Finsk alderspension

Suomen vanhuuseläke
Her kan du læse om finsk alderspension. Reglerne gælder også for Åland.

Finsk alderspension består primært af arbejdspension, som optjenes i løbet af arbejdslivet. Hvis man har en lille eller slet ingen alderspension, består alderspensionen af folkepension og eventuelt garantipension, som er bopælsbaserede pensionsformer.

Her finder du information om alderspension i Finland. Du kan læse mere om andre pensionsformer i Finland på de sider, der handler om pensionssystemet i Finland. 

Har du ret til alderspension i Finland?

Du har ret til arbejdspension, hvis du er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende på grund af den obligatoriske arbejdspensionsforsikring. Forskere og kunstnere, som modtager stipendium, optjener også pension. Pensionen øges årligt med en vis procentdel af indkomsten. Hvis du har optjent arbejdspension i Finland, udbetales pensionen til dig, uanset hvor du bor.

Retten til folkepension er baseret på, at du bor i Finland For at være berettiget til folkepension skal du have boet i Finland i mindst tre år efter det fyldte 16. år. Du kan dog også medregne perioder, hvor du har været socialt sikret i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, før du flyttede til Finland. Personer, som bor i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, og som tidligere har været social sikret i Finland, kan få folkepension fra Finland.

Dine øvrige pensioner og erstatninger må ikke overstige et bestemt beløb. Størrelsen af din folkepension baseres på, hvor længe du har boet i Finland. Hvis du ikke har boet i Finland i mindst 80 procent af perioden, hvor du har været 16-65 år, reduceres folkepensionen på baggrund af, hvor længe du har boet i udlandet. Størrelsen af folkepensionen påvirkes af dine øvrige pensioner og dine familieforhold.

Garantipensionen, som udbetales af FPA, sikrer dig en minimumspension, hvis du bor i Finland. Du har ret til garantipension, hvis dine øvrige pensioner er under en bestemt indkomstgrænse.

Hvordan får du alderspension i Finland?

Pensionsalder for arbejdspension

Den nedre og den øvre pensionsalder varierer for forskellige aldersgrupper. Du kan tidligst gå på pension ved den laveste pensionsalder (63-65 år) i din aldersgruppe. Hvis du fortsætter med arbejde efter den laveste pensionsalder, kan du optjene ny pension helt indtil den øvre aldersgrænse for forsikringspligt (68-70 år). Hvis du ikke vælger at få pension ved den nedre pensionsalder, kan du desuden få forhøjet pensionen. Du kan begynde at få alderspension, når dit ansættelsesforhold er afsluttet. Du kan dog fortsætte med at arbejde i et andet ansættelsesforhold eller som selvstændig.

I henhold til pensionsreformen fra 2017 stiger aldersgrænserne for pension gradvist.

Folkepensionens alderspension 

Folkepensionsalderen er 65 år for personer, som er født i 1965 eller tidligere. For personer, som er født efter 1965, er folkepensionens alderspension bundet til den individuelle pensionsalder i henhold til arbejdspensionsloven.

Du kan også vælge at få folkepension tidligere, men i så fald bliver beløbet reduceret. Du kan læse mere om tidlig udbetaling af folkepension nederst på denne side.

Hvordan søger du om alderspension i Finland?

Hvis du bor i Finland

Hvis du bor i Finland, kan du søge om både arbejds- og folkepension i den samme ansøgning om alderspension. Du kan søge digitalt via selvbetjeningsløsningen på Arbetspension.fi, hos dit eget pensionsselskab eller hos FPA. Ansøgningsskemaerne fås hos FPA, pensionsselskaberne og Pensionsskyddscentralen. På det samme skema kan også søge om pension, som er optjent i udlandet, men du skal vedlægge en blanket (bilag U) med oplysninger om arbejde og ophold i udlandet. Hvis du har arbejdet i udlandet, bør du søge om pension 6 måneder før du ønsker at udbetalingerne starter.

Hvis du bor i et andet nordisk land

Hvis du bor i et andet nordisk land, kan du søge om din finske pension samtidig med, at du søger om pension i dit bopælsland. Hvis du endnu ikke har opnået pensionsalderen i dit bopælsland, men du ønsker at søge om pension i et andet nordisk land, kan du også i dette tilfælde søge om finsk pension via pensionsmyndighederne i dit bopælsland.

Medbringer du finsk alderspension til et andet nordisk land?

Arbejdspension og folkepension udbetales også i andre nordiske lande. Boligstøtte til pensionister udbetales ikke i udlandet. Garantipension udbetales kun til personer, som bor i Finland. Modtagere af garantipension kan dog opholde sig midlertidigt i udlandet uden at miste retten til garantipension.

Hvordan udbetales alderspension efter dødsfald?

Udbetalingen af alderspension ophører ved udgangen af den måned, hvor pensionsmodtageren dør. Efterlevende ægtefælle og børn kan få familiepension. Der skal søges særskilt om dette.

Hvordan finder du ud af hvor meget pension du har optjent i Finland?

Pensionsoversigten ("Arbetspensionsutdraget") indeholder oplysninger om arbejdspension, som du har optjent i Finland. Hvis du har adgang til netbank i Finland, kan du tjekke din arbejdspension på Arbetspension.fi.

Hvis du bor i Finland, kan du desuden bestille din pensionsoversigt telefonisk hos dit pensionsselskab eller hos Pensionsskyddscentralen på 029 411 2110. Oversigten sendes til din folkeregisteradresse.

Hvis du bor i udlandet, og din udenlandske adresse er registreret hos Befolkningsregistercentralen, kan du desuden bestille oversigten telefonisk på +358 29 411 2110. Alternativt kan du bestille den skriftligt hos Pensionsskyddscentralen, 00065 Pensionsskyddscentralen, Finland eller ved at sende en fax til +358 29 411 2595. I brevet skal du oplyse navn, finsk personnummer, adresse samt underskrive ansøgningen.

Hvordan beskattes du, hvis du bor i udlandet og får pension fra Finland?

Du finder information om beskatning af pension på den nordiske skatteportal.

At arbejde som pensionist

Hvis du er lønmodtager, skal dit ansættelsesforhold ophøre, før du kan få alderspension. Hvis du er selvstændig, behøver du ikke at lukke din virksomhed for at få alderspension. Når du får alderspension kan du fortsætte med at arbejde i et nyt ansættelsesforhold eller som selvstændig. Du kan dermed optjene yderlige arbejdspension indtil forsikringspligtens øvre grænse.

Delvis alderspension

Delvis alderspension giver dig frie hænder til at arbejde, mens du får pension. Der er ingen begrænsninger for, hvor meget du arbejder, men heller ingen krav. Du kan få udbetalt delvis alderspension som tidlig pension, ved din egen laveste pensionsalder, eller du kan vente til senere. Du kan tidligst få udbetalt delvis alderspension som tidlig pension, når du fylder 61 år. Du kan få udbetalt 25 procent eller 50 procent af din optjente pension. Andelen af pensionen, som bliver udbetalt som tidlig pension, reduceres i henhold til den såkaldte "förtidsminskning". Hvis du får delvis alderspension ved din laveste pensionsalder, bliver din pension ikke reduceret.

Folkepensionens tidlige alderspension

Hvis du går på pension (arbejdspension) inden du fylder 65 år og du arbejdspension er lille, kan du få tidligere udbetaling af folkepensionens alderspension. Du kan søge om det, så snart du går på pension, eller når du opfylder det egentlige alderskrav for alderspension. Hvis du først søger om folkepension ved din egentlige pensionsalder, bliver beløbet ikke reduceret.

Du kan få tidlig alderspension,

  • hvis du er fyldt 63 år og født før 1958 
  • hvis du er fyldt 64 år og født i 1958-1961.

Førtidspensionen er permanent mindre, end den alderspension man modtager fra og med det fyldte 65. år. Den reduceres med 0,4 procent for hver måned før den egentlige pensionsalder. Du kan på forhånd undersøge, hvor stor din tidlige alderspension er. Du kan bede din pensionsmyndighed om at udregne størrelsen af din arbejdspension. På baggrund af beregningen, kan FPA vurdere, om du kan få folkepension. Hvis du har boet i udlandet, kan vurderingen dog ikke foretages.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.