Vill stärka det nordiska krissamarbetet

08.02.22 | Nyhet
Anne Beathe Tvinnereim
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
De nordiska samarbetsministrarna är överens om att ett stärkt nordiskt samarbete kring krisberedskap ska ha hög prioritet framöver. Ett omfattande samarbete pågår redan på detta område, inom olika nordiska ramar, men inte minst pandemin har visat att det finns utrymme att vidareutveckla och stärka detta samarbete.

I takt med den gradvisa återöppningen efter pandemin har tiden kommit att dra lärdom av de erfarenheter man gjort. Den 8 februari träffades de nordiska samarbetsministrarna digitalt. År 2022 har Norge ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och mötet leddes av den norska samarbetsministern Anne Beathe Tvinnereim. Nordiska ministerrådets Vision 2030 sätter ambitiösa mål för Norden som världens mest hållbara och integrerade region. Under det norska ordförandeskapet fortsätter arbetet med dessa mål. Ett stärkt nordiskt samarbete om krisberedskap är en viktig del i detta och stod högt på dagordningen vid mötet.

– Pandemin har drabbat alla de nordiska länderna. Nu ser vi tecken på att vi återigen kan stärka de nordiska banden genom att resa, jobba, handla och träffas. Mötet i Köpenhamn är ett bra tillfälle att blicka framåt och titta på hur vi kan nå våra mål, säger Tvinnereim.

Samarbetsministrarna har fått mycket input. Rapporten ”Nordisk civil krisberedskap” av Jan-Erik Enestam ger en rad rekommendationer om hur man kan stärka krisberedskapen. En annan viktig rapport är ”Nordic cooperation amid pandemic travel restrictions” från Utrikespolitiska institutet (FIIA) i Finland, där man diskuterar konkreta och praktiska konsekvenser av pandemin för det nordiska samarbetet. En rapport om försörjningssäkerhet och krisberedskap är beställd, även den från FIIA, och beräknas vara klar före sommaren.  Nordiska rådet har också gett viktig input till detta arbete.

– Samspelet med Nordiska rådet har stor betydelse både på detta och andra områden för att vi ska förverkliga vårt gemensamma mål om ett starkt, robust och målinriktat nordiskt samarbete, framhåller Tvinnereim.

Den norska samarbetsministern påpekar att det redan finns ett omfattande nordiskt samarbete om krisberedskap, inom olika etablerade strukturer. Ansvariga fackmyndigheter arbetar också löpande med hur samarbetet kan stärkas ytterligare, inte minst i ljuset av erfarenheterna från pandemin. De nordiska samarbetsministrarna är överens om att de nu vill bidra till att upprätthålla ett starkt och samlat fokus på dessa frågor samt se till att det blir en bra och heltäckande uppföljning av de många initiativ och förslag som lagts fram.

– Pandemin är ett exempel på större kriser som kan drabba de nordiska länderna. Det att vi är så nära sammanlänkade i Norden kan vara en utmaning i kriser, men å andra sidan kan det hjälpa oss att hitta bättre lösningar på gemensamma problem.  Vår huvuduppgift blir nu att stärka det nordiska samarbetet. Inget nordiskt land ska stå ensamt i en kris, säger samarbetsminister Anne Beathe Tvinnereim.

 

Contact information