Betygsskalor i det isländska utbildningssystemet

Studiebøger i en bunke på gulvet
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Här kan du läsa om betygssättning i isländska skolor.

Betygssättning på Island

Grundskola

Enligt grundskolans läroplan ska bedömning av elevernas kunskaper och framsteg vara en regelbunden del av skolarbetet. Huvudsyftet med bedömningen är att undersöka elevernas nivå samt att använda bedömningens resultat för att ge eleverna vägledning och hjälpa dem att uppnå sina studiemål. Bedömningskriterierna är en beskrivning av hur väl en elev behärskar en viss kompetens. Avgångsbetyg från grundskolans sista klass (10:e klass) används som en del av antagningskriterierna vid antagning till gymnasieskola och placering i program.

Bedömningskriterierna beskriver kompetenser enligt skalan A, B+, B, C+, C och D. 

Mer information om kompetenskriterier, betygssättning och bedömningskriterier finns på Menntamálastofnuns (skolverkets) hemsida. 

Gymnasieskolor

För den allmänna gymnasieskolan gäller gymnasieskolans läroplan. Läroplanen ger information om målsättningar och planer för olika program och ämnen. Den innehåller också regler för elevers och skolors rättigheter och skyldigheter. Förutom detta utformar varje gymnasieskola sin egen läroplan. Denna innehåller ytterligare information om skolans verksamhet, kursutbud och skolregler, samt tjänster till eleverna. Dessa läroplaner publiceras på respektive skolas hemsida. Gymnasieskolorna använder varierande metoder för bedömning och betygssättning. 

Högskolor och universitet

Flertalet isländska högskolor och universitet sätter betyg i hela eller halva siffror enligt en skala från 0 till 10. Avgångsbetyget beräknas som ett viktat medelvärde, med två decimaler, av alla slutliga kursbetyg. Utförligare information om betygssättning, värdering av poäng och betygsskalor finns i respektive universitets utbildningskatalog. 

Betygssättning i de nordiska länderna

Närmare information

Närmare information finns att hämta på respektive skolas eller universitets hemsida samt på Menntamálastofnuns hemsida. 

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.