Nordisk kursendring i sikte – nå blir samarbeidet grønnere

04.02.20 | Nyhet
MR-Sam
Fotograf
Mary Gestrin
Det er lett å si at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region – men betydelig vanskeligere å gå fra ord til handling. Helt siden de nordiske statsministrene fattet vedtak om det nordiske samarbeidets nye visjon i fjor, har arbeidet med å forberede implementeringen av de ambisiøse målene pågått. Nå er veien videre definert – og det blir store forandringer.

Den nye visjonen for samarbeidet har tre prioriterte områder: Et grønt Norden, Et konkurransedyktig Norden og Et sosialt bærekraftig Norden. Områdene skal være den røde tråden i alt arbeid, og de skal derfor også påvirke budsjettet for virksomheten.

På de nordiske samarbeidsministrenes møte i København 4. februar ble målsetningene for de kommende årene fastsatt. Ministrene vil se et samarbeid som fokuserer betydelig mer på grønne verdier enn hittil. På en liste over konkrete målsetninger nevnes blant annet arbeid og forskning for å fremme karbonnøytralitet, fremme av sirkulær og biobasert økonomi og arbeid for å trygge det biologiske mangfoldet.

Nordboerne deltok i forberedelsene

– Med dette vedtaket viser vi at den nye visjonen ikke bare er ord, men at den virkelig kommer til å endre retningen på samarbeidet, sier Danmarks minister for nordisk samarbeid, Mogens Jensen.

Han understreker at alle land og alle politiske sektorer, og selvfølgelig også Nordisk råd, har blitt hørt i forberedelsene.

– Men denne gangen har vi dessuten tatt med representanter for sivilsamfunnet i prosessen, konstaterer Mogens Jensen.

– Det er utrolig viktig at innbyggerne i regionen, og spesielt de unge, opplever at det nordiske samarbeidet skaper resultater som er relevante og nyttige, sier han. I høst arrangerte vi samtaler i alle hovedsteder i Norden der vi samlet inn konkrete synspunkter og forventninger fra nordboere fra alle samfunnsområder. Resultatene av de samtalene avspeiles i målsetningene våre.

Med dette vedtaket viser vi at den nye visjonen ikke bare er ord, men at den virkelig kommer til å endre retningen på samarbeidet

Mogens Jensen

Ministrene ble enige om en liste med tolv målsetninger som skal styre samarbeidet fram til 2024. Ut over satsingen på grønn omstilling framheves utviklingsmulighetene som den nye teknologien fører med seg.

Konkurransekraften skal støttes gjennom satsinger på digitalisering, forskning og innovasjon. Arbeidsmarkedet skal utvikles for best mulig å kunne utnytte mulighetene den nye teknologien og den voksende bioøkonomien skaper.

– Samtidig er det viktig å huske at grunnlaget for samarbeidet vårt ligger i kultur og felles verdier, sier Mogens Jensen. Utdanning, likestilling og velferd er byggesteiner i de nordiske velferdssamfunnene, og de vil selvsagt stå sentralt i samarbeidet framover også, sier han.

Prioriteringene viser seg også i budsjettet

Generalsekretær Paula Lehtomäki er glad for ministrenes klare strategiske retningslinjer.

– Det føles både meningsfullt og viktig å utvikle det nordiske samarbeidet videre med en så klar visjon foran seg, sier hun.

Visjonen og de strategiske retningslinjene kan merkes i Nordisk ministerråds arbeid allerede i år, men fra og med neste år kommer de også til å påvirke budsjettet for samarbeidet.

– Det blir en forskyvning i grønn retning, sier Mogens Jensen. Kultur og utdanning er fortsatt helt sentrale områder i det nordiske samarbeidet, men miljø- og bærekraftarbeidet trenger større ressurser for å kunne oppnå de resultatene vi håper på.   

Endelig vedtak om budsjettet for 2021 fattes på Nordisk råds sesjon i oktober.

Det føles både meningsfullt og viktig å utvikle det nordiske samarbeidet videre med en så klar visjon foran seg

Paula Lehtomäki