Nordisk kursändring i sikte – nu blir samarbetet grönare

04.02.20 | Nyhet
På billedet ses Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki, til forhandlinger med de nordiske samarbejdsministre.

På billedet ses Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki, til forhandlinger med de nordiske samarbejdsministre.

Fotograf
Mary Gestrin
Det är lätt att säga att Norden skall bli världens mest hållbara och integrerade region – men betydligt svårare att gå från ord till handling. Ända sedan de nordiska statsministrarna fattade beslut om det nordiska samarbetets nya vision ifjol har arbetet med att förbereda implementeringen av dess ambitiösa mål pågått. Nu är vägen vidare definierad – och det blir stora förändringar.

Den nya visionen för samarbetet har tre prioriterade områden; Ett Grönt Norden, Ett Konkurrenskraftigt Norden och Ett Socialt Hållbart Norden. De skall vara den röda tråden i allt arbete, och de skall därför också påverka budgeten för verksamheten.

På de nordiska samarbetsministrarnas möte i Köpenhamn den 4. februari slogs målsättningarna för de kommande åren fast. Ministrarna vill se ett samarbete som fokuserar betydligt mer på gröna värden än hittills. På en lista över konkreta målsättningar nämns bland annat arbeta och forskning för att främja koldioxidneutralitet, främjande av cirkulär och biobaserad ekonomi och arbete för att trygga den biologiska mångfalden.

Nordborna deltog i beredningen

-Med det här beslutet visar vi att den nya visionen inte bara är ord – utan att den verkligen kommer att ändra riktningen på samarbetet, säger Danmarks minister för nordiskt samarbete, Mogens Jensen.

Han betonar att alla länder och alla politiska sektorer, liksom naturligtvis Nordiska rådet har hörts i beredningen.

-Men den här gången har vi dessutom tagit med representanter för civilsamhället i processen, konstaterar Mogens Jensen.

-Det är otroligt viktigt att invånarna i regionen, och alldeles särskilt de unga, upplever att det nordiska samarbetet skapar resultat som är relevanta och nyttiga, säger han. Under hösten arrangerade vi samtal i alla huvudstäder i Norden där vi samlade in konkreta synpunkter och förväntningar från nordbor från alla samhällsområden. Resultaten av de samtalen avspeglas i våra målsättningar.

Med det här beslutet visar vi att den nya visionen inte bara är ord – utan att den verkligen kommer att ändra riktningen på samarbetet

Mogens Jensen

Ministrarna enades om en lista med 12 målsättningar som skall styra samarbetet fram till år 2024. Utöver satsningen på grön omställning lyfts de utvecklingsmöjligheter som den nya teknologin för med sig fram.

Konkurrenskraften skall stödjas genom satsningar på digitalisering, forskning och innovation. Arbetsmarknaden skall utvecklas för att möjligast väl kunna utnyttja de möjligheter som den nya teknologin och den växande bioekonomin skapar.

-Samtidigt är det viktigt att minnas att grunden till vårt samarbete ligger i kultur och gemensamma värderingar, säger Mogens Jensen. Utbildning, jämställdhet och välfärd är byggstenar i det nordiska välfärdssamhället, och de finns självklart kvar i samarbetets kärna också i fortsättningen, säger han.

Prioriteringarna syns också i budgeten

Generalsekreterare Paula Lehtomäki är glad över ministrarnas klara strategiska linjedragningar.

-Det känns både meningsfullt och viktigt att utveckla det nordiska samarbetet vidare med en såhär klar vision framför ögonen, säger hon.

Visionen och de strategiska riktlinjerna kan märkas i Nordiska ministerrådets arbete redan i år, men från och med nästa år kommer de också att påverka budgeten för samarbetet.

-Det blir en förskjutning i grön riktning, säger Mogens Jensen. Kultur och utbildning är fortfarande helt centrala områden inom de nordiska samarbetet, men miljö- och hållbarhetsarbetet behöver större resurser för att kunna uppnå de resultat som vi hoppas på.   

Det slutliga beslutet om budgeten för 2021 fattas på Nordisak rådets session i oktober.

Det känns både meningsfullt och viktigt att utveckla det nordiska samarbetet vidare med en såhär klar vision framför ögonen

Paula Lehtomäki

Vår vision 2030

Här hittar du visionens tolv mål:

Ett grönt Norden

Tillsammans ska vi främja en grön omställning av våra samhällen och arbeta för koldioxidneutralitet och en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi.

​2021–24 ska Nordiska ministerrådet fokusera särskilt på att:

 • 1. stärka forskning och utveckling och främjande av lösningar som stödjer koldioxidneutralitet och klimatanpassning, bland annat avseende transport-, bygg-, livsmedels- och energiområdet
 • 2. bidra till att säkerställa biologisk mångfald och hållbart nyttjande av Nordens natur och hav
 • 3. främja cirkulär och biobaserad ekonomi, hållbar och konkurrenskraftig produktion, hållbara livsmedelssystem samt resurseffektiva och giftfria kretslopp i Norden
 • 4. göra det mycket enklare och mer attraktivt för nordiska konsumenter att prioritera hälsosamma och miljö- och klimatvänliga val med en gemensam satsning på hållbar konsumtion
 • 5. bidra till en positiv utveckling i det internationella miljö- och klimatsamarbetet, bland annat genom att främja nordiska gröna lösningar i resten av världen.
Ett konkurrenskraftigt Norden

Tillsammans ska vi främja grön tillväxt i Norden baserad på kunskap, innovation, rörlighet och digital integration.

​2021–24 ska Nordiska ministerrådet fokusera särskilt på att

 • 6 .stödja kunskap och innovation och göra det lättare för företag i hela Norden att till fullo utnyttja de utvecklingsmöjligheter som den gröna, tekniska och digitala omställningen och den växande bioekonomin skapar
 • 7. utveckla färdigheter och välfungerande arbetsmarknader som matchar kraven som den gröna omställningen och den digitala utvecklingen ställer och som stödjer den fria rörligheten i Norden
 • 8. dra nytta av digitalisering och utbildning för att binda de nordiska länderna ännu närmare varandra.
Ett socialt hållbart Norden

Tillsammans ska vi främja en inkluderande, jämställd och sammanhängande region med gemensamma värderingar och ökat kulturutbyte och stärkt välfärd.

​2021–24 ska Nordiska ministerrådet fokusera särskilt på att:

 • 9. bidra till en god, jämställd och trygg hälsa och välfärd för alla
 • 10. arbeta för att få med alla nordiska medborgare i den gröna omställningen och den digitala utvecklingen, utnyttja potentialen i omställningen samt motverka att klyftorna i samhället ökar på grund av omställningen
 • 11. ge det nordiska civilsamhället, särskilt barn och unga, en starkare röst och delaktighet i det nordiska samarbetet samt öka deras kunskaper om grannländernas språk och kultur
 • 12. upprätthålla tilliten och sammanhållningen i Norden, de gemensamma värderingarna och den nordiska gemenskapen med fokus på kultur, demokrati, jämställdhet, inkludering, icke-diskriminering och yttrandefrihet.