa. Länderna valde att hantera pandemin på olika sätt och restriktioner för den fria rörligheten mellan länderna påverkade många människors liv, särskilt i gränsområdena.

Samarbetsministrarna understryker i deklarationen att man har ett särskilt ansvar för situationen i gränsregionerna, där folk lever sina liv på tvärs av landsgränserna.

I deklarationen hänvisas till att de nordiske länderna i ljuset av erfarenheterna från pandemin nu arbetar inom olika områden för att stärka sitt samarbete om krisberedskap och krishantering. Det är de nationella myndigheterna inom de olika sektorerna som har huvudansvaret för detta, men samarbetsministrarna, som har ansvar för att leda och samordna det nordiska samarbetet, följer arbetet tätt.

En deklaration för visionen

Med deklarationen vill ministrarna bidra till att uppnå målen i den nordiska visionen, att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Den ligger i linje med de nordiska statsministrarnas deklaration från november 2021 där budskapet också var att samarbetet kring krisberedskap ska stärkas.

Samarbetsministrarna möts i Halden, som ligger precis vid gränsen Norge-Sverige, den 27-28 juni. Under de två dagarna håller ministrarna bland annat ett möte med den nordiska Gränshinderrådet, som arbetar för fri rörlighet i Norden.

Gränshinderrådet är ett politiskt utnämnt, men oberoende organ, som blev etablerat i 2014 efter initiativ från de nordiska statsministrarna.