Om informasjonstjenesten Info Norden

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste for personer som flytter, jobber og studerer, eller ønsker å starte bedrift i Norden. Info Norden er tilstede i alle de åtte nordiske landene.

Informasjon om hele Norden 

I Norden har vi et fellesnordisk arbeidsmarked og andre fellesnordiske avtaler, om blant annet trygd og utdanningsmuligheter.

Info Nordens hovedoppgave er å gjøre det enklere for innbyggerne å kunne bevege seg rundt i Norden. Dette gjør vi gjennom å informere om gjeldende nordiske regelverk ved flytting, pendling, studier, og annet. På Info Nordens nettsider finner du generell informasjon om de ulike landenes regelverk, kontaktinfromasjon til myndigheter og praktisk informasjon om hvordan du skal gå frem hvis du skal flytte, jobbe, starte bedrift eller studere i et annet nordisk land. 

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, kan du henvende deg til Info Norden via et spørreskjema, eller ta kontakt med et av landenes kontorer. Vi kan også vise deg videre til informasjon om støtteordninger i Norden, og Nordisk samarbeide generelt.

Informasjonen vår er tilgjengelig på dansk, finsk, islandsk, norsk, svensk og engelsk. Du kan henvende deg til oss på et av disse språkene, samt færøysk og grønlandsk.

Jobber for å fjerne grensehindre

En viktig oppgave for Info Norden er å kartlegge problemer og eventuelle grensehindre som personer og små bedrifter møter på når de beveger seg over en nordisk grense. Dersom du støter på et problem eller et hinder i et annet nordisk land, kan du melde fra om dette til oss.

I samarbeid med blant annet Nordisk ministerråds Grensehinderråd, benytter Info Norden den informasjonen vi får fra privatpersoner om grensehindre i Norden, til å gjøre relevante politikere og embetspersoner oppmerksomme på problemer og mulige løsninger. Slik bidrar Info Norden til å skape et helhetsbilde av nordiske muligheter og utfordringer.

Info Norden retter oppmerksomheten mot uklare regler, manglende informasjon og gap mellom de nordiske regelverkene. Info Norden samler inn kunnskap om nordiske grensehindre, og gjør den tilgjengelig for både borgere og myndigheter i Nordisk ministerråds grensehinderdatabase.

Vi videreformidler også informasjon om nordiske grensehindre til relevante politikere og myndigheter i de nordiske landene. Info Norden er en viktig aktør i det formelle samarbeid med å fjerne grensehindre i Norden.

Slik er Info Norden organisert

Info Norden har en prosjektleder i Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige, og Åland. 

Info Norden hører til under de nordiske samarbeidsministrenes ansvarsområde, og organisatorisk er Info Norden plassert under Nordisk ministerråds sekretariat sin kommunikasjonsavdeling (KOMM).

Informasjonstjenesten er fullfinanisert av og får sitt mandat fra Nordisk ministerråd. 

Info Norden har ulike forvaltningsorganer: 

  • på Færøyene forvaltes Info Norden av Nordisk Atlantsamarbejde
  • på Grønland forvaltes Info Norden av Nordens Institutt i Grønland (NAPA)
  • i Sverige forvaltes Info Norden av Nordregio
  • alle øvrige Info Norden-kontor forvaltes av Foreningen Norden

Setter Norden på kartet sammen med andre

Info Norden arrangerer ulike informasjonsaktiviteter for å bidra til å sette fokus på mobilitet i Norden, informere om nordiske regelverk og for å skape møteplasser på tvers av grensene. Informasjonsaktivitetene arrangeres i hvert land, ofte i samarbeid med andre Info Norden-kontor eller andre relevante aktører. Aktivitetene retter seg mot alt fra medborgere, til saksbehandlere og ansatte hos nasjonale myndigheter og til politikere og beslutningstakere. 

Info Norden samarbeider med andre relevante informasjonstjenester, SOLVIT, Grensehinderrådet, nordiske ambassader, Eures, nasjonale myndigheter, næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner med flere.

Info Nordens begrensninger

Info Norden har ingen ombudsmannsrolle, er ikke jurister eller saksbehandlere, og skal ikke bistå spørsmålsstillerne i ærender som krever at navn eller personnummer anvendes. Prosjektlederne kan ikke foretrede spørsmålsstilleren hos aktuelle myndigheter, og informasjonen til spørsmålsstillerne blir gitt på et allment grunnlag.

Vi håper du finner svar på dine spørsmål om Norden på våre nettsider.