Nordiska klimatlösningar

23.07.18 | Projekt
Energy day at COP22
Photographer
©Foto Terje Heiestad 2016
Nordiska ministerrådet har lanserat två projekt inom ramen för Nordiska klimatlösningar. Dessa är projektet för reformering av subventioner till fossila bränslen (Fossil Fuel Subsidy Reform, FFSR) och Nordic Green to Scale.

Information

Dates
01.01.2017 - 31.12.2019

FFSR-projektet bygger på erfarenhet och kunskap som byggts upp under tidigare statsministerns initiativ för grön tillväxt, där länderna bland annat utforskade möjligheterna att reformera de nationella subventionssystemen för fossila bränslen. En genomförbarhetsstudie utförs nu för att analysera och identifiera möjliga samarbetsländer för att genomföra reformer och för att utarbeta en översikt över bästa praxis inom FFSR. Det nya FFSR-projektet bygger på ovan nämnda nordiska arbete och på andra internationella insatser. Det slutliga målet är att stödja frivilliga reformer, företrädesvis genom alternativa politiska lösningar såsom koldioxidprissättning eller omfördelning av finanspolitiska besparingar exempelvis till förmån för åtgärder som begränsar klimatförändringen. Detta kommer att minska utsläppen i samarbetsländerna och förhoppningsvis också tjäna som inspiration för andra utvecklingsländer med liknande förhållanden och samma ambitioner.

Nordic Green to Scale-projektet fokuserar på upptrappning av 15 befintliga klimatlösningar fram till 2030. Syftet är att få resten av världen att nå upp till samma nivå som redan har uppnåtts i ett eller flera av de nordiska länderna. Upptrappningen av de 15 nordiska lösningarna skulle minska utsläppen med 4 miljarder ton fram till 2030 om de genomförs i stor utsträckning i jämförbara länder. Många av dessa lösningar är också ekonomiskt attraktiva. Den fulla potentialen kan vara ännu högre eftersom länder före 2030 kan ha kommit längre än de nuvarande nordiska nivåerna – lösningarna kommer att förfinas och bli billigare och nya lösningar kommer att dyka upp. Och detta kommer att sprida befintliga nordiska lösningar vidare runt om i världen.

Statsministrarnas initiativ ska utveckla arbetet med Nordic Green to Scale som ett verktyg för att sätta i gång åtgärder med anknytning till befintliga nationella klimatåtaganden och övergången till ett koldioxidsnålt samhälle. De två projekten kommer att fördela resurser som gröna investeringar snarare än som bidrag. Man har till exempel uppskattat att kostnaden för nio dagar med de nuvarande subventionerna för fossila bränslen motsvarar kostnaden för att trappa upp de 15 nordiska lösningarna fram till 2030.

Rapporter

Länkar