Finsk alderspensjon

Suomen vanhuuseläke
Her kan du lese om finsk alderspensjon. Reglene gjelder også for Åland.

Alderspensjonen i Finland består først og fremst av arbeidspensjon, som du opptjener i løpet av yrkeslivet hvis du er i lønnet arbeid. Hvis du har lite eller ingen arbeidspensjon, utbetales alderspensjonen som folkepensjon og eventuelt garantipensjon, som begge er bostedsbaserte pensjoner.

På denne siden får du informasjon om alderspensjonen som utbetales i Finland. Ytterligere informasjon om pensjoner som utbetales i Finland, finner du på siden om det finske pensjonssystemet. 

Har du rett til alderspensjon fra Finland?

Rett til arbeidspensjon baserer seg på arbeidspensjonsforsikringen, som er påkrevd for arbeidstakere og næringsdrivende. Også forskere og kunstnere som mottar stipend, tjener opp arbeidspensjon. Pensjonen tjenes opp årlig etter en viss prosentsats. Hvis du har tjent opp arbeidspensjon i Finland, utbetales arbeidspensjonen til deg uavhengig hvilket land du bor i.

Rett til folkepensjon baserer seg på at du har bosted i Finland. For å få folkepensjon må du ha bodd i Finland i minst tre år etter at du fylte 16 år. Denne tiden kan imidlertid også opparbeides hvis du tilhører trygdesystemet i et annet EU- eller EØS-land eller Sveits før du flytter til Finland. Også personer som bor i andre EU- eller EØS-land eller Sveits, og som har vært omfattet av det finske trygdesystemet, kan få folkepensjon fra Finland.

Andre pensjoner og stønader kan ikke overstige et visst beløp. Størrelsen på folkepensjonen beregnes ut fra tiden søkeren har bodd i Finland. Hvis ikke søkeren har bodd i Finland minst 80 prosent av tiden mellom fylte 16 og 65 år, reduseres folkepensjonen etter hvor lenge søkeren har bodd i utlandet. Ikke bare andre pensjoner, men også familieforhold påvirker størrelsen på folkepensjonen.

Garantipensjonen fra FPA sikrer personer som er bosatt i Finland, en minimumspensjon. Du kan ha rett til garantipensjon hvis alle de andre pensjonene dine sammenlagt ikke overskrider en viss inntektsgrense.

Når kan du få alderspensjon fra Finland?

Pensjonsalder for arbeidspensjon

Det er ulik nedre og øvre aldersgrense for ulike aldersgrupper. Du kan gå over på arbeidspensjon i nedre pensjonsalder for din aldersgruppe, som 63–65-åring. Hvis du fortsetter å jobbe etter nedre pensjonsalder, kan du opptjene ny pensjon fram til øvre aldersgrense for forsikringsplikt, altså til du er 68–70 år gammel. Hvis du ikke tar ut pensjon i nedre pensjonsalder, får du også forhøyet pensjonen (“uppskovsförhöjning”). Du kan begynne å motta alderspensjon når arbeidsforholdet ditt er avsluttet. Du kan imidlertid fortsette å arbeide i et annet arbeidsforhold eller som næringsdrivende.

I henhold til pensjonsreformen fra 2017 stiger pensjonsaldersgrensene gradvis.

Folkepensjonens alderspensjon 

Nedre aldersgrense for folkepensjonens alderspensjon er 65 år for personer født i 1965 eller tidligere. For personer født etter 1965 er nedre aldersgrense for folkepensjonens alderspensjon knyttet til personlig pensjonsalder etter arbeidspensjonslovene.

Du kan også velge tidligere utbetaling av folkepensjonen, men da vil beløpet bli redusert (“förtidsminskning). Les mer om tidligere utbetaling av folkepensjon på slutten av denne siden.

Hvordan søker du om alderspensjon i Finland?

Hvis du bor i Finland

Hvis du bor i Finland, kan du søke om både arbeids- og folkepensjon med samme alderspensjonssøknad. Du kan søke elektronisk via Työeläke.fi-sidens nettjeneste, din egen arbeidspensjonsanstalts nettjeneste eller FPAs nettjeneste. Søknadsskjemaer får du hos FPA, arbeidspensjonsanstaltene og Pensionsskyddscentralen. Pensjon som er opptjent i utlandet, kan du søke om på samme skjema, men du må vedlegge et skjema som kalles vedlegg U, der du gir opplysninger om arbeid og botid i utlandet. Hvis du har jobbet i utlandet, bør du søke 6 måneder før du ønsker at pensjonsutbetalingene skal starte.

Hvis du bor i et annet nordisk land

Hvis du bor i et annet nordisk land, kan du søke om finsk pensjon samtidig som du søker om pensjon fra landet du bor i. Hvis du ikke har nådd pensjonsalder i landet du bor i, men vil søke om pensjon i et annet nordisk land, kan du også i dette tilfellet søke om finsk pensjon via pensjonsinstitusjonen i landet du bor i.

Får du med deg finsk alderspensjon til et annet nordisk land?

Arbeidspensjon og folkepensjon utbetales også til andre nordiske land. Bostøtte til pensjonister betales ikke til utlandet. Garantipensjon utbetales bare til personer som er bosatt i Finland. En mottaker av garantipensjon kan imidlertid oppholde seg midlertidig i utlandet uten å miste sin rett til garantipensjonen.

Hvordan utbetales alderspensjon etter dødsfall?

Når en mottaker av alderspensjon dør, avsluttes utbetalingen av alderspensjonen i slutten av den måneden vedkommende dør. Etterlevende ektefelle og mindreårige barn kan motta familiepensjon, som det må søkes særskilt om.

Hvordan får du vite hvor mye pensjon du har tjent opp i Finland?

“Arbetspensionsutdraget” inneholder informasjon om arbeidspensjonen du har tjent opp i Finland. Hvis du har finsk bank-ID, kan du se utdraget ditt på nettjenesten til Työeläke.fi.

Hvis du bor i Finland, kan du bestille utdraget per telefon hos din egen arbeidspensjonsanstalt eller hos Pensionsskyddscentralen på nummer 029 411 2110. Utdraget sendes til din folkeregistrerte adresse.

Hvis du bor i utlandet og utenlandsadressen din står i det finske folkeregisteret, kan du også bestille utdraget per telefon på nummer +358 29 411 2110. I andre tilfeller kan du bestille det skriftlig på adressen Pensionsskyddscentralen, 00065 Pensionsskyddscentralen, Finland eller på faks nummer +358 29 411 2595. Oppgi personopplysninger og finsk personnummer samt adresse, og skriv under.

Hvordan beskattes du hvis du bor i utlandet og mottar pensjon fra Finland?

Informasjon om beskatning av pensjon får du på den nordiske skatteportalen.

Jobbe som pensjonist

Hvis du er arbeidstaker, må arbeidsforholdet være avsluttet før du begynner å motta alderspensjon. Hvis du er næringsdrivende, er du ikke nødt til å avslutte næringsvirksomheten for å motta alderspensjon. Som alderspensjonist kan du fortsette å jobbe, i et nytt arbeidsforhold eller som næringsdrivende. Du kan tjene opp ny alderspensjon fram til øvre aldersgrense for forsikringsplikt.

Delvis alderspensjon

Delvis alderspensjon gir deg mulighet til å jobbe ved siden av pensjonen: arbeid begrenses ikke, men forutsettes heller ikke. Delvis alderspensjon kan tas ut som førtidspensjon, ved egen nedre pensjonsalder eller senere. Som førtidspensjon får du den tidligst som 61-åring. Du kan ta ut 25 % eller 50 % av opptjent pensjon. Førtidspensjonens del reduseres via den såkalte førtidsreduksjonen (“förtidsminskning”). Hvis delvis alderspensjon tas ut ved nedre pensjonsalder, reduseres ikke pensjonen.

Folkepensjonens førtidspensjon

Hvis du pensjonerer deg før du har fylt 65 år og arbeidspensjonen din er liten, kan du få alderspensjon fra folkepensjonen som førtidspensjon. Du kan selv bestemme om du vil søke med en gang du går over på arbeidspensjon, eller når du har nådd din faktiske alderspensjonsalder. Hvis du søker om folkepensjon først idet du når din faktiske pensjonsalder, blir ikke pensjonsbeløpet redusert.

Du kan få førtidspensjon:

  • hvis du har fylt 63 år og er født før 1958 
  • hvis du har fylt 64 år og er født 1958–1961

Førtidspensjonen er permanent mindre enn alderspensjon som utbetales fra fylte 65 år. Den reduseres med 0,4 % for hver måned med tidligere utbetaling. Du kan få avklart på forhånd hvor stor din førtidspensjon vil bli. Be din egen arbeidspensjonsanstalt om en beregning av størrelsen på din arbeidspensjon. På grunnlag av dette kan FPA vurdere om du vil få folkepensjon. Hvis du har bodd i utlandet, kan dette imidlertid ikke beregnes.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.