Finsk alderspension

Suomen vanhuuseläke
Her kan du læse om finsk alderspension. Reglerne gælder også for Åland.

Finsk alderspension består primært af arbejdspension, som optjenes i løbet af arbejdslivet. Hvis man har en lille eller slet ingen alderspension, består alderspensionen af folkepension og eventuelt garantipension, som er bopælsbaserede pensionsformer.

Her finder du information om alderspension i Finland. Du kan læse mere om andre pensionsformer i Finland på de sider, der handler om pensionssystemet i Finland. 

Har du ret til alderspension i Finland?

Arbejdspension udgør den vigtigste indtægtskilde for hovedparten af pensionisterne. Pensionen kan dog bestå af flere dele. Ud over arbejdspensionen kan den bestå af folkepension, garantipension og pension fra udlandet.

Ret til arbejdspension

Du har ret til arbejdspension, hvis du er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende på grund af den obligatoriske arbejdspensionsforsikring. Forskere og kunstnere, som modtager stipendium, optjener også pension. Pensionen øges årligt med en vis procentdel af indkomsten. Hvis du har optjent arbejdspension i Finland, udbetales pensionen til dig, uanset hvor du bor.

Ret til folkepension

Retten til folkepension er baseret på, at du bor i Finland For at være berettiget til folkepension skal du have boet i Finland i mindst tre år efter det fyldte 16. år. Du kan dog også medregne perioder, hvor du har været socialt sikret i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, før du flyttede til Finland. Personer, som bor i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, og som tidligere har været social sikret i Finland, kan få folkepension fra Finland.

Dine øvrige pensioner og erstatninger må ikke overstige et bestemt beløb. Størrelsen af din folkepension baseres på, hvor længe du har boet i Finland. Hvis du ikke har boet i Finland i mindst 80 procent af perioden, hvor du har været 16-65 år, reduceres folkepensionen på baggrund af, hvor længe du har boet i udlandet. Størrelsen af folkepensionen påvirkes af dine øvrige pensioner og dine familieforhold.

Ret til garantipension

Garantipensionen, som udbetales af FPA, sikrer dig en minimumspension, hvis du bor i Finland. Du har ret til garantipension, hvis dine øvrige pensioner er under en bestemt indkomstgrænse.

Hvordan finder du ud af hvor meget pension du har optjent i Finland?

Pensionsoversigten ("Arbetspensionsutdraget") indeholder oplysninger om arbejdspension, som du har optjent i Finland. Hvis du har adgang til netbank i Finland, kan du tjekke din arbejdspension på Arbetspension.fi.

Du kan også bestille pensionsoversigten pr. telefon eller brev hos Pensionsskyddscentralen. Læs mere på siden Arbetspension.fi.

Hvordan får du alderspension i Finland?

Den nedre og den øvre pensionsalder varierer for forskellige aldersgrupper. Du kan tidligst gå på pension ved den laveste pensionsalder (63-65 år) i din aldersgruppe. Folkepensionsalderen er 65 år for personer, som er født i 1965 eller tidligere. For personer, som er født efter 1965, er folkepensionens alderspension bundet til den individuelle pensionsalder i henhold til arbejdspensionsloven. Du kan finde din egen pensionsalder på Arbetspension.fi.

Delvis alderspension giver dig ret til at arbejde, mens du får pension. Der er ingen begrænsninger for, hvor meget du arbejder, men det er heller ikke et krav, at du arbejder. Du kan få udbetalt delvis alderspension som tidlig pension, ved din egen laveste pensionsalder, eller du kan vente til senere. Du kan tidligst få udbetalt delvis alderspension som tidlig pension, når du fylder 61 år. Du kan få udbetalt 25 procent eller 50 procent af din optjente pension. Læs mere på siden Arbetspension.fi.

Du kan også vælge at få folkepension tidligere, men i så fald bliver beløbet reduceret. Du kan læse mere om tidlig udbetaling af folkepension på FPA's sider.

Hvis du fortsætter med arbejde efter den laveste pensionsalder, kan du optjene ny pension helt indtil den øvre aldersgrænse for forsikringspligt (68-70 år). Hvis du ikke vælger at få pension ved den nedre pensionsalder, kan du desuden få forhøjet pensionen. Læs mere på siden Arbetspension.fi

Du kan begynde at få alderspension, når dit ansættelsesforhold er afsluttet. Du kan dog fortsætte med at arbejde i et andet ansættelsesforhold eller som selvstændig.

Hvordan søger du om alderspension i Finland?

Der er forskellige ansøgningsprocedurer for pension, afhængigt af om du bor i Finland eller et andet nordisk land.

Hvis du bor i Finland

Hvis du bor i Finland, kan du søge om både arbejds- og folkepension i den samme ansøgning om alderspension. Du kan søge digitalt via selvbetjeningsløsningen på Arbetspension.fi, selvbetjeningen i dit eget pensionsselskab eller FPA's selvbetjening. Du kan også udskrive skemaerne via Arbetspension.fi.

På det samme skema kan også søge om pension, som er optjent i udlandet, men du skal vedlægge en blanket (bilag U) med oplysninger om arbejde og ophold i udlandet. Hvis du har arbejdet i udlandet, bør du søge om pension, allerede 6-9 måneder i forvejen.

Hvis du bor i et andet nordisk land

Hvis du bor i et andet nordisk land, kan du søge om din finske pension samtidig med, at du søger om pension i dit bopælsland. Hvis du endnu ikke har opnået pensionsalderen i dit bopælsland, men du ønsker at søge om pension i et andet nordisk land, kan du også i dette tilfælde søge om finsk pension via pensionsmyndighederne i dit bopælsland. Læs mere ansøgning på siden om pension i dit eget land.

Medbringer du finsk alderspension til et andet nordisk land?

Arbejdspension og folkepension udbetales også i andre nordiske lande. Boligstøtte til pensionister udbetales ikke i udlandet.

Garantipension udbetales kun til personer, som bor i Finland. Modtagere af garantipension kan dog opholde sig midlertidigt i udlandet uden at miste retten til garantipension.

At arbejde som pensionist

Hvis du er lønmodtager, skal dit ansættelsesforhold ophøre, før du kan få alderspension. Hvis du er selvstændig, behøver du ikke at lukke din virksomhed for at få alderspension.

Når du får alderspension kan du fortsætte med at arbejde i et nyt ansættelsesforhold eller som selvstændig. Du kan dermed optjene yderlige arbejdspension indtil forsikringspligtens øvre grænse. Læs mere på siden Arbetspension.fi

Hvordan beskattes du, hvis du bor i udlandet og får pension fra Finland?

Du finder information om beskatning af pension på den nordiske skatteportal Nordisk eTax.

Hvordan udbetales alderspension efter dødsfald?

Udbetalingen af alderspension ophører ved udgangen af den måned, hvor pensionsmodtageren dør. Alderspension udbetales dermed ikke til afdødes efterladte. Efterlevende ægtefælle og børn kan få familiepension. Der skal søges særskilt om dette.

Hvis pensionsmodtageren ikke var finsk statsborger eller boede permanent i Finland, får de finske myndigheder normalt ikke besked om dødsfaldet. I disse situationer skal den myndighed, der udbetaler pensionen, hurtigst muligt oplyses om dødsfaldet pr. telefon eller brev.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.