Folkeregistrering i Norge

Folkeregistrering i Norge
Her kan du lese om når du har rett og plikt til å bli folkeregistrert bosatt i Norge (med unntak av Svalbard), og hvordan du går fram for å gjøre dette.

Nordiske statsborgere kan oppholde seg i Norge inntil seks måneder uten å folkeregistrere seg. Som nordisk statsborger trenger man hverken arbeids- eller oppholdstillatelse for å bo og/eller jobbe i Norge.

Flytter du til Norge fra et annet nordisk land er du omfattet av den nordiske folkeregistreringsavtalen som er inngått mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Avtalen sier at du bare kan være folkeregistrert i ett nordisk land av gangen. Det er reglene i det landet du flytter til som bestemmer hvordan du skal registreres i landet.

Er du folkeregistrert bosatt i Norge, er du som hovedregel medlem i den norske folketrygden. Medlemskap i folketrygden er nøkkelen til rettigheter fra trygdemyndighetene NAV. I Norge kan du være medlem som bosatt, eller som arbeidstaker. Du kan også være medlem i folketrygden under opphold i utlandet.

Medlem som bosatt:

  • For at du skal anses som bosatt, må oppholdet ditt i Norge vare, eller ha til hensikt å vare i minst 12 måneder. Det er en forutsetning for medlemskapet at du har lovlig opphold i Norge.
  • Når du er medlem som bosatt i Norge, kan du oppholde deg i utlandet i inntil 12 måneder i strekk, og fortsatt være medlem i folketrygden.

 Selv om du ikke bor i Norge, er du pliktig medlem i folketrygden hvis du

  • arbeider i Norge eller på norsk kontinentalsokkel 
  • er norsk statsborger/EØS-statsborger, og ansatt på norsk skip. Det er unntak hvis du er cateringansatt på turistskip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)
  • er norsk statsborger/EØS-statsborger, og ansatt i den norske statens tjeneste i utlandet
  • er norsk statsborger/EØS-statsborger, og mottar støtte fra Lånekassen for å følge studier i utlandet. Det er unntak hvis du studerer innenfor Norden, (da skal du være medlem i trygdeordningen i det landet der du er folkeregistrert).

Hvis du ikke er medlem av folketrygden, har du ingen rettigheter etter folketrygdloven. Du har imidlertid rett på medisinsk hjelp dersom du blir akutt syk. 

Opphold i Norge kortere enn seks måneder

Nordiske statsborgere som oppholder seg kortere enn seks måneder i Norge, skal i utgangspunktet ikke melde flytting og folkeregistreres i Norge.

Når vilkåret for å få tildelt et fødselsnummer ikke er oppfylt, kan du få tildelt et d-nummer (midlertidig identifikasjonsnummer). Det vil du få blant annet dersom du skal jobbe (og er skattepliktig) eller skal åpne bankkonto i Norge. 

Det er virksomheten som bestiller d-nummeret som avgjør om du ID-kontrolleres for å få et d-nummer. Dersom denne virksomheten krever at identiteten din må være kontrollert, må du møte på et skattekontor. Det er Skatteetaten som gjennomfører ID-kontrollen på vegne av alle som bestiller d-nummer.

Hvis du etter seks måneder skal fortsette å oppholde deg i Norge, må du melde fra til skattekontoret. Dersom skattekontoret kommer frem til at du skal være folkeregistrert i Norge, vil du få et norsk fødselsnummer.

Opphold i Norge lenger enn seks måneder

Hvis du skal bo mer enn seks måneder i Norge, skal du også melde flytting til Norge. 

Du melder flytting ved selv å møte opp på et skattekontor (folkeregistermyndigheten) i landet. Husk at du må bestille time for å melde flytting. Dersom du flytter til Norge sammen med familien din, er det viktig at alle familiemedlemmene personlig møter opp på skattekontoret.

På skattekontoret må du fylle ut en blankett om flytting (flyttemelding) il Norge og vise godkjent ID og dokumentasjon. Blanketten får du på skattekontoret, men kan også lastes ned fra Skatteetatens nettsider.

Dersom du pendler mellom Norge og et annet nordisk land på grunn av inntektsgivende virksomhet, kan du slippe å måtte folkeregistrere deg i Norge. Du har likevel meldeplikt til skattekontoret. I flyttemeldingsblanketten, kan du krysse av for at du er pendler. 

Når du folkeregistreres i Norge, får du et norsk fødselsnummer (består av fødselsdato+personnummer). Normalt vil folkeregistermyndigheten i landet du flytter fra, automatisk få melding fra den norske folkeregistermyndigheten når du har blitt registrert som bosatt i Norge. På grunnlag av denne meldingen registreres du som utflyttet fra landet du flytter fra.

Selv om du senere flytter fra Norge, vil du beholde fødselsnummeret du har fått tildelt.

Hvis du flytter til Norge fra et ikke-nordisk land

Hos Skatteetaten finner du informasjon om krav for å kunne bli folkeregistrert dersom du flytter til Norge fra et land utenfor Norden. 

Her finner du mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.