Nordiske klimaløsninger

23.07.18 | Prosjekt
Energy day at COP22
Photographer
©Foto Terje Heiestad 2016
Nordisk ministerråd har lansert to prosjekter under paraplyen nordiske klimaløsninger (Nordic Climate Solutions). De vedrører reform av støtten til fossilt drivstoff (FFSR, eller Fossil Fuel Subsidy Reform) og Nordic Green to Scale.

Informasjon

Dates
01.01.2017 - 31.12.2019

FFSR-prosjektet bygger på erfaringer og kunnskap som er bygget opp under tidligere statsministeres initiativ for grønn vekst, der landene blant annet utforsket potensialet for reform av de nasjonale tilskuddsordningene for fossilt drivstoff. En prosjektstudie blir nå gjennomført for å analysere og identifisere mulige samarbeidsland for implementering av reformer og for å utarbeide en oversikt over beste praksiser innenfor FFSR. Det nye FFSR-prosjektet er basert på det nordiske arbeidet nevnt ovenfor og på andre internasjonale tiltak. Det endelige målet er å støtte frivillige reformer, fortrinnsvis ved å introdusere policyer som kvotekjøp og omfordeling av innsparte midler til (for eksempel) tiltak for å redusere klimautslipp. Det vil bidra til å redusere utslippene i samarbeidslandene og forhåpentlig også tjene til inspirasjon for andre utviklingsland som står overfor lignende forhold og har samme ambisjoner.

Det eksisterende Nordic Green to Scale-prosjektet er rettet mot oppskalering av 15 eksisterende klimaløsninger innen 2030, slik at resten av verden bringes på nivå med det som allerede er oppnådd i ett eller flere av de nordiske landene. Oppskalering av de 15 nordiske løsningene ville spare 4,1 Gt CO2-eq i 2030 dersom den implementeres bredt i sammenlignbare land. Mange av disse løsningene er også økonomisk attraktive. Det fulle potensialet kan være enda større, ettersom landene kan ha kommet lenger innen 2030 enn til dagens nordiske nivåer, løsningene vil bli forbedret og billigere, og nye løsninger vil bli utviklet – og alt dette vil i enda større grad spre eksisterende nordiske løsninger globalt.

Statsministrenes initiativ vil utvikle arbeidet med Green to Scale som et verktøy for å sette i gang tiltak relatert til eksisterende klimamål og overgangen til lavkarbonsamfunnet. De to prosjektene vil bidra til å bruke ressurser i form av grønne investeringer snarere enn som subsidier. Det er for eksempel beregnet at kostnaden ved ni dager med dagens globale subsidier av fossilt drivstoff tilsvarer kostnaden ved å oppskalere de 15 nordiske løsningene i 2030.

Rapporter

Lenker