Guide: flytte til Norge

Menn flytter
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Her finner du en oversikt over hva du bør huske på om du skal flytte til Norge fra Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Sverige eller Åland. Du kan lese om blant annet toll, skatt, folkeregistrering, jobbsøking, trygderettigheter, skole og bolig i Norge.

Arbeids- og oppholdstillatelse

Hvis du er statsborger i et annet nordisk land, har du rett til å flytte til Norge for å bo, jobbe og studere. Du trenger ikke å søke om oppholdstillatelse eller lignende.

Hvis du er statsborger i et annet EU/EØS-land kan du fritt reise inn i Norge og oppholde deg i landet i en periode på inntil tre måneder. Hvis du skal oppholde deg i Norge i mer enn tre måneder må du registrere deg.

Hvis du kommer fra et land utenfor EU/EØS og vil flytte til Norge, må du søke om oppholdstillatelse. Hovedregelen er at du må søke om dette og få det innvilget før du flytter til Norge.

Toll og flyttegods

Har du bodd i utlandet sammenhengende i minst ett år, kan du innføre det meste av flyttegodset ditt toll- og avgiftsfritt når du flytter til Norge. For noen ting må du utfylle en erklæring for innførsel av flyttegods og levere til Tolletaten.

Bil og førerkort

Du kan søke om å få midlertidig kjøretillatelse for utenlandsregistrert kjøretøy i inntil 14 dager når du flytter til eller fra Norge. Du må dokumentere flyttingen i form av en flytteattest, arbeidskontrakt eller annen relevant dokumentasjon.

Skal du ta med deg et utenlandsregistrert kjøretøy når du flytter til Norge, må du importere kjøretøyet og betale toll og avgifter. Dette gjelder uavhengig av statsborgerskap og hvor du flytter fra. I noen land kan du få refundert en del av registreringsavgiften når din bil blir innregistrert i et annet land.

Folkeregistrering, fødselsnummer, d-nummer

Hvis du skal bo mer enn seks måneder i Norge, skal du også melde flytting til Norge. Du må da bestille time på et skattekontor og møte personlig for å gjennomføre en ID kontroll. Dersom du skal flytte til Norge sammen med familien din, er det viktig at alle familiemedlemmene personlig møter opp på skattekontoret. Det kreves en del dokumenter som ID-kort, arbeidskontrakt/studiekontrakt eller lignende. Når du blir folkeregistrert bosatt får du et norsk fødselsnummer. I noen land må du selv gi beskjed til folkeregisteret om at du har flyttet til et annet nordisk land.

Min ID og bank-ID

MinID er en personlig innlogging til offentlige tjenester i Norge. Med MinID kan du for eksempel få tilgang til ulike tjenester hos NAV, søke om opptakt til høyere utdanning, søke om lån og stipend hos Lånekassen og levere skattemeldingen elektronisk. Du trenger et norsk fødselsnummer eller d-nummer for å kunne opprette MinID.

BankID er en personlig, elektronisk ID som gir tilgang til offentlige tjenester på høyeste sikkerhetsnivå. For å få BankID må du kontakte banken din.

Endring av postadresse

Du må ta kontakt med postkontoret i landet du flytter fra, for å få dem til å ettersende posten din til din nye adresse når du flytter til Norge.

Bolig

Det finnes ulike typer bolig i Norge. Utenlandske statsborgere og mennesker bosatt i utlandet kan fritt kjøpe eller leie bolig i Norge. Noen eiendommer har imidlertid boplikt.

Trygderettigheter og pensjon

Hvilket land du skal ha trygderettigheter i har betydning for pensjon, dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, familieytelser og foreldrepenger. Som hovedregel er du medlem i folketrygden (sosialforsikret) i landet der du jobber. Hvis du ikke er i jobb, er du som hovedregel medlem i landet du bor i. Det finnes imidlertid mange spesielle situasjoner. Derfor bør du kontakte myndighetene i landet der du bor, jobber eller studerer, hvis du er i tvil.

Hvis du mottar pensjon fra et annet nordisk land, bør du kontakte pensjonsmyndigheten for å høre om hva du kan få utbetalt hvis du skal flytte til Norge. Du bør dessuten sjekke reglene for beskatning av pensjonen, både i landet du flytter fra, og i Norge.

Hvis du har en pensjonsoppsparing i et annet land, bør du kontakte pensjonsselskapet for nærmere opplysninger om hvordan den blir påvirket av at du flytter til Norge.

I Norge opptjener du rett til pensjon mens du er medlem i den norske folketrygden.

Skatt

Hvis du jobber i Norge skal du som hovedregel betale skatt av lønnen din i Norge. Dersom du er folkeregistrert bosatt i Norge, kan arbeidsgiveren hente ditt skattekort elektronisk fra Skatteetaten. Hvis du ikke er folkeregistrert i Norge eller og ikke har norsk identitetsnummer, må du ta kontakt med ditt nærmeste skattekontor for å søke om skattekort.

Lege og helsetjenester

Når du flytter til Norge og blir folkeregistrert, får du rett til en fastlege i Norge. Du skal henvende deg til fastlegen når du blir syk eller har behov for helsehjelp. Dersom du har behov for akutt helsehjelp utenom fastlegens åpningstider, må du henvende deg til en legevakt.

Kjæledyr og andre dyr

Hvis du skal ha med deg kjæledyret ditt når du flytter til Norge, må du sette deg inn i reglene for å importere dyr.

Skole og barnehager

Det er kommunene i Norge som har ansvaret for grunnskole og barnehager. Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i Norge. Du må derfor kontakte tilflyttingskommunen og fylket du skal flytte til for å få informasjon om dette.

Stemmerett ved valg

Når du flytter til Norge, får du stemmerett til kommunal- og fylkestingsvalg. Det er bare norske statsborgere som har stemmerett til det norske stortingsvalget. For å ha rett til å stemme i sametingsvalget må man være registrert i Sametingets valgmanntall.

Flytte til Svalbard

Du bør sette deg inn i reglene for å flytte og reise til Svalbard. 

Flytte til Norge fra et annet nordisk land

Her finner du relevant informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.