Skolavhopp är en utmaning för hela Norden

12.12.18 | Nyhet
 Rundabordssamtal om skolavhopp

Bild från rundabordssamtalet om förebyggande folkhälsoarbete för att minska skolavhopp i Norden. Stortinget i Oslo den 7 december.

Fotograf
Peter Mydske / Stortinget.no

Rundabordssamtal om förebyggande folkhälsoarbete för att minska skolavhopp i Norden

Förebyggande folkhälsoarbete genom tidiga insatser är avgörande om man ska minska antalet skolavhopp från gymnasieutbildningar i de nordiska länderna. Det var huvudkonklusionen från det rundabordssamtal som Nordiska rådets utskott för välfärd i Norden och för kunskap och kultur i Norden hade bjudit in till i Stortinget i Oslo den 7 december.

Vi har identifierat ett behov av multi-professionella yrkesgrupper i skolan, som socialarbetare, arbetsterapeuter, coacher, volontärer från civilsamhället, som kan arbeta med det som på engelska heter supported education. Om detta möjliggjordes skulle lärarna få mer tid att vara just lärare. Detta menar Bente Stein Mathisen, ordförande i utskottet för välfärd i Norden.

I ett inlägg tryckte Anne-Berit Kavli, ledare för Nordiska ministerrådets projekt 0-24 Tverrsektoriell samhandling om utsatte barn og unge på tvärsektoriella insatser på politisk nivå och att barnets bästa alltid måste gå före sektorsintressen.

 

Mellan 20 och 30 procent hoppar av

Avhopp från gymnasiet/vidaregående utbildning är en utmaning för hela Norden. Mellan 20 och 30 procent hoppar av innan de har fullföljt sin utbildning när de är 20 år. Utmaningen med att minska skolavhopp är ännu större när det gäller yrkesförberedande utbildningar. Ungdomar som hoppar av skolan i förtid tenderar att få stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för samhället.

Skälen till att hoppa av skolan i förtid är flera:

  • personliga eller familjerelaterade problem,
  • inlärningssvårigheter eller
  • en utsatt socioekonomisk situation.

Den allt mer utbredda psykiska ohälsan bland unga har betydelse. Därmed är det angeläget att ar-beta förebyggande med folkhälsoinsatser ur ett brett perspektiv. Utbildningssystemet, skolmiljön och förhållandet mellan lärare och elever är också viktiga faktorer. För att möta dessa utmaningar är det viktigt att social- och utbildningssektorn sam-arbetar och tar ett gemensamt ansvar för att minska skolavhopp.​​​​​​​

Förebyggande insatser är avgörande

Vi behöver mötesplatser där vi kan samla de olika intressenterna. Politiskt ledarskap är viktigt för att driva på, säger Inger-Christin Torp, Østfold fylkeskommune.

Nordiska rådets utskott för välfärd i Norden och utskottet för kunskap och kultur i Norden samlade därför politiker från de nationella social- och hälsoutskotten och utbildningsutskotten för att tillsammans med experter diskutera hur man kan gå vidare för att minska antalet skolavhopp med hjälp av förebyggande tvärsektoriella insatser.

Slutsatserna från dagen tas nu vidare till diskussion i de båda utskotten.

Vi behöver mötesplatser där vi kan samla de olika intressenterna. Politiskt ledarskap är viktigt för att driva på.

Inger-Christin Torp, Østfold fylkeskommune.
Rundabordssamtal skolavhopp_

Bild från rundabordssamtalet om förebyggande folkhälsoarbete för att minska skolavhopp i Norden. Stortinget i Oslo den 7 december.

Fotograf
Peter Mydske / Stortinget.no
Kontakt