Norden – Tillsammans är vi starkare

06.02.14 | Deklaration
Nordiska flaggor
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
De nordiska samarbetsministrarna kom med en gemensam vision för det nordiska samarbetet den 6 februari 2014

Information

Vedertaget
06.02.2014

De nordiska samarbetsministrarna har 2013-2014 fört diskussioner om visionen för det nordiska samarbetet och framför med anledning av detta följande:

  • Vi, de nordiska samarbetsministrarna, är övertygade om värdet av ett fortsatt stärkt och fokuserat nordiskt samarbete i en tid då de nordiska välfärdssamhällena utmanas av globalisering, resursförbrukning och ekonomisk kris, och då betydelsen av regionalt samarbete ökar.
  • Vi har i de nordiska länderna en lång tradition av ett förtroendebaserat samarbete som bygger på ländernas gemensamma historiska, kulturella och geografiska bakgrund. Samtidigt bygger våra samhällen på samma grundläggande värderingar, såsom demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. Det nordiska samarbetet har genom åren utnyttjat dessa gemensamma styrkepositioner för att skapa synergier och utbyta erfarenheter i syfte att utveckla effektiva lösningar på många olika områden till gagn för medborgarna i de nordiska länderna. En fortsatt insats för att säkerställa den fria rörligheten för medborgare, varor och tjänster mellan de nordiska länderna har bidragit till att stärka de nordiska ländernas konkurrensförmåga. Samarbetet har dessutom bidragit till att ge Norden stor genomslagskraft globalt. Tillsammans är vi starkare.

Mot bakgrund av de resultat av det nordiska samarbetet som hittills uppnåtts har samarbetsministrarna följande visioner och mål för samarbetet under de kommande åren:

Visioner

Ett gränslöst Norden

Arbetet med att skapa optimala förutsättningar för att medborgare och företag ska kunna röra sig fritt mellan de nordiska länderna är en av det nordiska samarbetets mest centrala utmaningar. Vi vill förstärka denna insats, bland annat för att säkerställa att ny nationell lagstiftning och de nordiska ländernas genomförande av EU-lagstiftningen inte skapar nya gränshinder i Norden.

Ett innovativt Norden

Norden är en innovativ region med fokus på välfärd, utbildning, kreativitet, entreprenörskap, hållbarhet och forskning. Vi vill fortsätta att arbeta för ett nära samarbete där vi uppnår högre kvalitet och större effektivitet genom att gemensamt hantera konkreta utmaningar som är av betydelse för de nordiska medborgarna.

Ett synligt Norden

Norden och de nordiska länderna har en stark profil ute i världen, och det nordiska varumärket är välkänt. Det finns ett växande intresse för de nordiska erfarenheterna av att bygga upp och vidareutveckla samhällen som präglas av hög produktivitet, social trygghet, jämställdhet och en bra miljö. Vi vill arbeta aktivt för att fortsätta att profilera Norden globalt i ”Team Norden-andan”. Samtidigt har kunskapen om det nordiska samarbetet minskat bland medborgarna i Norden, och här vill vi göra en avgörande insats för att informera om samarbetet.

Ett utåtriktat Norden

Var för sig är de nordiska länderna små, men tillsammans utgör vi med våra 25 miljoner invånare den 10 största ekonomin i världen. De nordiska länderna deltar i många olika internationella forum. Vi vill fortsätta att förstärka den nordiska samordningen av internationella ämnen på områden där detta är av gemensamt intresse. Vi vill arbeta för att säkerställa att det nordiska samarbetet i internationella frågor kompletterar det samarbete som äger rum i andra organisationer.

Mål

Det nordiska samarbetet ska befinna sig i ständig förnyelse för att se till att samarbetet på lång sikt förblir ett starkt redskap för de nordiska regeringarna för att hantera nya politiska utmaningar. Samarbetet ska vara så dynamiskt att det fortlöpande anpassas till ländernas behov och de aktuella problemställningarna som de nordiska ländernas regeringar upptas av. Samarbetet ska förankras bland befolkningen genom att man fokuserar på konkreta problemställningar, som har en direkt betydelse för de nordiska medborgarna. Samtidigt ska samarbetet fokusera på insatser med synliga och mätbara effekter, och samarbetets profil i förhållande till omvärlden ska vara tydlig, så att den nordiska identitetens värde utnyttjas till fullo. Det nordiska samarbetet ska vara politiskt relevant för nordiska medborgare, parlamentsledamöter och regeringar både i internordiska och internationella sammanhang.  Det ska skapa nordisk nytta, ge mervärde åt alla och leda till konkreta politiska resultat.

Utveckling av samarbetet i Norden

Vi har som nordiska samarbetsministrar ansvaret för det nordiska regeringssamarbetet i Nordiska ministerrådet å de nordiska statsministrarnas vägnar. Med denna visionsdeklaration vill vi ange riktningen för det samlade nordiska samarbetet. Vi vill intensifiera vår samordnande roll i det nordiska samarbetet genom att bland annat följa upp visioner och modernisering samt kommunikation och profilering av det nordiska samarbetet. Vi vill också lyfta vårt samordningsansvar för Nordiska ministerrådets budget. Vidare ska ovanstående visioner utgöra fundamentet för vårt löpande samarbete med Nordiska rådet och det nordiska samarbetet inom ramen för det civila samhället.

Ett politiskt dynamiskt samarbete förutsätter en modern och fokuserad organisation. Vi har förväntningar på generalsekreterarens insats för att modernisera organisationen i syfte att skapa en modernare, enklare och mer effektiv organisation. Ordförandeskapet bör tillsammans med generalsekreteraren och Nordiska ministerrådets sekretariat bidra till att formulera nya initiativ och aktivt driva samarbetet framåt, så att samarbetets politiska relevans säkras. Samtidigt bör nya redskap användas för att säkerställa politisk dynamik.