Finsk alderspensjon

Suomen vanhuuseläke
Her kan du lese om finsk alderspensjon. Reglene gjelder også for Åland.

Alderspensjonen i Finland består først og fremst av arbeidspensjon, som du opptjener i løpet av yrkeslivet hvis du er i lønnet arbeid. Hvis du har lite eller ingen arbeidspensjon, utbetales alderspensjonen som folkepensjon og eventuelt garantipensjon, som begge er bostedsbaserte pensjoner.

På denne siden får du informasjon om alderspensjonen som utbetales i Finland. Ytterligere informasjon om pensjoner som utbetales i Finland, finner du på siden om det finske pensjonssystemet.

Har du rett til alderspensjon fra Finland?

For de fleste pensjonister er arbeidspensjonen den viktigste inntektskilden. Pensjonen kan imidlertid består av flere deler. I tillegg til arbeidspensjonen kan det være folkepensjon, garantipensjon og utenlandspensjon.

Rett til arbeidspensjon

Rett til arbeidspensjon baserer seg på arbeidspensjonsforsikringen, som er påkrevd for arbeidstakere og næringsdrivende. Også forskere og kunstnere som mottar stipend, tjener opp arbeidspensjon. Pensjonen tjenes opp årlig etter en viss prosentsats. Hvis du har tjent opp arbeidspensjon i Finland, utbetales arbeidspensjonen til deg uavhengig hvilket land du bor i.

Rett til folkepensjon

Rett til folkepensjon baserer seg på at du har bosted i Finland. For å få folkepensjon må du ha bodd i Finland i minst tre år etter at du fylte 16 år. Denne tiden kan imidlertid også opparbeides hvis du tilhører trygdesystemet i et annet EU- eller EØS-land eller Sveits før du flytter til Finland. Også personer som bor i andre EU- eller EØS-land eller Sveits, og som har vært omfattet av det finske trygdesystemet, kan få folkepensjon fra Finland.

Andre pensjoner og stønader kan ikke overstige et visst beløp. Størrelsen på folkepensjonen beregnes ut fra tiden søkeren har bodd i Finland. Hvis ikke søkeren har bodd i Finland minst 80 prosent av tiden mellom fylte 16 og 65 år, reduseres folkepensjonen etter hvor lenge søkeren har bodd i utlandet. Ikke bare andre pensjoner, men også familieforhold påvirker størrelsen på folkepensjonen.

Rett til garantipensjon

Garantipensjonen fra FPA sikrer personer som er bosatt i Finland, en minimumspensjon. Du kan ha rett til garantipensjon hvis alle de andre pensjonene dine sammenlagt ikke overskrider en viss inntektsgrense.

Hvordan får du vite hvor mye pensjon du har tjent opp i Finland?

“Arbeidspensjonsutdraget” inneholder informasjon om arbeidspensjonen du har tjent opp i Finland. Hvis du har finsk bank-ID, kan du se utdraget ditt på nettjenesten til Työeläke.fi.

Du kan også bestille arbeidspensjonsutdraget per telefon eller brev hos Pensionsskyddscentralen. Les mer på nettsiden Tyoelake.fi.

Når kan du få alderspensjon fra Finland?

Det er ulik nedre og øvre aldersgrense for ulike aldersgrupper. Du kan gå over på arbeidspensjon i nedre pensjonsalder for din aldersgruppe, som 63–65-åring. Nedre aldersgrense for folkepensjonens alderspensjon er 65 år for personer født i 1965 eller tidligere. For personer født etter 1965 er nedre aldersgrense for folkepensjonens alderspensjon knyttet til personlig pensjonsalder etter arbeidspensjonslovene. Du kan sjekke din egen pensjonsalder på nettsiden Tyoelake.fi.

Delvis alderspensjon gir deg mulighet til å jobbe ved siden av pensjonen: arbeid begrenses ikke, men forutsettes heller ikke. Delvis alderspensjon kan tas ut som førtidspensjon, ved egen nedre pensjonsalder eller senere. Som førtidspensjon får du den tidligst som 61-åring. Du kan ta ut 25 % eller 50 % av opptjent pensjon. Les mer på nettsiden Tyoelake.fi.

Også folkepensjonen kan utbetales tidligere. Da blir beløpet redusert (“förtidsminskning). Les mer om tidlig utbetaling av folkepensjonens alderspensjon på FPAs sider.

Hvis du fortsetter å jobbe etter nedre pensjonsalder, kan du opptjene ny pensjon fram til øvre aldersgrense for forsikringsplikt, altså til du er 68–70 år gammel. Hvis du ikke tar ut pensjon i nedre pensjonsalder, får du også forhøyet pensjonen (“uppskovsförhöjning”). Les mer på nettsiden Tyoelake.fi.

Du kan begynne å motta alderspensjon når arbeidsforholdet ditt er avsluttet. Du kan imidlertid fortsette å arbeide i et annet arbeidsforhold eller som næringsdrivende.

Hvordan søker du om alderspensjon i Finland?

Hvordan du søker om pensjon, avhenger av om du bor i Finland eller et annet nordisk land.

Hvis du bor i Finland

Hvis du bor i Finland, kan du søke om både arbeids- og folkepensjon med samme alderspensjonssøknad. Du kan søke elektronisk via Työeläke.fi-sidens tjeneste, din egen arbeidspensjonsanstalts nettjeneste eller MittFPA. På nettsiden Tyoelake.fi finner du også skjemaer som kan skrives ut på papir.

Pensjon som er opptjent i utlandet, kan du søke om på samme skjema, men du må vedlegge et skjema som kalles vedlegg U, der du gir opplysninger om arbeid og botid i utlandet. Hvis du har jobbet i utlandet, bør du søke 6–9 måneder før du ønsker at pensjonsutbetalingene skal starte.

Hvis du bor i et annet nordisk land

Hvis du bor i et annet nordisk land, kan du søke om finsk pensjon samtidig som du søker om pensjon fra landet du bor i. Hvis du ikke har nådd pensjonsalder i landet du bor i, men vil søke om pensjon i et annet nordisk land, kan du også i dette tilfellet søke om finsk pensjon via pensjonsinstitusjonen i landet du bor i. Les mer på siden som handler om pensjon i landet du bor i.

Får du med deg finsk alderspensjon til et annet nordisk land?

Arbeidspensjon og folkepensjon utbetales også til andre nordiske land. Bostøtte til pensjonister betales ikke til utlandet.

Garantipensjon utbetales bare til personer som er bosatt i Finland. En mottaker av garantipensjon kan imidlertid oppholde seg midlertidig i utlandet uten å miste sin rett til garantipensjonen.

Jobbe som pensjonist

Hvis du er arbeidstaker, må arbeidsforholdet være avsluttet før du begynner å motta alderspensjon. Hvis du er næringsdrivende, er du ikke nødt til å avslutte næringsvirksomheten for å motta alderspensjon.

Som alderspensjonist kan du fortsette å jobbe, i et nytt arbeidsforhold eller som næringsdrivende. Du kan tjene opp ny alderspensjon fram til øvre aldersgrense for forsikringsplikt. Les mer på nettsiden Tyoelake.fi.

Hvordan beskattes du hvis du bor i utlandet og mottar pensjon fra Finland?

Informasjon om beskatning av pensjon får du på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax.

Hvordan utbetales alderspensjon etter dødsfall?

Når en mottaker av alderspensjon dør, avsluttes utbetalingen av alderspensjonen i slutten av den måneden vedkommende dør. Alderspensjon utbetales altså ikke til avdødes etterlatte. Etterlevende ektefelle og mindreårige barn kan motta familiepensjon, som det må søkes særskilt om.

Hvis pensjonsmottakeren ikke var finsk statborger eller bodde permanent i Finland, blir melding om dødsfallet som regel ikke formidlet til finske myndigheter. I slike tilfeller bør dødsfallet meldes så raskt som mulig til pensjonsutbetaleren per telefon eller brev.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.