Norden – Sammen er vi sterkere

06.02.14 | Deklarasjon
Nordiska flaggor
Photographer
Magnus Fröderberg/Norden.org
De nordiske samarbeidsministrene kom med en felles visjon for det nordiske samarbeidet 6. februar 2014

Informasjon

Adopted
06.02.2014

De nordiske samarbeidsministrene har i 2013–14 ført drøftinger om visjonen for det nordiske samarbeidet, og uttaler på den bakgrunn følgende:

  • Vi, de nordiske samarbeidsministrene, er overbevist om verdien av et fortsatt styrket og fokusert nordisk samarbeid i en tid der globalisering, ressursforbruk og økonomisk krise utfordrer de nordiske velferdssamfunnene, og der betydningen av regionalt samarbeid øker.
  • Vi har i de nordiske landene en lang tradisjon for et tillitsbasert samarbeid som bygger på landenes felles historiske, kulturelle og geografiske bakgrunn. Samtidig er våre samfunn fundert på de samme grunnleggende verdiene, som demokrati, menneskerettigheter og bærekraft. Det nordiske samarbeidet har opp gjennom årene benyttet disse felles styrkeposisjonene til å skape synergier og utveksle erfaringer med henblikk på å utvikle effektive løsninger på en lang rekke områder, til nytte for borgerne i de nordiske landene. En fortsatt innsats for å sikre fri bevegelighet for borgere, varer og tjenester mellom de nordiske landene har medvirket til å styrke landenes konkurranseevne. Samarbeidet har dessuten medvirket til å gi Norden stor gjennomslagskraft globalt. Sammen er vi sterkere.

På bakgrunn av resultatene av det nordiske samarbeidet hittil har samarbeidsministrene følgende visjoner og mål for samarbeidet i de kommende årene:

Visjoner

Et grenseløst Norden

Arbeidet med å skape optimale forutsetninger for at borgere og virksomheter kan bevege seg fritt mellom de nordiske landene, er en av det nordiske samarbeidets mest sentrale utfordringer. Vi vil forsterke denne innsatsen, blant annet for å sikre at ny nasjonal lovgivning og de nordiske landenes gjennomføring av EUs lovgivning ikke skaper nye grensehindre i Norden.

Et innovativt Norden

Norden er en innovativ region med fokus på velferd, utdanning, kreativitet, entreprenørskap, bærekraft og forskning. Vi vil fortsatt arbeide for et nært samarbeid der vi oppnår høyere kvalitet og større effektivitet ved i fellesskap å håndtere konkrete utfordringer som er av betydning for de nordiske borgerne.

Et synlig Norden

Norden og de nordiske landene har en sterk profil ute i verden, og det nordiske brandet/varemerket er velkjent. Det er voksende interesse for de nordiske erfaringene med å bygge opp og videreutvikle samfunn som er preget av høy produktivitet, sosial trygghet, likestilling og et godt miljø. Vi vil arbeide for fortsatt å profilere Norden globalt i "Team Norden-ånden". Samtidig er kjennskapen til det nordiske samarbeidet imidlertid blitt mindre blant borgerne i Norden, og her vil vi yte en avgjørende innsats for å informere om samarbeidet.

Et utadvendt Norden

Hver for seg er de nordiske landene små, men til sammen utgjør vi med 25 millioner innbyggere den 10. største økonomien i verden. De nordiske landene deltar i en lang rekke internasjonale fora. Vi vil videreføre og forsterke den nordiske koordineringen av internasjonale emner på områder der dette er av felles interesse. Vi vil arbeide for å sikre at det nordiske samarbeidet om internasjonale spørsmål kompletterer det samarbeidet som finner sted i andre organisasjoner.

Mål

Det nordiske samarbeidet skal være i stadig fornyelse for å sikre at samarbeidet på lang sikt forblir et sterkt redskap til å håndtere nye politiske utfordringer for de nordiske regjeringene. Samarbeidet skal være så dynamisk at det løpende tilpasses landenes behov og de aktuelle problemstillingene som opptar de nordiske landenes regjeringer. Samarbeidet skal forankres folkelig ved at det fokuseres på konkrete problemstillinger som har direkte betydning for de nordiske borgerne. Samtidig skal samarbeidet konsentreres om innsatser med synlige og målbare effekter, og samarbeidets profil i forhold til omverdenen skal være tydelig, så verdien av den nordiske identiteten utnyttes fullt ut. Det nordiske samarbeidet skal være politisk relevant for nordiske borgere, parlamentarikere og regjeringer både i internordiske og internasjonale forhold.  Det skal skape nordisk nytte, gi merverdi til alle og føre til konkrete politiske resultater.

Utvikling av samarbeidet i Norden

Vi ivaretar som nordiske samarbeidsministre ansvaret for det nordiske regjeringssamarbeidet i Nordisk ministerråd på vegne av de nordiske statsministrene. Med denne visjonsdeklarasjonen ønsker vi å sette retningen for det samlede nordiske samarbeidet. Vi vil intensivere vår koordinerende rolle i det nordiske samarbeidet blant annet ved å følge opp visjoner, modernisering samt kommunikasjon og profilering av det nordiske samarbeidet. Vi vil også styrke vårt koordineringsansvar for Nordisk ministerråds budsjett. Videre vil ovenstående visjoner utgjøre grunnlaget for vårt løpende samarbeid med Nordisk råd og det nordiske samarbeidet innenfor sivilsamfunnet.

Et politisk dynamisk samarbeid forutsetter en moderne og fokusert organisasjon. Vi har forventninger til generalsekretærens innsats for å modernisere organisasjonen med henblikk på å skape en mer moderne, enkel og effektiv organisasjon. Formannskapet bør sammen med generalsekretæren og Nordisk ministerråds sekretariat medvirke til å formulere nye initiativer og aktivt drive samarbeidet framover så samarbeidets politiske relevans blir sikret. Samtidig bør nye redskaper brukes til å sikre politisk dynamikk.