Nordisk kursændring i sigte – nu bliver samarbejdet grønnere

04.02.20 | Nyhed
På billedet ses Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki, til forhandlinger med de nordiske samarbejdsministre.

På billedet ses Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki, til forhandlinger med de nordiske samarbejdsministre.

Photographer
Mary Gestrin
Det er let at sige, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region, men det er betydeligt sværere at gå fra ord til handling. Lige siden de nordiske statsministre blev enige om den nye vision for det nordiske samarbejde, har arbejdet med at forberede implementeringen af de ambitiøse mål i visionen været i gang. Nu er vejen frem blevet defineret endnu tydeligere, og der kommer store forandringer.

Den nye vision for samarbejdet har tre prioriterede områder: et grønt Norden, et konkurrencedygtigt Norden og et socialt bæredygtigt Norden. Områderne skal være den røde tråd i alt arbejde, og de skal derfor også påvirke budgettet for organisationen.

På de nordiske samarbejdsministres møde i København den 4. februar blev målsætningerne for det kommende år slået fast. Ministrene ønsker et samarbejde, som fokuserer betydeligt mere på grønne værdier end hidtil. På en liste over konkrete målsætninger nævnes blandt andet arbejde og forskning for at fremme CO2-neutralitet, fremme af cirkulær og biobaseret økonomi samt arbejde for at sikre den biologiske mangfoldighed.

Nordboerne deltog i forberedelserne

– Med denne beslutning viser vi, at den nye vision ikke blot er ord, men at den virkelig kommer til at ændre retningen i samarbejdet, siger Mogens Jensen, som er dansk minister for nordisk samarbejde.

Han understreger, at alle lande, alle politiske sektorer og naturligvis Nordisk Råd er blevet hørt i det forberedende arbejde.

– Men denne gang har vi også inddraget repræsentanter for civilsamfundet i processen, konstaterer Mogens Jensen.

– Det er utroligt vigtigt, at indbyggerne i regionen, og i særdeleshed de unge, oplever, at det nordiske samarbejde skaber resultater, som er relevante og nyttige, siger han. I løbet af efteråret arrangerede vi samtaler i alle hovedstæder i Norden, hvor vi indsamlede konkrete synspunkter fra nordboere fra alle samfundsområder. Resultaterne af de samtaler afspejles i vores målsætninger.

Med denne beslutning viser vi, at den nye vision ikke blot er ord, men at den virkelig kommer til at ændre retningen i samarbejdet.

Mogens Jensen

Ministrene blev enige om en liste med 12 målsætninger, som skal styre samarbejdet frem til 2024. Ud over satsningen på grøn omstilling fremhæves de udviklingsmuligheder, som den nye teknologi medfører.

Konkurrencedygtigheden skal fremmes gennem satsninger på digitalisering, forskning og innovation. Arbejdsmarkedet skal udvikles, så vi på bedst mulig vis kan udnytte de muligheder, som den nye teknologi og den voksende bioøkonomi skaber.

– Samtidig er det vigtigt at huske på, at kulturen og de fælles værdier udgør grundlaget for vores samarbejde, siger Mogens Jensen. Uddannelse, ligestilling og velfærd er grundpiller i de nordiske velfærdssamfund, og de vil selvfølgelig også befinde sig i kernen af samarbejdet fremover, siger han.

Prioriteringerne kan også ses i budgettet

Generalsekretær Paula Lehtomäki er glad for ministrenes klare strategiske linje.

– Det føles både meningsfuldt og vigtigt at videreudvikle det nordiske samarbejde med en så tydelig vision som denne, siger hun.

Visionen og de strategiske retningslinjer kan allerede i år mærkes i Nordisk Ministerråds arbejde, men fra og med næste år vil de også påvirke budgettet for samarbejdet.

– Samarbejdet kommer til at bevæge sig i en mere grøn retning, siger Mogens Jensen. Kultur og uddannelse er stadig helt centrale områder inden for det nordiske samarbejde, men arbejdet med miljø og bæredygtighed skal have flere ressourcer, hvis vi skal opnå de resultater, som vi håber på.   

Den endelige beslutning om budgettet for 2021 bliver truffet på Nordisk Råds session i oktober.

Det føles både meningsfuldt og vigtigt at videreudvikle det nordiske samarbejde med en så tydelig vision som denne.

Paula Lehtomäki

Vores vision 2030

Her finder du visionens 12 mål:

Et grønt Norden

Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for kuldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi

​I 2021-24 vil Nordisk Ministerråd særligt fokusere på at:

 • 1. Styrke forskning i, udvikling og fremme af løsninger, som understøtter kuldioxid-neutralitet og klimatilpasning herunder vedr. transport-, byggeri-, fødevare- og energiområdet
 • 2. Bidrage til at sikre biologisk mangfoldighed og bæredygtig anvendelse af Nordens natur og hav
 • 3. Fremme cirkulær og biobaseret økonomi, bæredygtig og konkurrencedygtig produktion, bæredygtige fødevaresystemer samt ressourceeffektive og giftfri kredsløb i Norden
 • 4. Gøre det betydeligt nemmere og mere attraktivt for nordiske forbrugere at prioritere at vælge sundt, miljø- og klimavenligt med fælles satsning på bæredygtigt forbrug
 • 5. Bidrage til en positiv udvikling i det internationale miljø- og klimasamarbejde, blandt andet ved at fremme nordiske grønne løsninger i resten af verden

Et konkurrencedygtigt Norden

Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital in-tegration

​I 2021-24 vil Nordisk Ministerråd særligt fokusere på at:

 • 6. Understøtte kundskab og innovation og gøre det enklere for virksomheder i hele Norden til fulde at udnytte de udviklingsmuligheder, som den grønne, teknologiske og digitale omstilling og den voksende bioøkonomi skaber
 • 7. Udvikle kompetencer og velfungerende arbejdsmarkeder, som matcher de krav, som den grønne omstilling og den digitale udvikling stiller, og understøtter den frie bevægelighed i Norden
 • 8. Udnytte digitalisering og uddannelse til at binde Norden endnu tættere sammen

Et socialt bæredygtigt Norden

Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd

​I 2021-24 vil Nordisk Ministerråd særligt fokusere på at:

 • 9. Bidrage til en god, ligestillet og tryg sundhed og velfærd for alle.
 • 10. Arbejde for, at vi får alle nordiske borgere med i den grønne omstilling og den digitale udvikling, udnytte potentialerne og modvirke, at kløfterne i samfundet øges som følge af transformationen
 • 11. Give de nordiske civilsamfund, herunder særligt børn og unge, en styrket stemme og involvering i det nordiske samarbejde og øge deres kendskab til nabolandenes sprog og kultur
 • 12. Bevare tilliden og sammenhængskraften i Norden, de fælles værdier og det nordiske fællesskab med fokus på kultur, demokrati, ligestilling, inklusion, ikke-diskriminering og ytringsfrihed