Robusta regioner - nyckeln till ett socialt hållbart Norden

16.12.20 | Nyhet
Stadsvy från luften
Fotograf
unsplash.com/Samuel Han
Att rusta alla Nordens regioner för att klara omvälvande förändringar och kris – det är ett av de viktigaste målen med det nordiska regionalpolitiska samarbetet de kommande fyra åren.

Lever du i finsk glesbygd eller i en svensk storstad, i en dansk gränsregion, isländsk kuststad eller på en norsk ö? Det har betydelse för din tillgång till jobb, kompetensutveckling, kommunikationer, service och framtidsutsikter.

Ökade sociala och ekonomiska skillnader är en tendens både inom och mellan de nordiska länderna. Det ger Nordens städer, landsbygder och regioner olika utgångslägen att möta kraftiga förändringar, som företagsnedläggningar – och pandemier. 

 

Viktigt dra rätt slutsatser av pandemin

Några regioner i Norden kommer snabbt att återhämta sig efter Covid19-krisen, medan andra får svårläkta sår i form av underskott, arbetslöshet och minskade skatteintäkter.

Att skapa ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara regioner och därmed göra dem mer motståndskraftiga mot kriser, är därför centralt i Nordiska ministerrådets nya samarbetsprogram för regionalpolitik.

Tre strategiska prioriteringar

De två andra strategiska områdena för samarbete de kommande fyra åren är grön och inkluderande stadsplanering och landsbygdsutveckling.

Här kommer det regionalpolitiska samarbetet att spela en viktig roll att spela för att uppnå visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region.

Grön omställning även i glesbygd

Visionen som antogs av statsministrarna hösten 2019 omsätts nu i handlingsplaner och avspeglas i de nya samarbetsprogrammen för alla politikområden.

- Oavsett om man bor i glest befolkade områden eller i storstäderna, ska alla medborgare ha möjlighet att delta i omställningen. Vi måste vidareutveckla en politik som bygger på regionala fördelar och lokal anpassningsförmåga, säger Linda Hofstad Helleland, distrikts- och digitaliseringsminister i Norge.

  Kompakta städer och kunskapslyft på landsbygden

  Grön och inkluderande stadsplanering handlar om att bygga kompakta städer med korta avstånd mellan bostäder, service och arbetsplatser. Målet är mindre klimatbelastning och mindre social segregation.

  Grön och inkluderande landsbygdsutveckling handlar bland annat om kunskapsförsörjningen i glesbygd.

  För att ge goda förutsättningar för hållbart företagande inom bland annat havsbruk, mineralutvinning, cirkulär ekonomi, energi och bioekonomi, behöver det finnas kompetent arbetskraft på landsbygden.

   Smart specialisering

   Det kräver i sin tur miljövänliga transporter, attraktiva bostäder och digital teknik. Annars finns risk att landsbygden drabbas hårdare av den gröna omställningen.   

   - En grön omställning erbjuder affärsmöjligheter till företag bland annat inom cirkulär ekonomi, energiförsörjning och bioekonomi i de Nordiska länderna. Med hjälp av smart specialisering och regionalt ledarskap kan vi förstärka samarbetet mellan nordiska kluster och innovationsekosystem för att skapa en grönare och ett mer konkurrenskraftigt Norden, säger Mika Lintilä, näringsminister i Finland och kommande ordförande i Nordiska ministerrådet för regionalpolitik år 2021.

   Forskningscentret Nordregio

   Det regionalpolitiska samarbetet ska resultera i ny kunskap, användbara för länderna, regionerna och kommunerna att bygga sin politik på.

   En stor del av arbetet med att ta fram kunskap om regional utveckling sker på det nordiska forskningscentret Nordregio, samt i tre temagrupper med ansvar för vart och ett av de prioriterade områdena.

    Här kan du se några av de rapporter som tagits fram nyligen inom de politiskt prioriterade områdena: