Mycket att vinna på samarbete om AI

25.10.19 | Nyhet
Tog
Fotograf
norden.org
I ett konkurrenskraftigt och hållbart Norden är samarbete om teknisk utveckling en styrka som bör utvecklas. I en ny rapport har Nordiska ministerrådet undersökt hur nordiska kommuner arbetar med artificiell intelligens. Många kommuner i Norden testar AI, men det finns inte mycket samarbete mellan dem.

Världen och Norden står på tröskeln till en revolutionerande utveckling med stora möjligheter. Artificiell intelligens blir ett nyttigt verktyg för att lösa många av de utmaningar Norden står inför. Vi kan effektivisera den offentliga sektorn, rädda liv inom vården och bekämpa klimatförändringar.

Även kommunerna i Norden är i färd med att börja använda den nya tekniken, och det kommer att uppstå etiska frågor på vägen. Ska vi till exempel använda artificiell intelligens för att hitta invånare som behöver hjälp och därmed kunna hjälpa dem tidigare än vi annars kunde ha gjort? Kommer det att uppfattas som god service till invånarnas bästa eller som övervakning? Hur sådana etiska frågor hanteras kommer att påverka invånarnas tillit till det offentliga – antingen positivt eller negativt. Det i sin tur kan påverka en bredare social tillit som är mycket hög i Norden och grundläggande för den nordiska samhällsmodellen.

Rapporten Nordiske kommuners arbeid med kunstig intelligens är skriven av Nordiska ministerrådets analys- och statistikenhet. Enheten har undersökt hur några utvalda kommuner arbetar med artificiell intelligens och hur det påverkar tilliten i Norden. Rapportens huvudförfattare och rådgivare på Nordiska ministerrådet Truls Stende säger att rapporten innehåller flera intressanta resultat.

– Vi kom fram till att sättet på vilket kommunerna arbetar med artificiell intelligens kan bli avgörande för om tilliten till kommunerna påverkas negativt eller positivt. Samtidigt var det slående att många av de kommuner vi talade med jobbade med liknande problemställningar och lösningar utan att de kände till varandras arbete. Här finns en stor potential för samarbete mellan de nordiska länderna, säger Stende.

I rapporten betonas att samarbete mellan nordiska kommuner skulle kunna innebära ett smidigare och effektivare införande av artificiell intelligens. Genom att samarbeta kan kommunerna undvika olyckliga incidenter som försvagar tilliten. En samlad kompetens kan också säkerställa bättre beslut när svåra avvägningar ska göras. I rapporten föreslås därför ett systematiskt och regelbundet utbyte av erfarenheter, utveckling av nordiska riktlinjer samt gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt.

– I vår vision för 2030 betonar de nordiska statsministrarna att vi bland annat ska arbeta för ett konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden. Samarbete om teknisk utveckling ett viktigt område i visionen. Som rapporten visar har vi en outnyttjad utvecklingspotential i den kommunala sektorn, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.