Nordiska rådet utreder uppdatering av Helsingforsavtalet

27.06.23 | Nyhet
Nordiska rådets session 2017 i Helsingfors
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Nordiska rådets presidium har på sitt sommarmöte i Trondheim beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda behovet av en uppdatering av Helsingforsavtalet, samarbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige som utgör grunden för det nordiska samarbetet.

Senast avtalet uppdaterades var 1996 i samband med Finlands och Sveriges inträde i EU. Flera röster i Norden har höjts för att det är dags för en uppdatering inte minst med tanke på den förändrade säkerhetssituationen i Norden.  

Flera nya potentiella samarbetsområden

Arbetsgruppens mandat är att utreda behovet för en uppdatering av Helsingforsavtalet, samt att specificera inom vilka områden en eventuell uppdatering behövs. Målet är att säkerställa att Helsingforsavtalet skapar så bra ramar som möjligt för ett stärkt nordiskt samarbete nu och i framtiden. Arbetsgruppen ska bedöma behovet av att inkludera eventuella nya politikområden i avtalet såsom säkerhet, beredskap, försvars- och utrikespolitik. Arbetsgruppen ska också bedöma behovet av en språklig uppdatering.  

Arbetsgrupp med bred nordisk representation

Arbetsgruppen ska löpande rapportera till presidiet och kommer att presentera ett utkast till ett presidieförslag som belyser Nordiska rådets synpunkter om behovet av en uppdatering av Helsingforsavtalet. Utöver Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige deltar parlamentariker från Färöarna, Grönland och Åland i arbetsgruppen. Också Ungdomens Nordiska Råd har en representant i gruppen. 

Arbetsgruppen består av 9 personer: 

Norge: Jorodd Asphjell (Den socialdemokratiska gruppen) 
Danmark: Annette Lind (Den socialdemokratiska gruppen)  
Island: Hanna Katrín Friðriksson (Mittengruppen) 
Sverige: Lars Püss (Konservativa gruppen)  
Finland: Medlem väljs senare då den nya finländska delegationen är konstituerad  
Grönland: Mariane Paviasen (Nordisk grön vänster) 
Färöarna: Johan Dahl (Mittengruppen)  
Åland: Mikael Lindholm (Mittengruppen)  
UNR: Rasmus Emborg 

Arbetsgruppen ska också dryfta vilka eventuella utomstående experter det är som ska involveras i utvärderingsarbetet.      

Nordiska rådets presidium är högsta beslutande organ i Nordiska rådet mellan de årliga sessionerna, och har befogenhet att fatta beslut å rådets vägnar. Presidiet leder och samordnar arbetet mellan rådets olika organ, har ansvar för övergripande politiska och administrativa frågor, utarbetar verksamhetsplan och budget samt svarar för övergripande utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.