Nordiska rådet uppmanar Turkiet att återansluta sig till Istanbulkonventionen

01.07.21 | Nyhet
Demonstration.

Demonstration

Photographer
Iris Dager / norden.org
Turkiet bör återansluta sig till Istanbulkonventionen, som är till för att skydda kvinnor och flickor mot våld. Så lyder uppmaningen i ett uttalande som Nordiska rådets presidium och Utskottet för välfärd i Norden kom med i samband med rådets temasession.

- Istanbulkonventionen är viktigare än någonsin, i en tid då både covid19-pandemin, krig och konflikter har medfört mer våld och övergrepp mot kvinnor. Därför är det djupt oroväckande att Turkiet just i dessa dagar väljer att dra sig ur Istanbulkonventionen. Beslutet försvagar turkiska flickors och kvinnors grundläggande rättigheter, och fråntar dem nödvändigt rättsligt beskydd mot våld, heter det i uttalandet.

Presidiet och utskottet uppmanar Turkiet till att återansluta sig till Istanbulkonventionen igen, och på så sätt ta en tydlig ståndpunkt till försvar för flickors och kvinnors rättigheter.

Jämställdhet högt på agendan

- Norden ska gemensamt stå upp mot åtgärder som kränker kvinnors rättigheter oavsett var i världen de sker. Utskottet för välfärd i Nordiska rådet har jämställdhet och rättigheter högt på agendan och ser det som en naturlig sak att rådet involverar sig i internationella frågor som utmanar mänskliga rättigheter och nordiska värderingar, säger Bente Stein Mathisen och Nina Sandberg, ordförande och vice ordförande i Nordiska rådets utskott för välfärd i Norden.

Det var utskottet för välfärd som ursprungligen tog initiativ till uttalandet, som också presidiet ställde sig bakom på sitt efterföljande möte. Välfärdsutskottet arbetar bland annat för jämställdhet mellan könen och är ett av fyra utskott i Nordiska rådet.

Initiativ från välfärdsutskottet

Det var i mars 2021 som Turkiet meddelade att landet drar sig ur konventionen. Beslutet har mötts av protester både nationellt och internationellt.

- Demokrati, rättsstatsprincipen, jämlikhet och mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors rättigheter, är grundläggande värderingar för Nordiska rådet och dem vill vi även stå upp för internationellt. Det här är värderingar som också lyfts fram i Nordiska rådets internationella strategi, säger Nordiska rådets president Bertel Haarder.

Både välfärdsutskottet och presidiet har ställt sig fullständigt eniga bakom uttalandet.

Uttalelse fra Nordisk Råds Velferdsutvalg i anledning Tyrkias uttreden av Istanbulkonvensjonen

Europarådets Istanbulkonvensjon skal bidra til bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Konvensjonen er et internasjonalt juridisk bindende rammeverk som gir jenter og kvinner rettslig beskyttelse mot alt fra forfølgelse til voldtekt og tvangsekteskap.

Istanbulkonvensjonen er viktigere enn noensinne, i en tid der både Covid19-pandemien, krig og konflikter har medført mer vold og overgrep mot kvinner. Derfor er det dypt urovekkende at Tyrkia nettopp i disse dager velger å trekke seg fra Istanbulkonvensjonen. Beslutningen svekker tyrkiske jenters og kvinners grunnleggende rettigheter, og fratar dem nødvendig rettslig beskyttelse mot vold.

Derfor oppfordrer vi Tyrkia til å tilslutte seg Istanbulkonvensjonen igjen, og slik ta et tydelig standpunkt til forsvar for jenters og kvinners grunnleggende rettigheter.

Alle de nordiske land har ratifisert og implementert Istanbulkonvensjonen.