Nordiska rådets presidium: Helsingforsavtalet bör förnyas och det behövs en nordisk försvars- och säkerhetskommission

25.06.24 | Nyhet
Militärövining
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Nordisk militärövning i Åhus hamn, Sverige 2019.

En arbetsgrupp i Nordiska rådet har sedan förra sommaren arbetat med att kartlägga vilka behov som finns för en uppdatering av Helsingforsavtalet. Gruppens inställning till rekommendation för de nordiska regeringarna behandlades på Nordiska rådets presidiums sommarmöte den 25 juni 2024 på Island, där också förslaget om en nordisk försvars- och säkerhetskommission behandlades.

Nordiska rådets presidium beslutade att arbeta vidare med en rekommendation till de nordiska regeringarna om en uppdatering av Helsingforsavtalet. Nordiska rådets parlamentariker förväntas rösta om förslaget på Nordiska rådets session i Reykjavík i oktober. Arbetsgruppen föreslår att Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna att tillsätta en nordisk kommission för att utarbeta ett konkret förslag till uppdatering av Helsingforsavtalet. 

Nya utmaningar och möjligheter

Arbetsgruppen kommer med förslag om att ett eventuellt förnyat Helsingforsavtal bör innehålla flera nya artiklar om nordiskt samarbete. Det nuvarande avtalet nämner till exempel inte klimatpolitik, även om det idag är ett viktigt nordiskt samarbetsområde. Även gränshinderarbete är något som gruppen ser att kunde framhävas. 

Andra ämnen som arbetsgruppen rekommenderar att den eventuella uppdateringen täcker är barn och ungas rättigheter och inkludering, inklusive Ungdomens Nordiska Råds roll, civil säkerhet, beredskap och samhällssäkerhet samt försvars- och säkerhetspolitik. Gruppen konstaterar att det är viktigt att Helsingforsavtalet avspeglar de utmaningar och möjligheter som Norden står inför. 

– Vi måste uppdatera Helsingforsavtalet så att det blir mer tidsenligt. Annars finns det en risk att det nordiska samarbetet mister en del av sin betydelse och aktualitet, säger Oddný G. Harðardóttir, vicepresident för Nordiska rådet. 

Färöarna, Grönland och Åland önskar att bli likvärdiga parter i Helsingforsavtalet och därmed i det nordiska samarbetet. För att tillmötesgå Färöarnas, Grönlands och Ålands önskan om att bli likvärdiga parter i Helsingforsavtalet, föreslår arbetsgruppen att de nordiska ländernas regeringar uppmanas att möjliggöra ett stärkt deltagande för dem i det nordiska samarbetet. 

Nordisk försvars- och säkerhetskommission

Nordiska rådet har under det isländska presidentskapet kommit med ett förslag om en nordisk försvars- och säkerhetskommission där parlamentariker från alla de nordiska länderna ingår. Bakgrunden till initiativet är att det finns en rad olika nationella försvars- och säkerhetskommissioner, rapporter och utredningar i Norden, men det finns ingen kommission på området med ett nordiskt mandat.  

– Hela Norden är nu med i NATO, och en ny NORDEFCO-vision har antagits. Allt borde därmed vara på plats för en nordisk försvars- och säkerhetskommission. Vi bör utarbeta gemensamma säkerhetspolitiska analyser om centrala frågor så som utvecklingen i Arktis, Nordatlanten och Östersjön, samt utvecklingen av totalförsvaret med fokus på bland annat cybersäkerhet och hybrida hot, säger Bryndís Haraldsdóttir, president i Nordiska rådet. 

Man konstaterar att uppdragsgivaren bör vara de nordiska regeringarna genom försvarsministrarna. För att säkerställa ett holistiskt nordiskt perspektiv och en parlamentarisk förankring är det avgörande att även de nordiska parlamenten är representerade i kommissionen. 

Enligt förslaget bör försvars- och säkerhetskommissionen få ett brett mandat samt en bred sakkunnig och politisk sammansättning. Nyckelelement i arbetet kan omfatta en gemensam säkerhetspolitisk analys av utvecklingen i Arktis, Nordatlanten och Östersjön, samt utvecklingen av totalförsvaret med fokus på bland annat cybersäkerhet och hybridhot. Övergripande säkerhet, en gemensam lägesbild samt bättre koordinering av de nationella försvarsbeslutsprocesserna bör stå centralt i arbetet. 

– Det är glädjande att Nordiska rådets presidium har beslutat att arbeta vidare med rekommendationer till de nordiska regeringarna om ett stärkt nordiskt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete, och om att förnya Helsingforsavtalet, säger Kristina Háfoss, rådsdirektör för Nordiska rådet .